Кафедра геології корисних копалин і геофізики

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Кафедра відкрита 1955 р., у 1994 р. перейменована на кафедру корисних копалин та екологічної геології, у 1999 р., після виділення кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології, – на кафедру корисних копалин, а 2004 р. – на кафедру геології корисних копалин, її очолювали професори В.М. Козеренко (1955-1958), Д.Й. Горжевський (1958-1963), Є.М. Лазько (1964-1991), А.В. Пізнюр (1991-1996), М.М. Павлунь (з 1996).

Навчальний процес забезпечували і забезпечують професори О.Б. Бобров, Д.Й. Горжевський, В.М. Козеренко, Є.М. Лазько, Ю.В. Ляхов, М.М. Павлунь, А.В. Пізнюр, І.В. Попівняк, Г.М. Яиенко, доценти Р.Г. Вовченко, М.Г. Головченко, В.З. Єршов, Є.В. Кірик, В.М. Куземко, Г.О. Луньов, Б.В. Мерліч, М.Ю. Фішкін, С.І. Ціхонь та ін.; асистенти О.В. Гайовський, М.Є. Головко, О.В. Шваєвський, В.М. Шевчук, інженерно-технічні працівники М.П. Горін, А.І. Гринчук, К.І. Екгавз, М.М. Коломієць, В.Ф. Корнілов, І.Ф. Луньова, А.І. Петриченко, Л.М. Сливко, Л.В. Федоренко та ін.

При кафедрі є лабораторія спеціальних методів ви­вчення рудних формацій і музей рудних формацій. Кафедра забезпечує викладання таких курсів: геологія корисних копалин, розшуки і розвідка родовищ корисних ко­палин, геологорозвідувальна справа, металогенія, мінерально-сировинна база України, структури рудних полів; спецкурсів: геологія золота, рудні формації, металогенія золота, геолого-генетичні типи золоторудних родовищ, термобарогеохімія, методи вивчення родовищ корисних копалин і прикладна термобарогеохімія, критерії прогнозної оцінки перспективності рудоносних територій.

Кафедра готує спеціалістів і магістрів зі спеціальності “геологія”. При кафедрі є ас­пірантура зі спеціальності 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Співробітниками кафедри захищено 7 докторських і 25 кандидатських дисертацій. Значними є здобутки у підготовці і виданні навчально-методичної літератури. Опубліковано два видання підручника проф. Є.М. Лазька “Основы региональной геологии СССР”(Т. 1, 1962; Т. 2, 1965; Т. З, 1971) і “Региональная геология СССР” (Т. 1, 2, 1975). П’ять навчальних підручників: “Основи термобарогеохимии” (А.В. Пизнюр, 1986); “Ендогенні рудні формації” (Є.М. Лазько, 2004); “Курс термобарогеохімії: теоретичні засади і методологія вивчення флюїдних включень у мінералах” (Ю.В. Ляхов, М.М. Павлунь, 2004); Геологія корисних копалин. Ч.1. Рудогенез (Ю.В. Ляхов, М.М. Павлунь, С.І. Ціхонь, 2012); Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин (Г.О. Луньов, М.М. Павлунь, 2013).

Головні наукові напрями: вивчення геології і металогенії Східного Забайкалля трального Казахстану, Середньої Азії, Кавказу, України на підставі геологічних і термобарогеохімічних досліджень; вивчення докембрійських метаморфічних і ультраметаморфічних комплексів порід на підставі формаційного аналізу; складання формаційних карт Українського щита; дослідження вугільних родовищ України; вивчення технологічних властивостей сірчаних руд родовищ Передкарпаття; геологія, металогенія і термобарогеохімія постмагматичних рудних формацій (у руслі термобарогеохімічної школи проф. М.П. Єрмакова); геологія і металогенія докембрійських формацій; геологія і металогенія алмазів та золота.

Працівники кафедри опублікували близько 1 500 наукових праць (з них 17 монографій), зокрема: “Геологическое строение юго-восточной части Восточного Забайкалья (В.Н. Козеренко, 1956); “Связь зндогенного рудообразования с магматизмом и метаморфизмом” (Ц.И. Горжевский, В.Н. Козеренко, 1965); “Каменные угли Львовско-Волынского бассейна” (В.З. Ершов, 1975); “Нижний докембрий западной части Украинского щита” (соавт. Е.М. Лазько. Г.М. Яценко, 1975); “Условия образования серных руд Роздольского месторождения” (Б.В. Мер.шч, Н.М. Даценко, 1976); “Методические указания по составлению карт формаций раннего докембрия для целей металлогенического картирования и металлогенического прогноза” (соавт. Е.М. Лазько, 1979); “Нижний докембрий центральной части Украинского щита” (Г.М. Яценко, 1980); “Физико-химические основы прогнозирования постмагматического оруденения” (Е.М. Лазько, Ю.В. Ляхов, А.В. Пизнюр, 1981); “Термобарогеохимия золота” (Ю.В. Ляхов, Н.Н. Павлунь. А.В. Пизнюр. И.В. Попивняк, 1995); “Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита” (соавт. Г.М. Яценко, А.И. Росихина, 1998); “Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад руд, модель утворення)” (співавт. О.Б. Бобров, Ю.В. Ляхов, В.М. Шевчук, 2000); “Геологічна будова та золотоносність Сорокінської зеленокам’яної структури” (співавт. О.Б. Бобров, В.М. Шевчук, 2000); “Алмазоносные формаций и структуры юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы. Опыт минерагении алмаза” (соавт. Г.М. Яценко, А.И. Росихина, 2002); “Геолого-генетична типізація золотого зруденіння України” (співавт. О.Б. Бобров, М.М. Павлунь, Ю.В. Ляхов, 2004); “Металогенія архею” (Є.М. Лазька, 2004).

Викладачі кафедри брали участь у багатьох наукових форумах, зокрема, у роботі Міжнародних геологічних конгресів (Москва, Новосибірськ, Київ, Братислава, Торонто), міжнародних, всесоюзних і республіканських наукових конференціях з термобарогеохімії та металогенії в Уфі (1976), Владивостоці (1978), Новосибірську (1981, 1985, 1989), Львові (1975), Александрові (1983, 1991, 1995, 1999), Санкт-Петербурзі (1999), Варшаві (1993), Олександрії (1994), Пекіні (1996), Відні (1998), Мішкольці (2003) та ін. Кафедра підтримувала наукові зв’язки з Московським університетом, Московським геологорозві­дувальним інститутом, Ленінградським гірничим інститутом, Новосибірським інститутом геології і геофізики АН СРСР та іншими, а нині з Геологічним інститутом м. Рея (Франція), Геологічним інститутом м. Хельсінкі (Фінляндія), Інститутом розвитку та охорони довкілля (м. Будапешт), ВНІІСІМС (м. Александров, РФ), Лундським університетом (Швеція) та ін.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриЦІХОНЬ Сергій Івановичв.о. завідувача кафедри
професорПАВЛУНЬ Микола Миколайовичпрофесор
доцентФУРМАН Віталій Васильовичдоцент
доцентХОМ’ЯК Микола Миколайовичдоцент
асистентВІХОТЬ Юрій Михайловичасистент
асистентГАЙОВСЬКИЙ Олег Володимировичасистент
асистентДАЦЮК Юрій Ростиславовичасистент
асистентШВАЄВСЬКИЙ Олександр Васильовичасистент
інженерЛЕСЬКО Наталія Олексіївнаінженер
інженерМАРУСЯК Валентина Петрівнаінженер

Викладацький розкладКонкурс для студентів та аспірантів!

06.05.2020 | 21:47

На честь Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, Героя України, сейсмолога, кандидата наук, громадська організація «Родина Героїв «Небесної Сотні» в рамках реалізації проекту «Відзнаки Героїв» у 2018 році започаткувала Відзнаку імені Юрія Вербицького, присвячену вивченню наукового доробку Юрія Вербицького.
Учасники конкурсу мають спеціально для участі у конкурсі підготувати наукову статтю, присвячену висвітленню наукового доробку Юрія Вербицького. Учасниками конкурсу може бути молодь до 35 років.  Переможець конкурсу отримує заохочення у вигляді фінансування розвитку своєї наукової діяльності у розмірі 10 тисяч гривень. Заохочення може...

Читати »

Заліки-весна-2020, оформлення

28.04.2020 | 12:33

Тут ви знайдете інформацію про заліки на весняну сесію на геологічному факультеті (перелік і терміни)
Кроки формування відомостей під час заліково-екзаменаційної сесії:

Викладач проставляє бали поточної успішності в електронному журналі Особистого кабінету.
Після проставлення всіх балів за поточну/ підсумкову успішність викладач закриває електронний журнал успішності.
Викладач формує заповнену відомість та завантажує її на комп’ютер/ноутбук/телефон.
Протягом двох робочих днів від дати проведення екзамену/диф.заліку/заліку файл відомості викладач надсилає(у форматі excel ) відповідальній особі деканату відповідного факультету (із корпоративної пошти lnu.edu.ua).
Відповідальна особа на факультеті друкує відомості, реєструє їх...

Читати »

Анкета для випускників

09.04.2020 | 17:43

Шановний_а випускнику_це!
Львівський національний університет імені Івана Франка розпочинає нову хвилю щорічного опитування наших випускників та запрошує Вас взяти у ньому участь. Ми прагнемо вдосконалюватися і покращувати якість університетської освіти, і Ваша думка є дуже важливою для нас. Тому просимо Вас дати відповіді на запитання анкети, які будуть використані для оцінки якості вищої освіти та розробки шляхів її удосконалення.
Отримані дані будуть враховуватись виключно в узагальненому вигляді з аналітичною метою.
Ми дякуємо за довіру та гарантуємо конфіденційність і анонімність!
Пройти анкетне опитування

Читати »