Кафедра загальної та історичної геології і палеонтології

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

У складі заснованого у 1945 р. геологічного ф-ту разом з іншими була створена і кафедра загальної геології, яка з 2004 р. називається кафедрою загальної та регіональної геології. Кафедра забезпечує читання таких профільних дисциплін: загальна геологія, структурна геологія і геокартування, геотектоніка, регіональна геологія, геоморфологія з основами четвертинної геології, геологія докембрію, дистанційні методи дослідження Землі та ін., відповідальна за навчальні практики із загальної геології та геокартування. Викладачами кафедри видано навчально-методичну літературу: “Геометричні основи складання та аналізу геологічних карт”, “Лабораторний практикум із загальної геології”, “Геотектоніка”, “Регіональна геологія”, “Тектонофізичні основи структурного аналізу”, “Загальна геологія”, “Геологічна практика на Поділлі і в Українських Карпатах”, “Основи вчення про геологічні формації”, “Структурна геологія та геологічне картування”, “Польові геологічні практики” та ін. Наукові напрями кафедри: геологічна і геотектонічна будова складчастих областей і фундаменту платформ; стратиграфія і формації; метаморфізм і метасоматоз; геологія, металогенія, структура родовищ золота. Наукові публікації співробітників кафедри налічують понад тисячу назв. При кафедрі є аспірантура за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія.

Співробітники

ІСАЧЕНКОВА Наталія Олексіївна
в.о. завідувача кафедриІВАНІНА Антоніна Валентинівнав.о. завідувача кафедри
професорЛЕЩУХ Роман Йосиповичпрофесор
доцентГЕНЕРАЛОВА Лариса Володимирівнадоцент
доцентГОЦАНЮК Галина Іванівнадоцент
доцентГУБИЧ Ігор Богдановичдоцент
доцентХОМ’ЯК Леонід Миколайовичдоцент
доцентШАЙНОГА Ігор Володимировичдоцент
асистентБОГДАНОВА Мілена Ігорівнаасистент
старший лаборантДОБРОСКОК Тетяна Миколаївнастарший лаборант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Лабораторний практикум із загальної геології (Ковальчук І.О.)

Визначник мінералів. Методичні вказівки до лабораторних робіт. (Л.В.Генералова)

Загальна геологія (Сіворонов А.О., Паранько І.С.)

Геологія з основами геоморфології (Смішко Р.М.)

ГЕОМЕТРИЧНІ ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ КАРТ (Метод. вказівки ) – (Богданова М.І.)

КАРТУВАННЯ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ. Метод. вказівки (Маковськи Ю.С.)

Польові геологічні практики

Динамічна геологія

Структурна геологія та геологічне картування (Р.М.Смішко, В.Г.Пащенко)

 

 

Дослідження

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ (2016)

за результатами науково-дослідної теми, яку виконували в межах

робочого часу викладачі

 

1.        Тема НДР: Структурно-седиментологічні дослідження флішових відкладів Українських Карпат.

 1. Керівник НДР: Сіворонов Альберт Олексійович, д-р. геол.-мін. наук, проф.
 2. Номер державної реєстрації НДР:
 3. Назва вищого навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра загальної та регіональної геології.
 4. Терміни виконання: початок – _ 2014 , закінчення – _12. 2016_.
 5. Анотація:

Досліджено особливості мінералого-петрохімічного складу порід еоценових строкатоколірних горизонтів Українських Карпат. Комплексна оцінка складу й умов формування строкатоколірних горизонтів методами мінералогічного, петрохімічного, літологічного, седиментологічного та біостратиграфічного аналізів дає підстави констатувати, що вони належать до перехідних (гемі)пелагічних вулканогенних та вулканогенно-осадових утворень, формування яких відбувалося на глибинах нижньої батіалі – абісалі.

На підставі мінералого-петрографічного вивчення перидотитів угольського комплексу Українських Карпат уточнено геодинамічні умови їх утворення. Петрографічне вивчення шліфів, дослідження хімічного складу мінералів (скануючим електронним мікроскопом-мікроаналізатором РЕММА-102-02) і структурних особливостей порід дало змогу серед перидотитів визначити катаклазовані лерцоліти і гарцбургіти, які складені олівіном, ортопіроксеном, клінопіроксеном, амфіболом, тальком, серпентином, магнетитом і шпінеллю. За сполученням мінералів у породі виділено дві рівноважні асоціації: 1) олівін + шпінель + ортопіроксен + клінопіроксен; 2) амфібол + тальк. Температура утворення мінералів першої асоціації за шпінелевим і олівін-шпінелевим геотермометрами відповідає 900–1 290ºС, тиск – 15 кбар; мінерали другої асоціації є вторинними і утворилися за температури 430-450º С і тиску 4,0-4,5 кбар. Відповідно до термодинамічних параметрів формування первинних порід угольського комплексу відбулося у зоні повільного спредингу і приурочені вони були до рівня шпінелевих перидотитів океанічної кори. Внаслідок розмивання обдукованих на окраїну мікроконтиненту Дакія фрагментів такої кори (трансильванських офіолітів) уламки перидотитів були захоронені у розрізі соймульської олістостроми.

 1. Публікації:

7.1. Методичні праці:

 1. Богданова М. І. Геометричні основи складання геологічних карт : методичні вказівки до лабораторних занять зі структурної геології та геологічного картування / М. І. Богданова. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.;
 2. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Загальна геологія». Визначник мінералів. Частина І / укл.: Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 48 с.;
 3. Маковський Ю. С. Основи геологічного картування четвертинних відкладів : методичні вказівки для студентів геологічних спеціальностей / Ю. С. Маковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 76 с.

7.2. Статті у фахових виданнях України:

Генералова Л. Мінералого-петрохімічні особливості порід еоценових строкатоколірних горизонтів Українських Карпат (на прикладі сушманецької та манявської світ) / Л. Генералова, В. Степанов // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2015. – Вип. 29. – С. 107–116.

7.3. Тези доповідей на міжнародних конференціях:

 1. Генералова Л. В. Структурные парагенезисы тектонических единиц Внутренних Украинских Карпат / Л. В. Генералова, О. М. Гнилко // XLVIІI тектоническое совещание “Тектоника, геодинамика и рудогенез складчатых поясов и платформ” : тезисы докл., 2–6 февраля 2016 г. – М. : ГЕОС, 2016. – Т. 1. – С. 95– 97;
 2. Гнилко О. Зона Мармароських скель – унікальний геотуристичний об’єкт Карпат / О. Гнилко, Л. Генералова // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп., 5-7 травня 2016 р. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2016. – С. 79–81;
 3. Гнилко О. Зсувні структури в області зчленування Східних і Західних Флішових Карпат (геокартувальний і тектонофізичний аспекти) / О. Гнилко, О. Дворжак, Л. Генералова // ІІІ наук. конф. “Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” : тези доп., 13-15 жовтня 2016 р. – Львів : ПП «Арк-Сервіс», – С. 102–105;
 4. Дикий В. В. Склад хромшпінелідів з перидотитів – індикатор геодинамічних обстановок утворення офіолітів Трансільвансько-Муреського палеоокеану (Внутрішні Українські Карпати) / В. В. Дикий, В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Н. Т. Білик, О. М. Гнилко // Міжнар. науково-технічн. конф. “Розвиток промисловості та суспільства” : тези доп., 25-27 травня 2016 р. – Кривий Ріг : ВЦ КрНУ, 2016 р. – С. 7–11;
 5. Павлунь М. М. Гребенівський полігон – геотуристичний обєкт (Українські Карпати) / М. Павлунь, Л. Генералова, В. Степанов [та ін.] // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Геотуризм: практика і досвід” : тези доп., 5-7 травня 2016 р. – Львів : НВФ «Карти і атласи», 2016. – С. 85–87;
 6. Степанов В. Б. Мінералогія та умови утворення перидотитів офіолітів Мармароської зони скель (Українські Карпати) / В. Степанов, Н. Білик, Л. Генералова [та ін.] // Х наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка : зб. наук. праць ; за ред. О. Матковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 93– 95.

7.4. Тези доповідей на вітчизняних конференціях:

 1. Генералова Л. Геодинамічні умови седиментогенезу метовської світи (Внутрішні Українські Карпати) / Л. Генералова, В. Степанов // Проблеми геології фанерозою України : зб. наук. праць ; за ред. Р. Лещуха. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 44–46;
 2. Падляк В. М. Деякі особливості будови стрийської світи (Гребенівський полігон, Українські Карпати) / В. М. Падляк, О. Р. Солончук, Л. В. Генералова, В. Б. Степанов // ХIІ Всеукр. науково-практ. конф. “Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців” : тези доп.  26-28 березня 2016 р. – Кривий Ріг : ВЦ КрНУ, 2016 р. – С. 57–60;
 3. Пиріжок Н. Б. Особливості будови та геодинамічного розвитку Пенінської зони (Українські Карпати) / Н. Б. Пиріжок, Л. В. Генералова // ХIІ Всеукр. науково-практ. конф. “Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців” : тези доп., 26-28 березня 2016 р. – Кривий Ріг : ВЦ КрНУ, 2016 р. – С. 50–53.

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ (2015)

за результатами теми, яку виконували в межах робочого часу викладачі

 

1.      Тема НДР: Структурно-седиментологічні дослідження флішових відкладів Українських Карпат.

 1. Керівник НДР: Сіворонов Альберт Олексійович, д-р. геол.-мін. наук, проф.
 2. Номер державної реєстрації НДР:
 3. Терміни виконання: початок – _2014 , закінчення – _12.2016_.
 4. Анотація:

На підставі літературних відомостей та матеріалів, зібраних під час польових геологічних досліджень, у будові зони Мармароських скель вирізнено три різновікові геодинамічні комплекси: 1) ранньокрейдовий комплекс акреційної призми (олістострома соймульської світи), 2) пізньокрейдово-палеогеновий комплекс пасивної окраїни терейну Тисії-Дакії (відклади пухівської та метовської світ) та 3) пізньокрейдово-палеогеновий комплекс активної окраїни Алькапи (флішоїдні відклади сушманецької та драгівської світ). Запропоновано нову модель розвитку території Внутрішніх Карпат, головну роль у якій відведено колізії мікроконтинентів.

Уточнено літологічні та геохімічні ознаки міденосності строкатоколірних горизонтів Скибової структурно-фаціальної зони. З’ясовано, що мідна мінералізація у строкатоколірних породах закономірно збільшується від алевропелітів до різнозернистих поліміктових пісковиків та гравелітів з базальним типом цементації. Локалізація і концентрація розсіяних рудних мінералів безпосередньо залежать також від структурних особливостей цих порід та вмісту органіки.

 1. Публікації:

6.1. Посібники:

 1. Хом’як Л.М. Основи топографії : навч. посібник для студ. геол. спец. / Л.М. Хом’як. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 96 с.

6.2. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

 1. Генералова Л.В Формирование структур утесовых зон и межутесового флиша Внутренних Украинских Карпат – результат сближения и коллизии микроконти­нен­тальных террейнов / О.М. Гнилко, С.Р. Гнилко, Л.В. Генералова // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 7. – Вып. 2. – 2015. – С.  4–24.
 2. Генералова Л.В. Тектоно-седиментаційна еволюція південно-західної частини Українських Флішових Карпат / О.М. Гнилко, С.Р. Гнилко, Л.В. Генералова // Науковий вісник НГУ – 2015 – № 2 – С. 5–13.

6.3. Статті у фахових виданнях України:

 1. Генералова Л. Підводні розмиви й аутигенні силікати у верхньокрейдових і палеогенових відкладах басейну р. Бодрак (Крим) / П. Білоніжка, Л. Генералова, О. Шваєвський, Ю. Дацюк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – Вип. 28. – 2014. – С. 85–79;
 2. Генералова Л. Літологічні та геохімічні ознаки міденосності строкатоколірних гори­зон­тів Скибової структурно-фаціальної зони Українських Карпат / О. Костюк, Л. Генералова // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – Вип. 28. – 2014. – С. 145–156.

6.4. Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Генералова Л.В. Геодинамическая эволюция Внутренних Украинских Карпат / О.М. Гнилко, Л.В. Генералова, С.Р. Гнилко // Тектоника и геодинамика континентальной и океанической литосферы: общие и региональные аспекты. Материалы XLVIІ тектон. совещ., 3 февраля –7 февраля 2015 г. – М.: ГЕОС, 2015. – т.1.– С. 97– 101;
 2. Генералова Л. Мезоструктурні парагенезиси тріщин та складок високих порядків структурних одиниць Внутрішніх Карпат Басейну ріки Теребля / Л. Генералова, О. Гнилко, В. Кобелюх, М. Яремович // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : матеріали між нар. наук. конф., присвяченої 70-річчю геол. ф-ту Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. ред. М. Павлунь – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.53–55;
 3. Генералова Л. Мінералого-петрохімічні особливості порід строкатоколірних гори­зонтів сушманецької та манявської світ (Українські Карпати) / Л. Генералова, С. Гнилко, Т. Дворжак, В.Степанов // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки : матеріали між нар. наук. конф., присвяченої 70-річчю геол. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка / Відп. ред. М. Павлунь – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 55–56.

 

6.5.Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. 1. Генералова Л. Оксидні залізо-манганові утворення палеоцен-еоценових строкато­колір­них горизонтів Українських Карпат / Л. Генералова, В. Степанов, О. Костюк, С. Гнилко, Т. Дворжак // Проблеми геології фанерозою України : матеріали VІ всеукр. наук. конф., 24–26 вересня 2015 / Відп. ред. Р. Лещух – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.98–101.

 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ (2014)

за результатами теми, яка виконувалась в межах робочого часу викладачів

 

1.      Тема: Структурно-седиментологічні дослідження флішових відкладів Українських Карпат, номер держреєстрації: 0114U000862.

 1. Підрозділ-виконавець: кафедра загальної та регіональної геології.
 2. Керівник НДР: Сіворонов Альберт Олексійович, д-р. геол.-мін. наук, проф.
 3. Виконавці: Пащенко Володимир Гаврилович, канд. геол.-мін. наук, доцент

Смішко Роман Маркіянович, канд. геол.-мін. наук, доцент

Генералова Лариса Володимирівна, канд. геол. наук, доцент

Хом’як Леонід Миколайович, канд. геол. наук.

 1. Термін виконання роботи: 01.2014 – 12.2016
 2. Основні наукові результати.

Побудовано низку петрохімічних діаграм та проаналізовано особливості хімічного складу вулканітів тростянецького комплексу (Українські Карпати). Виявлено характерні для вулканітів петрохімічні параметри, які свідчать про внутрішньоплитні геодинамічні умови виникнення розплавів з проявами лужно-базальтоїдного вулканізму. Вивчено будову розрізу, комплекси мікрофауни та склад уламкового матеріалу поліміктових пісковиків і гравелітів у палеогенових відкладах в районі Перечина (Закарпатська область). Доведено приналежність цих відкладів до Пенінського покриву, де вони входять до складу трьох лусок, та обґрунтовано вирізнення відкладів олігоцену, які не мають аналогів у розрізі інших ділянок згаданого покриву на території Українських Карпат.

На підставі узагальнення відомостей про зміну фацій та віку флішових відкладів у південно-східній частині Українських Карпат уточнено геодинамічну модель тектоно-седиментаційного розвитку регіону з позицій терейнової тектоніки. Охарактеризовано еволюцію Передмармароської акреційної призми, утворення якої відбулося впродовж ранньої крейди – олігоцену внаслідок субдукції фундаменту флішового палеобасейну під терейн Тисо-Дакію та скальпування турбідитових та подібних до них відкладів.

 1. Практична цінність одержаних результатів.

Результати досліджень на сучасному методично-аналітичному рівні доповнюють та уточнюють інформативну базу про речовинний склад, структуру, умови утворення різновікових осадових і магматичних комплексів порід Українських Карпат. Отримані висновки, уточнення до схеми стратиграфії та еволюції регіону формують наукові засади для геологічного довивчення території виробничими підрозділами Державної геологічної служби України.

 1. Перелік наукових публікацій за результатами роботи.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

Генералова Л. В Тектоно-седиментационное развитие Предмармарошской аккреционной призмы Украинских Флишевых Карпат / Гнилко О. М., Генералова Л. В. // Вестник Санкт-Петербуржского ун-та. Сер. 14. – 2014. – Вып. 2. – С.  5–23.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Генералова Л.В. Деякі петрохімічні особливості верхньоюрсько-нижньокрей­дового вулканогенного тростянецького комплексу (Українські Карпати) / Генералова Л.В., Пащенко В.Г., Степанов В.Б. // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2013.– Вип. 27. – С. 250-261. (друк 2014 р.)
 2. Смішко Р. Про формування гранулярних колекторів нафтогазових покладів / Р.Смішко // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 116-121. (друк 2014 р.)
 3. Хом’як Л.М. Уточнені дані щодо палеогенових відкладів Пєнінського покрову Українських Карпат в районі Перечина / В.Є. Шлапінський, Д.В. Мачальський, Л.М. Хом’як // Тектоніка і стратиграфія. – 2013. – Вип 40.– С. 125–135. (друк 2014 р.)
 4. Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2014. – № 1(15).– С. 58–71.

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Генералова Л.В. Тектоно-седиментационное развитие Пенинсько-Магурско-Дуклянской аккреционной призмы Украинских Флишевых Карпат / Гнилко О.М., Генералова Л.В. // Тектоника складчатых поясов Евразии:сходство. различие, характерные черты новейшого горообразования, региональные обобщения: материалы XLVI тектон. совещ., 28 января–1 февраля 2014 г. – М.: ГЕОС, 2014. – С. 65– 69.
 2. Генералова Л. Особенности осадконакопления и литогенеза в Примармарошском седиментационном басейне (Украинские Карпаты) / Гнилко О., Гнилко С., Генералова Л. // Геохимия литогенеза: материалы Российского совещания с международным участием (Сыктывкар, Республика Коми), 17–19 март 2014. – Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН (Геопринт), 2014. – С. 173–175.
 3. Генералова Л.В. Геодинамические условия формирования медесодержащих мел-эоценовыхпестроцветных горизонтов Скибовой зоны (Украинские Карпаты) / КостюкО.В., Генералова Л.В., Гнилко О.М. // Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит: материалы Второй Всероссийской конференции с международным участием, Владивосток, 17–20 сентября 2014 г. – Bлaдивоcток: Дальнаука, 2014. –C 334–336.

 

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. Генералова Л.В. До питання про седиментацію строкатоколірних відкладів Скибового покриву (Укранські Карпати) / Гнилко О.М., Генералова Л.В., Костюк О.В. // Мінералогія:сьогодення і майбуття: матеріали восьмих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка (присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2014. – С. 36–37.
 2. Генералова Л. Про періодичність міденагромадження в палеоценових відкладах Скибової зони Українських Карпат / Генералова Л., Костюк О. // Проблеми геології фанерозою України: матеріали V всеукраїнської наукової конференції, 6–10 жовтня 2014. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С.28–32.
 3. Генералова Л. Мезозойські металоносні відклади тростянецької товщі (Українські Карпати) / Генералова Л., Степанов В. // Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: матеріали міжнародної конференції, 6–11 жовтня 2014 – Київ, 2014 – С. 23.
 4. Хом’як Л. Комп’ютерне моделювання насувоутворення: напружено-деформо­ваний стан автохтону з урахуванням швидкості деформування та повзкості / Хом’як М.М., Хом’як Л.М. // Сейсмологічні та геофізичні дослідження в сейсмоактивних регіонах: Матеріали наукової конференції-семінару, присвяченої пам’яті Т.З.Вербицького та Ю.Т.Вербицького, 3-5 червня 2014 р., м. Львів – Львів: В-во “СПОЛОМ”, 2014. – С. 223–227.

Конкурс для студентів та аспірантів!

06.05.2020 | 21:47

На честь Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, Героя України, сейсмолога, кандидата наук, громадська організація «Родина Героїв «Небесної Сотні» в рамках реалізації проекту «Відзнаки Героїв» у 2018 році започаткувала Відзнаку імені Юрія Вербицького, присвячену вивченню наукового доробку Юрія Вербицького.
Учасники конкурсу мають спеціально для участі у конкурсі підготувати наукову статтю, присвячену висвітленню наукового доробку Юрія Вербицького. Учасниками конкурсу може бути молодь до 35 років.  Переможець конкурсу отримує заохочення у вигляді фінансування розвитку своєї наукової діяльності у розмірі 10 тисяч гривень. Заохочення може...

Читати »

Заліки-весна-2020, оформлення

28.04.2020 | 12:33

Тут ви знайдете інформацію про заліки на весняну сесію на геологічному факультеті (перелік і терміни)
Кроки формування відомостей під час заліково-екзаменаційної сесії:

Викладач проставляє бали поточної успішності в електронному журналі Особистого кабінету.
Після проставлення всіх балів за поточну/ підсумкову успішність викладач закриває електронний журнал успішності.
Викладач формує заповнену відомість та завантажує її на комп’ютер/ноутбук/телефон.
Протягом двох робочих днів від дати проведення екзамену/диф.заліку/заліку файл відомості викладач надсилає(у форматі excel ) відповідальній особі деканату відповідного факультету (із корпоративної пошти lnu.edu.ua).
Відповідальна особа на факультеті друкує відомості, реєструє їх...

Читати »

Анкета для випускників

09.04.2020 | 17:43

Шановний_а випускнику_це!
Львівський національний університет імені Івана Франка розпочинає нову хвилю щорічного опитування наших випускників та запрошує Вас взяти у ньому участь. Ми прагнемо вдосконалюватися і покращувати якість університетської освіти, і Ваша думка є дуже важливою для нас. Тому просимо Вас дати відповіді на запитання анкети, які будуть використані для оцінки якості вищої освіти та розробки шляхів її удосконалення.
Отримані дані будуть враховуватись виключно в узагальненому вигляді з аналітичною метою.
Ми дякуємо за довіру та гарантуємо конфіденційність і анонімність!
Пройти анкетне опитування

Читати »