Геологія Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В.

Опис курсу

Курс розроблений так, щоб слухачі набули базових знань щодо геологічної будови та геологічної історії верхніх частин земної кори в межах західної частини Євразії. На прикладі Європи у студентів формуються знання про будову і динаміку літосфери, геологічних особливостях головних геоструктур земної кори континентального і океанічного типів. При опануванні курсу студенти набувають розуміння щодо головних методів вивчення і аналізу тектонічних та геодинамічних рухів, виявляють закономірності геологічного розвитку, встановлюють умови розповсюдження та формування в них корисних копалин.

Рекомендована література

Основна:
1.Лазько Е.М. Региональная геология СССР, Т. 1: Европейская часть и Кавказ: Изд. 2-е, перераб. и доп./ Е.М. Лазько–М.: Недра, 1975. –334 с.
2.Милановский Е.Е. Геология СССР. Ч. 2. / Е.Е. Милановский –М.: Изд-во МГУ. –1989. –271 с.
3.МилановскийЕ.Е.ГеологияРоссиииближнегозарубежья(СевернойЕвразии): ученик/Е.Е. Милановский. —М.: Изд-во МГУ, 1996. —448 с.
4.Сіворонов А.О. Регіональна геологія. Конспект лекцій./ А. О.Сиворонов. –Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. –40 с.
5.Тектоника Европы. Обьяснительная записка к международной тектонической карте Европы масштаба 1:2500000. Под ред. А.А. Богданова, М.В. Муратова, Н.С. Шатского. –М.: Недра,1964. –364 с

Силабус: Геологія Європи

Завантажити силабус