Мікропалеонтологічний аналіз (для ОПП “Геологія”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ІВАНІНА А. В.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для набуття навичок використання мікропалеонтологічних даних для вирішення прикладних завдань, а саме для: наддетального розчленування
та кореляції розрізів, визначення палеотемператур, батиметрії, солоності водного басейну, визначення відносного віку порід, зіставлення і кореляції відкладів тощо; в також сформувати вміння виконувати кількісний підрахунок таксонів, визначення співвідношень мікрорешток різних угрупувань, створення відомостей і баз данних фактичного матеріалу, графічне оформлення результатів досліджень.

Рекомендована література

  1. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. Посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 310 с.
  2. Іваніна А. В., Узіюк В. І., Гоцанюк Г. І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. 152 с.
  3. Iванiна А. В. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну: Автореф. дис… канд. геол.-мін. наук. – К., 1995. 22 с.
  4. Іваніна А. В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. Зб. наук. праць УкрДГРІ . Львів, 1997–1998. C. 129–135.
  5. Іваніна А. В. Нерозчинна дисперсна органіка як показник нафтогазоносності девонсько-кам’яновугільних відкладів Волино- Поділля // Палеон. зб. 2003. № 35. C. 56–61.
  6. Iванiна А. В., Шульга В. Ф. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну // Геол. ж. № 3–4. 1996. С. 108–114.
  7. Лещух Р. Й., Іваніна А. В. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. Львів, 2002. 92 с.
  8. Ольштинська О. П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посібник. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. 132 с.
  9. Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Словник-довідник / за ред. В. П. Макридіна, І. С. Баскова. Харків: Око, 1995. 288 с.
  10. Савельєв О. Г., Олійник М. О., Янущенко Д. В. Палеонтологічні дослідження: методичні рекомендації. Запоріжжя, 2019. 40 с.

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус