Вибіркові дисципліни

Вибіркові загальноуніверситетські дисципліни для бакалаврів на 2024-25 н.р.

3 семестр

Комп’ютерна графіка і візуалізація (доц.Віхоть Ю.М.)

Геотуристичні об’єкти Львова та околиць (доц. Іваніна А.В.)

Від кременя до смартфона: мінеральні ресурси та технології в історії людства (доц. Скакун Л.З.)

Екологія міських систем (доц. Волошин П.К.)

4 семестр

Геологічний туризм (доц. Ціхонь С.І.)

Історія біосфери Землі (доц. Гоцанюк Г.І.)

Коштовне каміння (Кріль С.Я.)

Екологічне управління та логістика (доц. Марусяк В.П.)

5 семестр

Глобальне потепління: екологічні та соціально-економічні наслідки (доц. Іваніна А.В.)

Архітектурний геотуризм Галичини (доц. Борняк У.І.)

Створення віртуальних геологічних відслонень міста Львова (доц. Ціхонь С.І.)

Медична геологія (доц. Дяків В.О.)

6 семестр

Глобальні кліматичні зміни та безвуглецева енергетика (доц. Кріль С.Я.)

Декоративне каміння України (доц. Хом’як Л. М.)

Мобільні технології та додатки для ефективного навчання (M-Learning)  (доц.Віхоть Ю.М.)

Альтернативні енергоресурси: виклики ХХІ ст  (доц. Кремінь Н.Ю.)

Вибіркові дисципліни з циклу професійної і практичної підготовки для бакалаврів на 2024-25 н.р.

5 семестр

вибір 1

Пошукова геофізика (доц. Фурман В.В.)

Геологічне дешифрування (доц. Генералова Л.В.)
Механіка грунтів (доц. Волошин П.К.)
Гемологія (доц. Кріль С.Я.)

вибір 2

Основи морської геології (доц. Генералова Л.В.)
Основи термобарогеохімії (проф. Павлунь М.М.)
Меліоративна гідрогеологія (доц. Марусяк В.П.)
Геотермальні системи та геотермальна енергія (доц.Скакун Л.З.)

вибір 3

Основи сейсмології (доц. Фурман В.В.)
Мікропалеонтологія (доц. Тузяк Я.М.)
Динаміка підземних вод (доц. Волошин П.К.)
Ужиткове природне та штучне каміння (доц. Борняк У.І.)

6 семестр

вибір 4

Методи геофізичних досліджень в геології (доц. Фурман В.В.)

Основи седиментології (Шайнога І.В.)
Спеціальна інженерна геологія (доц. Волошин П.К.)

Прикладна мінералогія (Словотенко Н.О.)

вибір 5

Математична статистика та обробка геологічної інформації (Хом’як М.М.)
Математична статистика та обробка геофізичної інформації (Хом’як М.М.)
Статистичний аналіз характеристик природного середовища (Хом’як М.М.)
Базові програмні комплекси статистики  (Хом’як М.М.)

7 семестр

вибір 6

Методи вивчення родовищ корисних копалин (доц. Ціхонь С.І.)
Методика картування четвертинних відкладів
Розшуки, розвідка та оцінка запасів підземних вод
Геологія та мінералогія родовищ діамантів

вибір 7

Методи картування метаморфічних і магматичних комплексів
Польова тектонофізика
Методи літологічних досліджень
Інженерне грунтознавство

вибір 8

Курсова робота на кафедрі мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського
Курсова робота на кафедрі геології корисних копалин і геофізики
Курсова робота на кафедрі загальної та історичної геології і палеонтології
Курсова робота на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрогеології

8 семестр

вибір 9

Літолого-фаціальний аналіз
Геологічна інтерпретація геофізичних даних
Основи екології геосфер (доц. Сливко Є.М.)

Геохімія ендогенних процесів

вибір 10

Основи геології нафти і газу

Металогенія золота
Грунтові основи та фундаменти
Мінералого-геохімічні методи досліджень

вибір 11

Біостратиграфія
Прикладні комп’ютерні програми в геології (доц. Віхоть Ю.М.)
Структури рудних полів (доц. Ціхонь С.І.)
Геохімія довкілля (доц. Сливко Є.М.)

Перелік вибіркових дисциплін з циклу загальної підготовки для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю на 2023-2024 н.р.

Критична мінеральна сировина

Мінералогія України

Басейновий аналіз

Геоекологічний аудит

Військова геологія

Перелік вибіркових дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки для магістрів спеціальності 103 Науки про Землю на 2023-2024 н.р.

ОП Геологія

Вибіркова дисципліна 1

Структурний аналіз

Методи картування складнодислокованих територій

Структурно-парагенетичний аналіз

Вибіркова дисципліна 2

Моделювання родовищ корисних копалин

Моделювання складних природних систем

Моделювання геологічних процесів

Вибіркова дисципліна 3

Мікропалеонтологічний аналіз

Стратиграфія нафтогазоносних провінцій

Вибіркова дисципліна 4

Геолого-генетичні типи золоторудних полів

Ендогенні рудні формації

Вибіркова дисципліна 5

Геологія докембрію

Методологія геологічних наук

Вибіркова дисципліна 6

Геологія океану

Морська геологія

ОП Геологія нафти і газу

Вибіркова дисципліна 1

Сейсморозвідка

Комп’ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр

Моделювання родовищ корисних копалин

Вибіркова дисципліна 2

Геологічні основи розкриття пласта

Термобаричні умови нафтогазоносних надр

Прогнозування нафтогазоносності надр

Вибіркова дисципліна 3

Екологія видобування нафти і газу

Охорона надр під час розвідувальних робіт на нафту і газ

Вибіркова дисципліна 4

Економіка видобування газу

Економіка видобування нафти

Вибіркова дисципліна 5

Секвенсстратиграфія

Мікропалеонтологічний аналіз

Вибіркова дисципліна 6

Нафтогазові провінції України і світу

Техніка безпеки під час буріння свердловин

ОП Геохімія та мінералогія

Вибіркова дисципліна 1

Рудна мінералогія

Петрографія порід-колекторів нафти і газу

Метасоматичні процеси

Вибіркова дисципліна 2

Методи петрологічних досліджень

Метаморфізм

Стадіальний аналіз

Вибіркова дисципліна 3

Геохімія рудоутворювальних систем

Геохімія процесів формування родовищ вуглеводнів

Вибіркова дисципліна 4

Метаморфізм

ГІС в геохімії

Вибіркова дисципліна 5

Теоретичні основи фізики мінералів

Рентгено-структурний аналіз мінералів

Вибіркова дисципліна 6

Метасоматичні процеси

Мінеральна термобарометрія

ОП Інженерна геологія та гідрогеологія

Вибіркова дисципліна 1

Інженерно-геологічне картування

Інженерно-геологічні розвідування для різних видів будівництва

Гідрогеологічне картування

Вибіркова дисципліна 2

Охорона і раціональне використання підземних вод

Охорона літосфери

Водний кадастр

Вибіркова дисципліна 3

Екологічна гідрогеологія

Методика обробки інженерно-геологічної інформації

Гідрогеохімія

Вибіркова дисципліна 4

Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст

Актуальні проблеми гідрогеології та інженерної геології України

Гідрогеологічні проблеми розробки родовищ корисних копалин

Вибіркова дисципліна 5

Геодинамічний моніторинг

Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг

Нафтогазова гідрогеологія

Вибіркова дисципліна 6

Мінеральні води України

Методи досліджень мінеральних підземних вод

ГІС в гідрогеології та інженерній геології