Геологічний туризм (загальноуніверситетський вибір)

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент ЦІХОНЬ С. І.ГЛГ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ГЛГ-21доцент ЦІХОНЬ С. І.

Опис курсу

Дисципліна «Геологічний туризм» є вибірковою дисципліною з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів 2-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку викладають у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Геологічний туризм є сформувати у студентів уявлення про методологічні, наукові та методичні засади геологічного туризму, як одного з напрямків пізнавального туризму, визначальною рисою якого є освітня функція. Інтерпретація достовірних наукових відомостей у галузі геології та геоморфології для широкого кола споживачів, для набуття здатності вирішувати прикладні питання у галузі природничого туризму.

Головні цілі:

 сформувати уявлення про різні методологічні підходи до визначення суті геологічного туризму;

 розглянути головні поняття геологічного туризму «дестинація», «геосайти», «геотури», «геоконсервація» та ін.;

 ознайомити з міжнародним досвідом організації геологічного туризму, охорони пам’яток природи;

 показати унікальність геологічних об’єктів;

 показати важливість розвитку природничотуристичної галузі для розвитку економіки місцевих громад, екологічної свідомості.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Геологічні пам’ятки України: У 3 т. / В. П.Безвинний, С.В.Білецький, О.Б.Бобров та ін. /За ред. В.І.Калініна, Д.С.Гурського, І.В.Антакової.― К.: ДІА, 2006.― Т.1.― 320 с.

 2. Geotourism / Edited by Ross K. Dowling and David Newsome. ― Elsevier Ltd., 2006. ― 260 s

 3. Murray Gray, Geodiversity, valuihg and conserving abiotic nature Ed. J. Wiley & Sons, chichester, 2004, 434 p.

 4. Зінько Ю. В., Кравчук Я. С., Шевчук О. М. Науково-практичні й освітні аспекти геотуризму // Фізична географія та геоморфологія.― К.: Обрій, 2009.― Вип.55.― С.127―139.

 5. Зінько Ю.В,, Іваннік М.Б., Шевчук О.М. Європейський досвід розвитку геотуризму // Географія та туризм. – 2010. – Вип. 8. – С. 13-23.

 6. Geotourism: sustainability, impacts and management. Edited by Ross K.Dowling and David Newsome. – Elsevier Ltd., 2006. – 260 s.
 7. Geotourism: The Tourism of Geology and Landscape / David Newsome, Ross Kingston Dowling. – Goodfellow Pub.: 2010.– 246 р. 3. Migon P. Geoturystyka / P. Migon. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 265 s.

Додаткова література:

 1. Зінько Ю. Передумови створення геопарку «Українські Товтри» / Ю. Зінько, О. Шевчук //Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ― Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. ― С.94―99

 2. Зінько Ю. В. Передумови створення геопарку «Дністровський каньйон» / Ю. В. Зінько, Шевчук О. М. // Дністровський каньйон ― унікальна територія туризму: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ― Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. ― С. 7―12

 3. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (28-30 березня 2014, Львів). — Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2014. — 152 с.

 4. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (5-7 травня 2016, Львів). — Львів: НВФ “Карти і Атласи”, 2016. — 168 с.

 5. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (26-28 квітня 2018, Львів). – Львів: Каменяр, 2018. – 256 с.

Силабус: Геологічний туризм

Завантажити силабус