Вітальне слово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вітаємо Вас на інтернет-сторінці геологічного факультету!

Геологічний факультет у сучасному вигляді заснований  у 1945 році його першим деканом, а потім ректором університету, академіком Є. Лазаренком. Фундаментальну підготовку фахівців сьогодні можна отримати на геологічному факультеті за двома напрямами, що реалізуються за 4 роки бакалаврату: традиційному „Геологія” та порівняно новому „Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування”. Освітньо-кваліфікаційний рівень „cпеціаліста” та „магістра” за різними спеціальностями можна отримати лише після успішного закінчення бакалаврату: „Геологія”, „Геохімія і мінералогія”, „Гідрогеологія”, „Геофізика”, „Геологія нафти і газу”, „Геоінформаційні технології”, „Урбоекологія”, „Екологічна геологія” тощо. На факультеті функціонує також заочна форма навчання лише за напрямом і спеціальністю „Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування” (5 років – бакалавр, 6 років – спеціаліст).

Підготовка фахівців і науково-дослідницька робота зосереджена на 7 кафедрах: загальної і регіональної геології, історичної геології і палеонтології, мінералогії, петрографії, геології корисних копалин, екологічної, інженерної геології і гідрогеології, фізики Землі. Навчальний процес забезпечує дуже кваліфікований склад викладачів: 9 докторів наук, професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 13 асистентів. Навчальний план органічно збалансований і включає цикл дисциплін гуманітарної, природничої та фахової підготовки. Дисципліни першого циклу можуть бути вибрані самим студентом, природничі обов’язкові (до них потрібно віднести вищу математику, фізику, хімію тощо). Фахові складаються з нормативних дисциплін держстандарту освіти (загальна і регіональна геологія, палеонтологія, мінералогія, петрографія, геологія корисних копалин, фізика Землі тощо, та фахових дисциплін за вибором факультету (кристалографія, інженерна геологія, гідрогеологія, методи розшуків і розвідки родовищ корисних копалин, геофізика, геохімія тощо) і вибором самого студента (металогенія золота, гемологія, гіс-технології, палеофаціальний аналіз, біостратиграфія, геологія алмазу, гідрогеохімія тощо). Усі вони спрямовані на вибір відповідної кафедри і спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліста” і „магістра”. Для реалізації навчального процесу на кафедрах наявний необхідний навчально-методичний і дидактичний матеріал (колекції гірських порід, мінералів, викопних решток організмів (фауни і флори), геологічні, тектонічні геоморфологічні та інші карти, відповідні навчальні лабораторії – геологічної карти, методів вивчення родовищ, палеонтологічна, рентгено-структурного аналізу, літологічна тощо), функціонує факультетська наукова бібліотека, неперевершені за змістом і формою музеї – мінералогічний, геологічний, рудних формацій.

До послуг студентів 2 комп’ютерних класи. Разом з різноманітними навчальними геологічними, екологічними, картографувальними, топографічними і спеціальними навчально-виробничими еколого-геологічними польовими практиками, які проводяться на базі польової лабораторії еколого-геологічних досліджень у с. В.Синьовидне Львівської області, басейні р.Мізунь, Яворівському і Червоноградському гірничорудних районах, на Закарпатті, в Центральних, Східних і Південних регіонах України на базі регіональних геологорозвідувальних експедицій та природоохоронних організацій усе це дає змогу готувати високоосвічених фахівців різного освітньо-кваліфікаційного рівня – „бакалавр”, ”спеціаліст”, „магістр”.

Після завершення навчання випускники факультету можуть працювати в геологорозвідувальних експедиціях геологічних виробничих об’єднань Державної геологічної служби України, НАК „Надра України”, системі екологічних управлінь різного рівня, діючих кар’єрах і шахтах з видобутку корисних копалин та відповідних екологічних відділах, науково-дослідних інститутах геологічного, геохімічного і природоохоронного профілю Національної академії наук, галузевому геолого-розвідувальному інституті (м. Київ) і його 4-х філіях – Львові, Дніпропетровську, Чернігові і Сімферополі, проектних і будівельних організаціях (роботи з інженерно-геологічних і гідрогеологічних вишукувань). Найкращі і найздібніші випускники вступають до аспірантури на геологічному факультеті університету та на геологічні факультети і науково-дослідні інститути геологічного та екологічного профілю Львова, Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеси, Харкова, Донецька, Кривого Рогу.

Запрошуємо до вступу на навчання на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка!