Напрями досліджень

  1. Структура морфогенетичних типів зональності зруденіння магматогенно (матаморфогенного) класу родовищ Українського щита. Науковий керівник: доктор геологічних наук, професор Павлунь М. М.
  2. Структурно-речовинні ознаки рудоносності Закарпаття. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Гайовський О. В.
  3. Геоінформаційні технології у геофізичних дослідженнях України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Віхоть Ю. М.
  4. Термодинаміка та моделювання термомеханічних процесів в активних зонах взаємодії оболонок Землі. Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, доцент Фурман В. В.
  5. Петрографія магматичних і метаморфічних комплексів порід західної і центральної України. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Побережська І. В.
  6. Мінералогічні та петрографічні особливості геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Борняк У. І.
  7. Літостратиграфія відкладів фанерозою осадового чохла південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, Костюк О. В.
  8. Біостратиграфія розрізів фанерозою заходу та півдня України для оптимізації пошуків вуглеводнів. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Іваніна А. В.
  9. Стадійність розвитку Карпатської складчастої системи. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Генералова Л. В.
  10. Інженерно-геологічна оцінка природно-господарської діяльності Західної України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Волошин П. К.

Тематичний план НДР в межах робочого часу викладачів на 2024 рік

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2023 р. 

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2022 р

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2021

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2020

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2019

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2018 р.

 

 

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2017 р.

 

Звіт про наукову роботу геологічного факультету за 2016 р.

 

 

Фундаментальні дослідження: Найважливіші проблеми геологічних, мінералогічних та палеонтологічних наук.

Наукові школи:
Мінералогічна школа акад. Є. К. Лазаренка. Наукові керівники – проф. Матковський О.І., доц. Скакун Л.З.
Наукова школа проф. М. П. Єрмакова “Термобарогеохімія ендогенних
рудних формацій”. Наукові керівники – пpоф. Павлунь М.М., проф. Ляхов Ю.В.
Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію проф. Є. М. Лазька. Науковий керівник – пpоф. Сіворонов А.О.

Прикладні дослідження:
формаційна геологія та металогенія нижньокембрійських комплексів щитів;
геологія та металогенія глибинних розломів;
структурно-формаційний аналіз складчастих систем фанерозою;
фундаментальні палеонтологічні дослідження молюсків,  форамініфер, мікро- і макрорешток рослин; стратиграфія палеозою, мезозою, кайнозою заходу і півдня України;
геологія нафтогазоносних та вугленосних регіонів України;
вивчення речовинного складу корисних копалин осадових порід;
літолого-фаціальні дослідження осадових товщ фанерозою України (А.В.Іваніна);
регіональна мінералогія (Українські Карпати, Закарпаття, Волинь);
мінералогія, геохімія та умови формування рудних родовищ (епітермальних Au-Ag-Pb-Zn, орогенних Au, стратиформних Cu);
генетична мінералогія;
мінералогія та геохімія покладів калійних солей Передкарпаття;
вивчення речовинного складу природного та штучного каменю історичної частини м. Львова;
використання методів прикладної термобарогеохімії щодо пошуків нафти;
літологічні та геохімічні дослідження осадових комплексів Західної України;
созологічна оцінка і зонування територій біосферних резерватів Західного Полісся та Розточчя за даними екологічного моніторингу;
літологія, геохімія та генезис мідистих відкладів Скибової зони Українських Карпат;
еколого-геохімічні проблеми західних регіонів України;
термобарогеохімічні дослідження золоторудних формацій України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні оцінки;
мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України
інженерна геологія міських систем; техногенно-екологічна безпека гірничо-видобувних районів; рекультивація порушених гірничими роботами земель; лімнологія, геохімія грунтів, ландшафтна екології, гідрогеологія, екологія гідросфери, моніторинг довкілля, екологічної, біологічної та медичної мінералогія;
дослідження впливу Всевіту на фізичні процеси у Землі;
пошук нових теоретичних підходів щодо вивчення впливу внутрішніх та зовнішніх полів Землі на фізичні властивості досліджуваних геологічних об’єктів з метою розробки рекомендацій для аналізу та пошуку родовищ корисних копалин;
побудова моделі просторової густини досліджуваного середовища на основі розробки теоретичних і технологічних основ ефективних алгоритмів розв’язування тривимірних прямих і зворотніх задач геологічних та геофізичних процесів;
використання функціонально-аналітичних моделей середовища та фізичних полів для розширення можливостей комплексної інтерпретації за рахунок значно гнучкішої технології комп’ютерного моделювання;
розробка нових підходів та вибору принципів відбору раціональних розв’язків відповідних задач, що сприяєтиме адекватному розумінню фізичної природи явищ та надасть змогу прогнозувати генезис і еволюцію геофізичних процесів на основі детерміністичних моделей теорії функціоналу густини і механіки суцільного середовища;
застосування комплексних математичних і фізичних моделей середовища структурних оболонок Землі разом з технологіями геоінформаційних систем для створення програмного забезпечення з метою підвищення ефективності інтерпретації спостережуваних величин геофізичних досліджень у пошуку родовищ корисних копалин;
дослідження фізичних процесів у атмосфері та гідросфері Землі;
розробка моделей фізичних процесів при імпактних взаємодіях космічних тіл із оболонками Землі.
.