Стратегія розвитку

Стратегія напрямків і цілей роботи геологічного факультету

  1. Забезпечення високої якості навчального процесу і формування особистості – носія професійного інтелекту та інноваційного потенціалу.
  2. Поглиблення інтеграції факультету у глобальний науковий і освітній простір та формування сучасної освітньо-наукової інфраструктури.
  3. Перетворення музеїв університету в сучасну дидактичну базу підготовки висококваліфікованих фахівців, просвітнього, естетичного та профорієнтаційного життя.

Реалізація цих стратегічних напрямків розвитку факультету передбачає:

У сфері освітнього процесу: відкривати нові магістерські освітні програми – «Військова геологія», «Економіка мінеральної сировини», «Медична геологія», розширення та поглиблення застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі та наукових дослідженнях; залучення до освітнього та наукового процесу зарубіжних професорів; геологія – науково-прикладна наука, де будь яке виробниче питання – це і наукове і навчальне – саме під таким кутом зору необхідно викладати фундаментальні і прикладні дисципліни навчального процесу; посилити вимоги до засвоєння студентами англійської мови.

У сфері методичної діяльності: стимулювати написання науково-навчальних підручників і методичних розробок з курсів, які викладають на факультеті; формувати нові колекції мінералів, гірських порід і палеонтологічних решток організмів і флори як важливого дидактичного підґрунтя якісного навчального процесу; оновлення демонстраційних лекційних матеріалів до курсів і спецкурсів; розробка нової методики до низки навчальних (геологічне картування, екологічне знімання, загальногеологічна ознайомча практика).

У сфері наукової та інноваційної діяльності: розвиток прогнозно-металогенічних досліджень на алмази, золото, рідкісних і рідкісноземельних металів; поглиблені дослідження генетичної і регіональної мінералогії, наномінералогії; проблеми міграції та акумуляції хімічних елементів в магматогенному, гідротермальному та екзогенному процесі; плей-тектонічні побудови; мікропалеонтологія; ГІС-технології; вдосконалення технологій застосування геохімічного знімання з метою використання нових композитів для діагностики нафтогазоносності свердловин і підвищення видобутку вуглеводнів; здійснювати різноманітні заходи щодо виконання госпдоговірних робіт в галузі геології нафти і газу; реалізація різних прикладних розробок кафедр в науковому парку університету.

У сфері організаційної діяльності: максимально залучати працівників факультету до участі в роботі експертних рад та комісій МОН України, спеціалізованих вчених рад; проводити наукові наради і симпозіуми, брати участь у міжнародних комісіях; перманентно здійснювати рейтингування науково-педагогічних працівників; повсякчасне сприяння та реорганізація електронного документообігу на факультеті; профорієнтаційна робота; організація доступу до світових електронних видань.