Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Графік наукових семінарів кафедри на ІІ семестр 2023 р.

Графік відкритих занять на ІІ семестр 2022-23 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри на 2 семестр 2023 року

Теми бакалаврських робіт кафедри

Теми курсових робіт (магістри)

Навчальні практики студентів кафедри

Електронні навчальні курси

Співпраця зі стейкхолдерами (роботодавцями)

Профорієнтаційна робота

Аспіранти 1-го року навчання: Дубровський І.М., тема – “Комплексний аналіз геотуристичних об’єктів західного регіону України (науковий кервіник – доц.Побережська І.В.).

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії (наказ Ректора № О-135 від 09.10.2019).

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії – це один з базових структурних підрозділів геологічного факультету,  що здійснює освітню, навчально-методичну, наукову та виховну діяльність, забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних занять, навчальних польових, виробничих практик студентів бакалаврів і магістрів.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю (мінералогія і кристалографія).

структурні підрозділи кафедри:

 • міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу (Зав. лаб. Дворянський А.М.);
 • лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології (Зав. лаб. Бурбан К.А.);
 • мінералогічний музей імені академіка Євгена Лазаренка (Зав. лаб. Бучинська А.В.);

 Головні навчальні дисципліни:

 • мінералогія;
 • генетична мінералогія;
 • рудна мінералогія;
 • кристалографія;
 • петрологія;
 • петрографія кристалічних порід;
 • метасоматичні процеси;
 • літологія;

Напрямки досліджень

 • Петрографія магматичних і метаморфічних комплексів порід західної і центральної України. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Побережська І.В.
 • Мінералогічні та петрографічні особливості геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Борняк У.І.
 • Літостратиграфія відкладів фанерозою осадового чохла південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, Костюк О.В.

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії. Ця кафедра є випусковою зі спеціальності 103 Науки про Землю, та має такі значні здобутки у розробці навчальної і навчально-методичної літератури.

На кафедрі сформувалася відома мінералогічна школа академіка Є.К. Лазаренко, очолювана нині проф. О.І. Матковським. Кафедра курує видання всесвітньовідомого „Мінералогічного збірника”. При кафедрі мінералогії, петрографії і геохімії є аспірантура за спеціальністю: 103 Науки про Землю (мінералогія, кристалографія). За весь час існування кафедри аспірантами та співробітниками кафедри захищено понад 40 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри брали участь в організації і проведенні багатьох наукових форумів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських), більшість з яких супроводжувалися екскурсіями на різні геологічні об’єкти. Є.К. Лазаренко був співукладачем путівника екскурсії по Українських Карпатах до IV з’їзду КБГА (1958), О.І. Матковський – співавтором путівника по пегматитових родовищах Волині до Міжвідомчої наради з мінералогічної кристалографії.

Науковці кафедри були учасниками сотень наукових нарад, зокрема таких Міжнародних: симпозіум з глин (1957) в Англії і геофізичний конгрес (1958) у Канаді (Є.К. Лазаренко), І геохімічний (1971) і ХХVII геологічний (1984) конгреси Міжнародної мінералогічної асоціації в Варні та конференції “Деякі геологічні проблеми Чехословацьких і Радянських Карпат” (1967) у Братиславі (О.М. Винар, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); VІІ (1965) і ХІ (1977) Конгреси КБГА в Софії і Києві (Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); перше засідання у Львові (1961) комісії мінералогії і геохімії КБГА (П.М. Білоніжка, Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, М.М. Сливко та ін.); наступні засідання комісії мінералогії і геохімії КБГА в Києві (1973, 1977) та Будапешті (1987), ХІІ Європейський симпозіум з флюїдних включень (1993) у Варшаві, ІІІ Міжнародна конференція “Мінералогія і музеї” (1996) в Будапешті (О.І. Матковський); V Міжнародна школа фізики мінералів (1997) у Вроцлаві (О.І. Матковський, Л.З. Скакун).

Кафедра має зв’язки з різними геологічними установами (кафедрами, інститутами, музеями, виробничими організаціями) Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини.

Співробітники

в.о. завідувача кафедриПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівнав.о. завідувача кафедри
доцентБЕКЕША Сергій Миколайовичдоцент
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцент (сумісник)ГУБИЧ Ігор Богдановичдоцент (сумісник)
доцентКОСТЮК Олександр Володимировичдоцент
доцентКРІЛЬ Соломія Ярославівнадоцент
доцентСКАКУН Леонід Зіновійовичдоцент
доцентСЛОВОТЕНКО Надія Олександрівнадоцент
асистентБІЛИК Наталія Теодорівнаасистент
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 1. Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 228 с.
 2. Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 166 с.
 3. Білоніжка Петро. Геохімія біосфери / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 182 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Heokhimiia-Biosfery-Bilonizhka.pdf
 4. Білоніжка П. Ноосфера та проблеми її розвитку / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 172 с.
 5. Матковський О.І. Мінерали Українських Карпат. Силікати / О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П.Білоніжка, О.Гречановська, І.Квасниця, В.Мельников, І.Попп, Л.Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, Р. Бондар, Б. Манчур, З. Матвіїшин, Т. Шемякіна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
 6. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
 7. Матковський О. Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття / [автори доповідей і упорядники О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин; відп. Ред. І. Вакарчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 242 с.
 8. Матковський О. Здобутки мінералогії в Україні / О. Матковський. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 146 с.
 9. Павлишин В. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. / Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. – К : Мастер принт, 2019. – 464 с.
 10. Матковський О. Термобарогеохімія в Україні / Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь, Євгенія Сливко. – Львів : Простір-М, 2021. – 282 с
 11. Свєшніков К.І. Природні сполучення магматичних порід. Текст лекцій. / Свєшніков К.І. , Побережська І.В. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Magma%20rocks.pdf
 12. Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення: (петрографія, петрологія, методи досліджень) / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmarocks2.pdf
 13. Царик Й. В. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. В. Костюк [та ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 120 с.
 14. Царик Й. В. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. В. Костюк [та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 216 с.
 15. Яценко Г. Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) / Г. Яценко, О. Гайовський, Є. Сливко, О. Братчук [та ін.], гол. ред. Є. О. Куліш. – К. : Логос, 2009. – 243 с. ;

Підручники:

 1. Матковський О. І. Основи мінералогії України: підручник / О. І. Матковський, В.І. Павлишин, Є. М. Сливко. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
 2. Павлишин В. І. Генезис мінералів : підручник (3-тє видання) / В. І. Павлишин,  О. І. Матковський, С. О. Довгий. – К : Мастер принт, 2021. – 676 с.

 Навчальні посібники: 

 1. Бекеша С. М Діагностика мінералів шліхів / С. М. Бекеша, Н. Т. Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 2. Бекеша С.М. Цикл лекцій з курсу “Методи мінералогічних досліджень” / С.М.Бекеша, Є.М.Сливко, Н.Т.Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с.
 3. Бекеша С. Методи мінералогічних досліджень : цикл лекцій. Ч.2 / С. Бекеша, Є. Сливко, Н. Білик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 4. Бекеша С. М. Розрахунок формул мінералів : методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Методи мінералогічних досліджень” для студентів ОКР “Бакалавр” напряму 6.04.01.03. – геологія / С. М. Бекеша, Н. Т. Білик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 28 с.
 5. Білик Н. Т. Діагностика мінералів за основними макроскопічними ознаками : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / Н. Т. Білик, Л. З. Скакун, С. М. Бекеша, І. В. Побережська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 108 с.
 6. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. (метаморфічні породи). Частина 3. / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metamorf.pdf
 7. Дорошенко Ю.П. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. Методичні вказівки до курсу «Петрографія кристалічних порід». Частина 1. / Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.
 8. Дорошенко Ю.П. Петрографія кристалічних порід (Магматичні породи).Частина 2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / укл.: Ю. П. Дорошенко, І.В. Побережська, О.В. Костюк – Львів: Львівський національний університет іменіІвана Франка, 2014. – 61 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmametod.pdf
 9. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Частина 4. Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – 44.
 10. Костюк О. В. Літологічні методи досліджень : Частина 2 (Карбонатні породи) : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103 Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / О. В. Костюк, І. В. Побережська, У. І. Борняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
 11. Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 (Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
 12. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 1. Загальна мінералогія / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 82 с.
 13. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 2. Систематична мінералогія. Прості речовини, сульфіди, оксиди / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 51 с.
 14. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 3. Систематична мінералогія / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 121 с.
 15. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 1 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
 16. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 2 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 98 с. Режим доступу – http://geology.lnu.edu.ua/mineralogy/E-books/geom_cryst2.pdf
 17. Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія/ В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metod_osad.pdf
 18. Степанов В. Б. Методичні вказівки до лабораторних занять із курсів “Аналіз петрохімічних даних” і “Геодинамічні реконструкції”. Частина 1 / В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Т. С. Дворжак – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 44 с.
 19. Степанов В. Б. Методичні вказівки до лабораторних занять із курсів “Аналіз петрохімічних даних” і геодинамічні реконструкції”. Петрохімічні коефіцієнти, індекси, модулі, параметри. Частина 2 / В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Т. С. Дворжак – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 34 с.
 20. Хмелевський В. О. Літологія. Седиментогенез / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/litology2.pdf
 21. Хмелевський В. О. Літологія. Літогенез. Осадові породи / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 536 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
 22. Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу / В. О. Хмелевський – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%A3-%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%A3.pdf
 23. Хмелевський В. Рентгенометричний визначник мінералів. Видання друге. / В. Хмелевський, В. Дяків – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 176 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.pdf
 24. Хмелівський В. О. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу “Петрографія осадових порід”. / В. О. Хмелівський, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 120 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Litology%20laborators%20works.pdf

Гостьова лекція

01.06.2023 | 18:16

31 травня 2023 року о 11 год. 50 хв в аудиторії 242 кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, головним гідрогеологом ПрАТ “Геотехнічний інститут” була прочитана гостьова онлайн лекція на тему:
“Особливості підрахунку запасів підземних вод”

Читати »

Похід студентів 1-го курсу на гору Ключ

31.05.2023 | 11:43

Студенти першого курсу разом із викладачами під час проходження першої польової практики вийшли на гору Ключ та відвідали могили січових стрільців неподалік неї. На хребті гори Ключ поховані воіни, які зупинили наступ російських військ у 1914 році.

Читати »

Після трьох років перерви на геологічному факультеті стартувала навчальна польова практика

26.05.2023 | 22:17

Після трьох років перерви на геологічному факультеті стартувала виїзна навчальна польова практика.
23.05.2023 р. на базі лабораторії еколого-геологічних досліджень геологічного факультету (с. В.Синьовидне) стартувала навчальна польова практика студентів 1-го курсу. Практика розпочалась з оглядових маршрутів: будова долини гірської річки, сучасна діяльність річок, фліш і методика опису відслонення!

Читати »

День музеїв на геологічному факультеті

19.05.2023 | 18:35

18 травня 2023 року відбулась цікава подія – День музеїв на геологічному факультеті.
Фактично це був ДЕНЬВЕЧІР, адже всі три наших музеї – мінералогічний, палеонтологічний та рудних формацій (корисних копалин) – приймали відвідувачів  до 20-00, настільки велика виявилась зацікавленість геологічними науками у людей різних професій, різних поколінь.
Власне, сама ідея поєднати у одній події всі три наших музеї народилась від бажання показати в комплексі різноманіття обʼєктів та напрямків вивчення нашої планети – її історії, складу, використання багатств надр.
Зворотній звʼязок – емоційний та через...

Читати »