Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії (наказ Ректора № О-135 від 09.10.2019).

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії – це один з базових структурних підрозділів геологічного факультету,  що здійснює освітню, навчально-методичну, наукову та виховну діяльність, забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних занять, навчальних польових, виробничих практик студентів бакалаврів і магістрів.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю (мінералогія і кристалографія).

структурні підрозділи кафедри:

 • міжкафедральна лабораторія рентгеноструктурного аналізу (Зав. лаб. Дворянський А.М.);
 • лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології (Зав. лаб. Бурбан К.А.);
 • мінералогічний музей імені академіка Євгена Лазаренка (Зав. лаб. Бучинська А.В.);

 Головні навчальні дисципліни:

 • мінералогія;
 • генетична мінералогія;
 • рудна мінералогія;
 • кристалографія;
 • петрологія;
 • петрографія кристалічних порід;
 • метасоматичні процеси;
 • літологія;

Напрямки досліджень

 • Петрографія магматичних і метаморфічних комплексів порід західної і центральної України. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Скакун Л.З.
 • Мінералогічні та петрографічні особливості геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Борняк У.І.
 • Літостратиграфія відкладів фанерозою осадового чохла південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, Костюк О.В.

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії. Ця кафедра є випусковою зі спеціальності 103 Науки про Землю, та має такі значні здобутки у розробці навчальної і навчально-методичної літератури.

На кафедрі сформувалася відома мінералогічна школа академіка Є.К. Лазаренко, очолювана нині проф. О.І. Матковським. Кафедра курує видання всесвітньовідомого „Мінералогічного збірника”. При кафедрі мінералогії, петрографії і геохімії є аспірантура за спеціальністю: 103 Науки про Землю (мінералогія, кристалографія). За весь час існування кафедри аспірантами та співробітниками кафедри захищено понад 40 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри брали участь в організації і проведенні багатьох наукових форумів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських), більшість з яких супроводжувалися екскурсіями на різні геологічні об’єкти. Є.К. Лазаренко був співукладачем путівника екскурсії по Українських Карпатах до IV з’їзду КБГА (1958), О.І. Матковський – співавтором путівника по пегматитових родовищах Волині до Міжвідомчої наради з мінералогічної кристалографії.

Науковці кафедри були учасниками сотень наукових нарад, зокрема таких Міжнародних: симпозіум з глин (1957) в Англії і геофізичний конгрес (1958) у Канаді (Є.К. Лазаренко), І геохімічний (1971) і ХХVII геологічний (1984) конгреси Міжнародної мінералогічної асоціації в Варні та конференції “Деякі геологічні проблеми Чехословацьких і Радянських Карпат” (1967) у Братиславі (О.М. Винар, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); VІІ (1965) і ХІ (1977) Конгреси КБГА в Софії і Києві (Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); перше засідання у Львові (1961) комісії мінералогії і геохімії КБГА (П.М. Білоніжка, Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, М.М. Сливко та ін.); наступні засідання комісії мінералогії і геохімії КБГА в Києві (1973, 1977) та Будапешті (1987), ХІІ Європейський симпозіум з флюїдних включень (1993) у Варшаві, ІІІ Міжнародна конференція “Мінералогія і музеї” (1996) в Будапешті (О.І. Матковський); V Міжнародна школа фізики мінералів (1997) у Вроцлаві (О.І. Матковський, Л.З. Скакун).

Кафедра має зв’язки з різними геологічними установами (кафедрами, інститутами, музеями, виробничими організаціями) Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини.

Співробітники

завідувачСКАКУН Леонід Зіновійовичзавідувач
професорМАТКОВСЬКИЙ Орест Ілляровичпрофесор
доцентБЕКЕША Сергій Миколайовичдоцент
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцентКОСТЮК Олександр Володимировичдоцент
доцентПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентСЛОВОТЕНКО Надія Олександрівнадоцент
асистентБІЛИК Наталія Теодорівнаасистент
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 1. Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 228 с.
 2. Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 166 с.
 3. Білоніжка Петро. Геохімія біосфери / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 182 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Heokhimiia-Biosfery-Bilonizhka.pdf
 4. Білоніжка П. Ноосфера та проблеми її розвитку / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 172 с.
 5. Матковський О.І. Мінерали Українських Карпат. Силікати / О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П.Білоніжка, О.Гречановська, І.Квасниця, В.Мельников, І.Попп, Л.Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, Р. Бондар, Б. Манчур, З. Матвіїшин, Т. Шемякіна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
 6. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
 7. Матковський О. Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття / [автори доповідей і упорядники О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин; відп. Ред. І. Вакарчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 242 с.
 8. Матковський О. Здобутки мінералогії в Україні / О. Матковський. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 146 с.
 9. Павлишин В. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. / Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. – К : Мастер принт, 2019. – 464 с.
 10. Матковський О. Термобарогеохімія в Україні / Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь, Євгенія Сливко. – Львів : Простір-М, 2021. – 282 с
 11. Свєшніков К.І. Природні сполучення магматичних порід. Текст лекцій. / Свєшніков К.І. , Побережська І.В. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Magma%20rocks.pdf
 12. Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення: (петрографія, петрологія, методи досліджень) / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmarocks2.pdf
 13. Царик Й. В. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. В. Костюк [та ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 120 с.
 14. Яценко Г. Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) / Г. Яценко, О. Гайовський, Є. Сливко, О. Братчук [та ін.], гол. ред. Є. О. Куліш. – К. : Логос, 2009. – 243 с. ;

Підручники:

 1. Матковський О. І. Основи мінералогії України: підручник / О. І. Матковський, В.І. Павлишин, Є. М. Сливко. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
 2. Павлишин В. І. Генезис мінералів : підручник (3-тє видання) / В. І. Павлишин,  О. І. Матковський, С. О. Довгий. – К : Мастер принт, 2021. – 676 с.

 Навчальні посібники: 

 1. Бекеша С. М Діагностика мінералів шліхів / С. М. Бекеша, Н. Т. Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 2. Бекеша С.М. Цикл лекцій з курсу “Методи мінералогічних досліджень” / С.М.Бекеша, Є.М.Сливко, Н.Т.Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с.
 3. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. (метаморфічні породи). Частина 3. / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metamorf.pdf
 4. Дорошенко Ю.П. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. Методичні вказівки до курсу «Петрографія кристалічних порід». Частина 1. / Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.
 5. Дорошенко Ю.П. Петрографія кристалічних порід (Магматичні породи).Частина 2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / укл.: Ю. П. Дорошенко, І.В. Побережська, О.В. Костюк – Львів: Львівський національний університет іменіІвана Франка, 2014. – 61 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmametod.pdf
 6. Костюк О. В. Літологічні методи досліджень : Частина 2 (Карбонатні породи) : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103 Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / О. В. Костюк, І. В. Побережська, У. І. Борняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
 7. Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 (Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
 8. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 1 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
 9. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 2 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 98 с. Режим доступу – http://geology.lnu.edu.ua/mineralogy/E-books/geom_cryst2.pdf
 10. Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія/ В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metod_osad.pdf
 11. Хмелевський В. О. Літологія. Седиментогенез / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/litology2.pdf
 12. Хмелевський В. О. Літологія. Літогенез. Осадові породи / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 536 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
 13. Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу / В. О. Хмелевський – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%A3-%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%A3.pdf
 14. Хмелевський В. Рентгенометричний визначник мінералів. Видання друге. / В. Хмелевський, В. Дяків – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 176 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.pdf
 15. Хмелівський В. О. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу “Петрографія осадових порід”. / В. О. Хмелівський, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 120 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Litology%20laborators%20works.pdf

Указом президента України № 29/2023 “Про відзначення державними нагородами України” нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня солдата прикордонної служби України, викладача геологічного факультету Книша Івана Богдановича

25.01.2023 | 18:31

Указом президента України № 29/2023 “Про відзначення державними нагородами України”  за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного сувернітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові нагороджено орденом “За мужність” ІІІ ступеня солдата прикордонної служби України, викладача геологічного факультету Книша Івана Богдановича.
Щиро вітаємо Івана Богдановича!!!
https://www.president.gov.ua/documents/292023-45625
 

Читати »

Порядок розгляду заяв про поновлення до складу студентів та переведення з інших закладів вищої освіти у ЛНУ імені Івана Франка

14.01.2023 | 18:17

Документи на поновлення необхідно надіслати з 17 січня по 31 січня 2023 року від осіб, які були відраховані за результатами літньої сесії. Проведення співбесіди – 03 лютого 2023 року.
Документи з питань переведення необхідно подати (надіслати) з 17 січня по 31 січня 2023 року. Переведення студентів закладів вищої освіти проводиться за дозволом ректора закладу вищої освіти, з якого переводиться студент, та рішенням Приймальної комісії Університету. Переведення студентів на перший курс не здійснюється.
Детальніше про поновлення та переведення у Порядку розгляду заяв

Читати »