Методи літологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент КОСТЮК О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛГ-41доцент КОСТЮК О. В.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є поглиблене вивчення літологічних методів дослідження для подальшого їх використання для визначення певних породних асоціацій осадового походження та прогнозування можливих корисних копалин. Головну увагу звертається на гранулометричний аналіз піщаних і глинистих порід, розділенню мінералів на фракції та визначенню карбонатних порід.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам можливості набути знання про головні методи дослідження осадових порід. Існує кілька напрямків лабораторних досліджень осадових порід. Це, по-перше, визначення їх речовинного (мінералого-петрографічного складу), що є необхідним для точного вивчення породи, з’ясування генезису та можливостей практичного застосування; по-друге, дослідження хімічного складу і вмісту елементів-домішок; по-третє, вивчення фізичних властивостей порід, які важливі для пошуків і розвідки нафтових і газових родовищ, а також у проведенні оцінки про фільтраційні й несучі властивості порід за умови здійснення гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень

Завдання курсу:

ознайомлення з можливостями використання набутих раніше знань з предметів геологічного та геохімічного циклів для проведення конкретних лабораторних досліджень осадових порід;

– навчати виконувати гранулометричний аналіз уламкових порід, визначати карбонатність гірських порід та характер нерозчинного залишку в них; вміти розділяти мінерали осадових порід на фракції.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Горшков Г.П., Якушева В.А. Общая геология. М.: Недра, 1971
  2. Ершов В.В., Новиков А.А., Попова Г.Б. Основы геологии / Учебник для вузов. М.: Недра, 1986.- 310 с., с ил.
  3. Иванова М.Ф. Общая геология / Учебник для студентов ун-тов. М..: Высшая школа, 1974. – 400 с.., с ил., рис. и табл.
  4. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1971.- 368 с.
  5. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова А.Н. Учение о фациях с основами литологии. Руководство к лабораторным занятиям. М.: Изд-во МГУ, 1988.- 214 с.
  6. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования). Учебник для студентов геолог. спец. вузов.- 3е изд.- М.: Высшая школа, 1984.- 416 с.
  7. Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: Учеб. пособие для вузов.- Л.: Недра, 1986.- 240 с.
  8. Малеев Е.Ф. Вулканиты: Справочник.- М.: Недра, 1980.- 240 с.
  9. Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород.- М.: Недра, 1989.- 347 с.

Силабус: Методи літологічних досліджень

Завантажити силабус