Осадові фації і формації

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛНм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛНм-11БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

“Осадові фації і формації” є дисципліною, що конкретизує набуті знання з літологічного, палеонтологічного, седиментологічного циклу предметів, сформувалася під впливом потреб практичної геології для вирішення задач пошуків мінеральної сировини осадового походження, особливо проблем нафтогазової геології. Успішне вирішення таких завдань є необхідною в розумінні процесів формування фацій і формацій осадовиї порід. В програмі курсу послідовно освітлюються еволюція визначення терміну “фація” і методика фаціального аналізу, наводиться класифікація континентальних, морських, лагунних (перехідних) фацій. Для всіх груп фацій даються визначення і важливі критерії їх діагностики, наводиться визначення поняття “формація”, характеризується сучасний підхід до існуючої термінології. Розглянуті головні історико-геологічні типи осадових формацій.

Рекомендована література

 1. Алексеев В.П. Литология: Учебное пособие.- Екатеринбург: Изд-во УГГА, 2001.- 249 с.
 2. Бакиров А.А., Мальцева А.К. Литолого-фациальный и формационный анализ при поисках и разведке скоплений нефти и газа: Учебное пособие для вузов.-М.: Недра, 1985.- 159 с.
 3. Безбородов Р.С. Краткий курс литологии. Учебник.- Изд-во УДН, 1989.- 313 с.
 4. Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ.- М.: Недра, 1991, 1991.- 286 с.
 5. Вылцан И.А. Фации и формации осадочных пород: Учебное пособие. Изд-во 2-е, перераб. и доп. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 2002. – 484 с.
 6. Ежова А.В. Литология: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2005. – 353 с
 7. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1971.- 368 с.
 8. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования). Учебник для студентов геолог. спец. вузов.- 3е изд.- М.: Высшая школа, 1984.- 416 с.
 9. Петтиджон Ф.Дж. Осадочные породы. Пер. с англ.- М.: Недра, 1981.- 751 с.- Пер. мзд. США, 1975.
 10. Прошляков В.К., Кузнецов В.Г. Литология: Учеб. для вузов.- М.: Недра, 1991.- 444 с.
 11. Прошляков Б.К., Кузнецов В.Г. Литология и литолого-фациальный анализ. М.: Недра, 1981. – 284 с.

Силабус: Осадові фації і формації

Завантажити силабус