Науково-дослідний практикум

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік
103Курсова робота

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛНм-11доцент ЦІХОНЬ С. І.
ГЛГм-11доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.
ГЛХм-11доцент БОРНЯК  У. І.
1016ГЛГм-11доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.
ГЛНм-11доцент ЦІХОНЬ С. І.
ГЛХм-11доцент БОРНЯК  У. І.

Опис курсу

Курс «Науково-дослідний практикум» є складовою частиною навчального плану освітньої програми Геологія нафти і газу.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Науково-дослідний практикум» є формування у студентів-магістрів логічної послідовної системи наукових досліджень і написання відповідних наукових текстів.

Головні цілі: ознайомити магістрів з методологічними засадами наукового дослідження, навчити працювати з науковою літературою, здійснювати пошук наукової інформації в ресурсах інтернету, інтерпретувати результати наукових досліджень. Магістри повинні освоїти головні методи теоретичних та експериментальних наукових досліджень в галузі геології корисних копалин, зокрема геології нафти і газу, оформляти звіти про результати наукових досліджень і представляти їх на наукових семінарах і конференціях.

Рекомендована література

  1. П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: навчальний посібник / П’ятницька-Познякова І.С. – К., 2003. – 116с.
  2. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: підручник для студентів / Білуха М.Г. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.
  3. Воротіна Л.І. Магістерська робота: методика написання і захисту : посібник для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня повної вищої освіти «магістр» / Л. І. Воротіна, B. Є. Воротін, C. О. Гуткевич; Європейський ун-т. – Київ, 2004. – 80 с.
  4. Чаговець. Л. Як стати успішним науковцем: напрями розвитку, типові помилки та основні кроки [Електронний ресурс] / Л. Чаговець // Наша перспектива : науково-аналітичний журнал. – 2014. – № 1. – С. 18-19. – Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/nomery-zhurnalu-perspektyva/nashaperspektyva/2014-rik/1-10-14/
  5. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ 7.1:2006. – [Чинний від 2008-04-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с. – (Національний стандарт України).
  6. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. – [Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 20 с. – (Національний стандарт України).
  7. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій [Електронний ресурс] : [про проект наказу МОН України] // Блог Романа Радейка. – Режим доступу: http://aphd.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysuspysku-vykorystanykh-dzherel-v-dysertatsiiakh-ta-spyskuopublikovanykh-robit-v-avtoreferatakh-dysertatsii/
  8. Довідник здобувача наукового ступеня [Електронний ресурс] : зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Цеков Ю. І. – 5-тє вид. – Київ, 2011. – 69 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/730815/
  9. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309с.

Силабус: Науково-дослідний практикум

Завантажити силабус