Кваліфікаційна (магістерська) робота

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180ГЛХм-21доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.

Опис курсу

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки другого (магістерського) рівня підсумкова атестація випускників здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота є логічним віддзеркаленням усіх знань з фахових предметів, які студенти отримали впродовж навчання, під час написання студент-випускник повинен дотримуватись певних нормативних документів і вказівок.
Виконання КР є обов’язковою складовою навчального процесу для отримання диплому магістра спеціальності Науки про Землю за відповідною освітньою програмою. Для спеціальності 103 Науки про Землю освітньою програмою магістра «Геохімія та мінералогія» та відповідними навчальними планами на підготовку кваліфікаційної роботи передбачено 6 кредитів ECTS, що складає 180 годин у вигляді самостійної роботи під керівництвом наукового керівника – кваліфікованого спеціаліста. Підготовку кваліфікаційної роботи виконують у ІІІ навчальному семестрі на ІІ курсі навчання.

Рекомендована література

 1. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисер-тацій. Бюлетень ВАК України, 2011. 9–10.
  2. Закон України “Про вищу освіту”. №1556-VII від 01.07.2014 р. (2014). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 37–38, 2004. Режим доступу:
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556- 18
  3. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2017. ISBN 978-647-527-156-8.
  4. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. 2016. ДСТУ 3008:2015. Київ: ДП УкрНДНЦ.
  5. Методичні вказівки з підготовки та оформлення бакалавр-ських робіт зі спеціальності 103 – Науки про Землю / С. А. Вижва, В. К. Демидов, В. І. Онищук. Київ, 2020. 41 с.
  6. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затверд-ження Вимог до оформлення дисертації”. № 40 від 12.01.2017р. 2017. Режим доступу:
  https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13
  7. Нестеровський В.А., Огар В.В. Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 8.04010305 “Геологія нафти і газу”. 2014. Київ: ВПЦ “Київський університет”. Режим доступу: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_mag_GNG.pdf
  8. Освітній портал / Базове законодавство України у галузі освіти та науки. Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/pravo
  9. Освітня програма “Геологія” спеціальністю 103 Науки про 46 Землю, ОР Бакалавр. 2018. Режим доступу:
  http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/edu/edu_progr/OP_103_Bachelor_Geology.pdf

Матеріали

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (магістерської) роботи за ОПП Геохімія та мінералогія