БОРНЯК Уляна Іванівна

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: ulyana.bornyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Біомінералогія. Штучний та природний камінь в архітектурі м. Львова

Курси

Вибрані публікації

Монографії:
Баруздин А. Ю. Музей открытым небом. Проблемы сохранения памятников из камня и бронзы / А. Ю. Баруздин, И. П. Беляев, У. И. Борняк [ та ін.] – Санкт-Петербург : Союз-Дизайн, 2012. ¬179 с.
Аболонкова И. В. Музей открытым небом.Современные подходы к сохранению скульптуры /И. В. Аболонкова, А. Ю.Баруздин, У. И. Борняк [ та ін.] – Воронеж : ООО «МС», 2015. ¬160 с.
Статті:
Чікова І. Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води / І. Чікова, У. Борняк, В. Дяків// Мiнералогiчнийзбiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С.104-115.
Чікова І.В. Мінералогічні й петрографічні особливості руд Cтремігородського родовища, прогноз їх змін у зоні техногенезу та впливу на природні води / І. Чікова, У. Борняк, В. Дяків // Геолого-мiнералогiчний вісник Криворізького національного ун-ту. – 2015. – № 2 (33). – С.58-65.
Матеріали конференцій:
Борняк У. ОсобенностиразрушенияпамятниковЛычаковского Некрополя / У. Борняк, И. Солтыс // Международныйсимпозиум “Биокосны е взаимодействия в природных и антропогенных системах”: тези докл., 13-15 сентября2011 р. – СПб: ВВМ, 2011. – С. 136-137.
Борняк У.И. Влияниесостоянияокружающейсреды на сохранность памятников архитектуры из камня центральной части города Львова // Экология и безопасностьжизнедеятельности: материалыVВсерос. наук.-практ. конф. (25 ноября 2014 года). – Комсомольск-на-Амуре.: АмГПГУ, 2014.–С.100-107.
Борняк У.І. Аналіз екологічного стану малих річок львівської області поблизу залізничних колій (на прикладі ділянки Львів-Мостиська) / Борняк У.І., Сиса Л.В. // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи. Матеріали допов. Всеукр. наук. конфер., присвяченої 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографії ЛНУ ім. Івана Франка(Львів, 14-16 травня 2015). – Львів, 2015. – С.222-226.

Біографія

Народилася 14.12.1975, м. Львів. Геолог-геохімік, мінералог, кандидат геологічних наук (2009 р.). Закінчила геологічний факультет Львівського університету (2000 р.), відразу поступила до аспірантури. Після закінчення аспірантури (2003 р.) – лаборант кафедри мінералогії . У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців”. Вивчала біомінералогічні параметри жовчевих камінців з мінімальними стійкісними характеристиками, які найбільш ефективно піддаються дії зовнішнього впливу щодо їх дезінтеграції. З 2010 р. працює доцентом на кафедрі петрографії Львівського університету. Читає курси лекцій з “Рентгенофазового аналізу гірських порід та руд”, “Рентгеноструктурного аналізу мінералів” та “Літогенезу”. Займається проблемами мінеральних утворень в організмі людини та досліджує процеси руйнування каменю історичної частини міста Львова. Автор 13 наукових праць.

Проекти

З 2016 р є науковим керівником теми в межах робочого часу «Дослідження кам’яного матеріалу пам’ятників культурної спадщини Галичини»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!