Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛГм-11доцент ВОЛОШИН П. К.
ГЛХм-11доцент ВОЛОШИН П. К., доцент БОРНЯК  У. І.
ГЛНм-11доцент ВОЛОШИН П. К., доцент БОРНЯК  У. І.
доцент ВОЛОШИН П. К.
98доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є нормативною дисципліною з спеціальності 103 «Науки про Землю» для освітньо-професійних програм “Інженерна геологія та гідрогеологія”, “Геологія нафти і газу”, “Геологія”, “Геохімія та мінералогія” другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в дев’ятому семестрі, в обсязі 3,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності»  є надання необхідного обсягу фундаментальних і практичних знань у галузі методології і організації наукових досліджень та охорони інтелектуальної власності і підготовка до самостійного вирішення задач в процесі наукової діяльності.

Завданням вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є оволодіння методологією, теоретичними і практичними методами наукового дослідження, підготовка здобувачів з питань оптимальної організації процесу наукового дослідження, ефективного застосування теоретичних та практичних методів наукового дослідження, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження, оформлення результатів наукових досліджень та їхня апробація і  впровадження

Рекомендована література

Основна

 1. Адаменко. О. Методологія та організація наукових досліджень в екології. Підручник. – Івано-Франківськ, 2015. – 169 с.
 2. Башкір О.І. Академічна доброчесність та інтелектуальна власність: конспект лекцій. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 92 с.
 3. Борняк У.  Деякі аспекти правового регулювання наукового відкриття в геології, як об’єкта права інтелектуальної власності / Борняк У. І., Мельник М.-С. В.//Аналітично-порівняльне правознавство, №04, 2023  – с.126-129
  Режим доступу: APP_04_2023-1.pdf (app-journal.in.ua)
 4. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: Авторський підручник/ О.В, Клименюк – Ніжин, 2007.
 5. Дисертація. Підготовка, захист, оформлення / Г.Ю. Волков: Практичний посібник – К.: Вид-во Держ. ун. вища. школа.: ІНФРА-К, 2012.
 6. Добронравова І. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 607 с
 7. Кирильчук А. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навчальний посібник / А. Кирильчук, Ю. Наконечний. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.
 8. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник./ В.В.Ковальчук, Л.М. Моїсеєв – К., 2004.
 9. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти./ Є.С. Спіцин – К., 2003.

Допоміжна

 1. Волошин П. Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.
 2. ДСТУ 3008: 2015. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. –Київ: ДП «УкрНДНЦ, 2016.- 26 с.
 3. Основи наукових досліджень: [Навч.-метод. посібник] / Р. Крохмальний та ін.  – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 464 с.
 4. Основи наукових досліджень: підручник для технічних вузів / Під ред. В.І. Крутова, В.В. Попова. – К.: Вища школа, 2017.
 5. Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник /Під ред.. В.Г. Петрука /В.Г. Петрук Є.Т. Володарський, В.Б. Мокін. – Вінниця: Універсум, 2005.-144 с.
 6. Сливко Є. Методичні матеріали з підготовки, оформлення та захисту курсової роботи для студентів кафедри екологічної та інже-нерної геології і гідрогеології / Укл., В. Марусяк, П. Волошин, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.
 7. СТУ 73.1-02070987.02:2009. Бібліографічний опис у списку використаних джерел. Загальні вимоги і правила складання. Стандарт університету. – Львів, 2009. – 29 с.

Силабус: Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Завантажити силабус