ВОЛОШИН Петро Костянтинович

Посада: завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Електронна пошта: petro.voloshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

геоекологічні та інженерно-геологічні проблеми урбанізованих територій, стратиграфія, палеогеографія, властивості лесового покриву заходу України

Курси

Вибрані публікації

1. Екологічний моніторинг регіону: експертна оцінка стану і функціонування /За ред. докт. геогр. наук, проф.. І. Ковальчука / І. Ковальчук, П. Волошин, А. Минович, Й. Вишневський, С. Кукурудза, А. Мельник, Б. Муха, М. Петровська, Р. Пронишин, С. Вербицький, Я. Бень, І. Ярема, І. Горбань, Р. Вовчанський, С. Кравців, Л. Курганевич. – Львів: ГО «Опілля», 2009. – 608 с. (Серія “Скарбниця Опілля: Освіта і наука).
2. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії. Комплек- сна пам’ятка природи місцевого значення «Стільська» /Андрейчук Ю., Бокотей А., Вовк О., Волошин П., та ін. За ред І. Ковальчука, Є. Іванова. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 214 с.
3. Волошин П.К. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки / П.К. Волошин // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – 2001.  Вип. 28. − С. 42-46.
4. Волошин П.К. Природно-антропогенні деформації земної поверхні урбанізованих територій як показник геодинамічного ризику /П.К. Волошин // Геодезія, картографія і аерофотознімання.-2002. Вип. 62. − С. 14-20.
5. Волошин П.К. Характеристика ґрунтів культурного шару історичної забудови Львова / П.К. Волошин // Науковий вісник Чернівецького ун-ту.Географія.-2003.-Вип. 167. − С. 29-37.
6. Волошин П.К. Аналіз природних та природно-техногенних ризиків на території Львова / П.К. Волошин // Геодинаміка.-2004.-Вип. 1 (4). − С. 1-5.
7. Волошин П.К. Просторовий аналіз сейсмічного ризику на території Львова /П.К. Волошин //Наукові записки Терн. пед. ун-ту. Сер. географія.-2004.-№ 1. − С. 18-23.
8. Волошин П.К. Моніторингові дослідження підземних вод урбосистеми Львова /П.К. Волошин // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорол. ін-ту.- 2005.-Вип. 252. − С. 80-96.
9. Волошин П. Геоекологічні аспекти збереження пам’яток архітектури центральної частини Львова /П. Волошин //Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. геогр.-№ 1-2006.  С. 122-130.
10. Волошин П.К. Аналіз впливу Львівського полігону твердих побутових відходів на природне середовище / П.К. Волошин //Науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки. Геогр. науки.-№ 2-2006. − С. 189-194.
11. Богуцький А.Б., Волошин П.К. Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Рівне (Волинська височина) / А. Б. Богуцький, П.К. Волошин //Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна-2008.-Вип. 35.  С.7-15.
12. Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід опорного лесового розрізу Ново-Милятин (Пасмове Побужжя) //Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна-2009.-Вип. 36 – С. 51-57.
13. Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного лесового розрізу Здолбунів (Волинська височина) //Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна-2010.-Вип. 37.  С. 21-27.
14. Волошин П.К. Просторово-часові закономірності змін хімічного та динамічного режиму підземних вод урбосистеми Львова //Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна-2010.-Вип. 37. – С. 58-68.
15. Волошин П. Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород территории Молдовы и Украины. Волынский район. Ключевой участок “Бояничи“/А. Богуцкий, П. Волошин/ Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии/ [ Под ред. проф. В.Т. Трофимова. Москва, 2008. – С. 60-75.
16. Волошин П. Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород территории Молдовы и Украины. Подольский район. Ключевой участок “Шаровечка” / А. Богуцкий, П. Волошин/ Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии/ [ Под ред. проф. В.Т. Трофимова. Москва, 2008. – С. 75-82.
17. Волошин П. Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород территории Молдовы и Украины. Подольский район. Ключевой участок “Колодиев” / А. Богуцкий, П. Волошин/ Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии/ [ Под ред. проф. В.Т. Трофимова. Москва, 2008. – С. 82-88.
18. Волошин П. Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород территории Молдовы и Украины. Район Приднепровского плато. Ключевой участок “Лысогора” / А. Богуцкий, П. Волошин/ Опорные инженерно-геологические разрезы лессовых пород Северной Евразии/
[ Под ред. проф. В.Т. Трофимова. Москва, 2008. – С. 88-97.
19. Волошин П. Моніторинг геодинамічних процесів у центральній частині Львова / П. Волошин // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2013.-Вип. 41. – С. 83 – 89.
20. Богуцький А. Про покривні лесово-грунтові товщі на терасах Передкарпаття і Придністерського Поділля та алювіальне походження лесів /А. Богуцький. А. Яцишин, Р. Дмитрук, О. Томенюк, П. Волошин, М. Ланчонт //Фіз. геогр. та геоморфологія. 2011. Вип. 3 (64). – С. 144-153.
21. Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика лесово-грунтової серії опорного розрізу Ванжулів (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин //Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2012.-Вип. 40. Ч. 1. С. 114 – 122.
22. Волошин П. оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення / П. Волошин //Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр.. 2012.-Вип. 40. Ч.1.  С. 149 – 155.
23. Волошин П. Інженерно-геологічний аналіз пам’яток неживої природи Державного-історико-культурного заповідника “Тустань“ / П. Волошин //Фортеця: збірник заповідника “Тустань“. – Л.: Колір ПРО, 2012. – Кн. 2. – С. 82-89.
24. Волошин П. Геологічні чинники екологічного ризику на території Львова /П. Волошин // Вісник Львів. уні-ту. Сер. геогр. − 2013. – Вип. 42. – С. 46-52.
24. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-грунтової серії опорного розрізу Коршів (Волинська височина) / А. Богуцький, П. Волошин //Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. −2013 – Вип. 42. − С. 11 – 21.
25. Волошин П. Аналіз впливу природних і техногенних чинників на стійкість пам’яток архітектури історичної частини Львова / П. Волошин // Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2014.-Вип. 47. – С. 114 – 122.
26. Piotr Woloshyn. Wplyw warunkow Geologizno-inzynierskich na zachowanie zabytkow architektury centralnej censci Lwowa //Biuletyn panstwowego instytutu Geologicznego № 446 (1). Warzawa, 2011. S – 157-162.
26. Bohucki A. Zapadowosc plejstozenskich posiomow lessowo-glebowych i kriogenicznych Wolynia i Podola /A. Bogucki, P. Woloshyn, O. Tomeniuk //Przeglad geologicny WPGI 2014 15-17.10. Lublin. 5 ogolnopolskie symposium wspolczesne problemy geologii inzynierskiej w polsce. Str. 553-559.

Біографія

Народився 12 листопада 1950 р. у с. Дубове Ковельського району Волинської області. З 1957 по 1969 р.р. навчався у Дубівській восьмирічній школі. У 1969 р. закінчив Криворізький гірничий технікум за спеціальністю «Техніка розвідувального буріння», у 1974 р. − Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Геологія і розвідка родовищ корисних копалин». З 1974-1992 рр. працював інженером, керівником групи, головним інженером у Львівській та Рівненській. філіях Українського державного. інституту інженерно-технічних розвідувань. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Инженерно-геологическое расчленение лессовых толщ с применением методов палеопедологии и палеокриологии (На примере опыта инженерно-строительных изысканий Волыно-Подолии) З 1992 по 2000 р.р. перебував на посаді доцента кафедри геоморфології Львівського державного університету. 2000-2009 р.р. − доцент кафедри конструктивної географії і картографії, з 2009 − завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!