Геоекологічне моделювання і прогнозування

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ВОЛОШИН П. К.ГЛЕ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛЕ-41доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб забезпечити можливість використання галузевих геологічних знань у вирішенні екологічних проблем взаємодії людини і природи.

Метою вивчення дисципліни «Геоекологічне моделювання і прогнозування» є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, отримання студентами знань з теорії і навичок з практики наукового моделювання та прогнозування розвитку небезпечних ендогенних та екзогенних геологічних процесів і забруднення компонентів геологічного середовища.
Головними завданнями навчального курсу є: вивчення теоретичних основ геоекологічного прогнозування і моделювання, основних законів розвитку небезпечних процесів, алгоритму системного прогнозування, оцінки точності і достовірності прогнозів їх верифікація принципів і методів моделювання і прогнозування процесів і забруднення складових геологічного середовища

Рекомендована література

1.Бараннік В. О. Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія.) / В. О. Бараннік ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 46 с
2.Богобоящий В.В., Курбонов К.Р., Палій П.Б. Шмондій В.М. Принципи моделювання та прогнозування в екології. –К., 2004.
3.Новочеркасск, 1980. 4.Заграй Я.А., Ковтенко О.М. Моделювання і прогнозування довкілля.
4.Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. Навч –метод. посіб. Чернівці: Рута, – 2003.
5. Ковальчук П. І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: навч. посіб. / П. І. Ковальчук. – Київ : Либідь, 2003. – 208 с.

Силабус: Геоекологічне моделювання і прогнозування

Завантажити силабус