Основи гідрогеології та інженерної геології

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ВОЛОШИН П. К.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ГЛГ-31доцент ВОЛОШИН П. К.
ГЛГ-32БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб забезпечити можливість використання галузевих геологічних знань у вирішенні проблем взаємодії людини і природи.

Метою вивчення дисципліни «Основи гідрогеології та інженерної геології» є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії людини і геологічного середовища. Оволодіння знаннями про походження, властивості та динаміку підземних вод. Ознайомити студентів з методами гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, і показати можливості практичного використання результатів для вирішення різноманітних прикладних проблем.

Головними завданнями навчального курсу є: 1) ознайомлення з основними проблемами, які розв’язує гідрогеологія та інженерна геологія; 2) отримання знань про головні складові геологічного середовища і грунтів; 3) отримання знань про особливості формування складу і властивостей підземних вод та грунтів; 4) оволодіння методами визначення складу і властивостей грунтів і підземних вод; 5) отримання знань про небезпечні геологічні процеси та їхню екологічну роль.

Рекомендована література

Основна

 1. Ваганов І. І. Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища : Навч. посіб. / І.І Ваганов, І.В.Маєвська, М. М. Попович. – Вінниця: ВНТУ, 2013.–267 с.
 2. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 3. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія:підручник /Н. В. Дубей. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2008. – 244 с.
 4. Інженерна геологія (з основами геотехніки): Підручник / В.Г. Суярко, [та ін.]; Заг. Ред. В.Г. Суярко.-Харків: ХНУ, 2019.-278 с.
 5. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010. – 368 с.
 6. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський університет», 2005.
 7. Мандрик Б.М. Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія/ Б.М. Мандрик, Ф.В. Чомко Д.Ф. – К, 2005.
 8. Мельничук В.Г., Новосад Я.О., Міхницька Т.П. Інженерна геологія. Навч. посіб. / В.Г. Мельничук, Я.О. Новосад, Т.П. Міхницька. – Рівне:НУВГП, -351 с.
 9. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. – К.: Вид-во Київського ун-ту,1960. – 271 с.
 10. Рудько Г.І., Гамеляк І.П. Основи загальної, інженерної та екологічної гео-логії. Навч. посіб. / Г.І. Рудько, І.П. Гамеляк. – Чернівці: Букрек, 2003.- 423 с.

Додаткова

 1. Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Волинської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 152 с. ISBN 978-617-10-0684-3.
 2. Богуцький А., Волошин П., Томенюк О. Лесовий покрив Подільської височини: стратиграфія, опорні розрізи, інженерно-геологічна характеристика. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 238 с. ISBN 978-617-10-0831-1.
 3. Богуцький А., Волошин П., Томенюк О., Кремінь Н. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Пронятин (Подільська височина) // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. Вип. 54. С. 3–11. ttp://dx.doi.org/10.30970/vgg.2020.54.11818
 4. Волошин П. Склад і фізико-механічні властивості Урицьких скель як чинник їхньої стійкості / Петро Волошин, Надія Кремінь // V Міжнар. наук.-практ. конф. до 50-ліття експедиції в Тустані “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат” : матер доп., 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.. – Львів : Урич, 2021. – C. 6–8.
 5. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості.  – К.: Держбуд,1997. – 99 с.
 6. ДБН А.21-1-2008. Інженерні вишукування для будівництва..-К.: Мінрегіонбуд, – 76 с.
 7. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України.. Мінрегіонбуд, 2014.-84 с.
 8. ДБН В.1.1-45-17.-Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Заг. положення. К.: Мінрегіонбуд, 2017.- 29 с.
 9. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.. – К.: Мінрегіонбуд 2009. – 104 с.
 10. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Грунти. Методи визначення фізичних властивостей. – К.: Мінрегіонбуд, 2010. – 31 с.
 11. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Грунти. Класифікація. –К.: Держдбуд, 1997. – 43 с.

 

 

Силабус: Основи гідрогеології та інженерної геології

Завантажити силабус

Силабус: Основи гідрогеології та інженерної геології 2023

Завантажити силабус