БУЧАЦЬКА Ганна Михайлівна

Наукові інтереси

екологічна геологія, гідрогеологія та гідрогеохімія, гідрогеологічне моделювання

Курси

Вибрані публікації

 1. Buchatska H. Geochemistry of fluorine in the hydrogeological system of Chervonohrad Mining and Industrial Region (Western Ukraine) according to the data of experimental and geofiltration modeling // Hanna Buchatska, Vasyl Dyakiv, Miroslav Kovalchuk // Modern Science – Moderni vêda Praga. Česká republika, Nemoros. – 2015. – № 4.– C.150–166.
 2. Бучацька Г. Об’єми утворення та підземного акумулювання інфільтратів з відвалів відходів видобутку і збагачення вугілля Червоноградського гірничопро­мислового району за даними гідрогеологічного моделювання / Г.Бучацька // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 155–157.
 3. Бучацька Г. М. Геофільтраційне моделювання території Червоноградського ГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ наук. конф. «Актуальні проблеми гідрогеології» : тез доп., 4–6 листопада 2015 р – Харків. ХНУ, 2015. – С. 10-15.
 4. Бучацька Г. М. Еволюція хімічного складу природних вод у зоні техногенезу Червоноградського гірничопромислового району за даними моделювання процесів змішування відвальних інфільтратів з підземними та поверхневими водами / Г. Бучацька, В. Дяків // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 157-158.
 5. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові гідрогеохімічні чинники забруднення підземних вод Червоноградського ГПР фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи“ : тези доп., 4–6 листопада 2015 р.– Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 9-13.
 6. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові зв’язки забрудненості фтором підземних вод Червоноградського гірничо-промислового району за результатами гідрогеологічного моделювання / Г. Бучацька, В. Дяків// Всеукр. наук. конф. «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи» : тези доп., 14 – 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 65-70.
 7. Бучацька Г. Мінеральні форми акумулювання фтору у крейдових відкладах та геохімічні умови його міграції у зоні техногенезу Червоноградського гірничо-промислового району / Г. Бучацька, В. Дяків // VI наукова геологічна конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С.  25-29.
 8. Бучацька Г. М. Глибинне дренування підземних вод гірничими виробками Червоноградських вугільних копалень та чинники формування їхньої якості у зоні активного водообміну (на прикладі забруднення фтором) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 362-367.
 9. Бучацька Г. М. Чинники формування хімічного складу підземних вод у зоні активного водообміну у межах Червоноградського гірничопромислового району / Ганна Бучацька // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 78 –80.
 10. Бучацька Г.М. Гідрогеологічні умови вугільних відвалів відповідно до сегрегаційно-кольматаційної моделі та їхній вплив на малополіські ландшафти Червоноградського гірничопромислового району / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки – № 14. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 1. Географія. – Луцьк, 2017. – С. 92–97.
 11. Бучацька Г. М. Пірометаморфічні перетворення вугільних відвалів як потужний чинник закислення, амонійного та сульфатного забруднення підземних вод в межах ЧГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків, О. М. Чоба // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017. – C.13–18.
 12. Бучацька Г. М. Сегрегаційно-кольматаційна модель внутрішньої будови та оцінка гідрогеологічних умов формування статичних запасів і хімічного складу вод техногенного водоносного горизонту вугільних відвалів ЧГПР / Г. М. Бучацька, Н. Ю. Дворянська, В. О. Дяків // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017.– C.18–23.
 13. Яремович М. В. Найважливіші еколого-геологічні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми Львівської області / М. В. Яремович, В. О. Дяків, Г. М. Бучацька // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 22-26.
 14. Волошин П. К. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.

Біографія

Народилася 23 грудня 1976 р. у м. Львові. 1991 р. –закінчила з відзнакою Зимноводівську неповну середню школу.
1995 р. – з відзнакою закінчила Львівський педагогічний коледж за спеціальністю «дошкільне виховання».
2000 р. – з відзнакою закінчила Львівський національний університет імені І.Франка за спеціальністю «екологічна геологія».
2000-2003 р.р. – навчання в аспірантурі.
З 2003 року по 25 серпня 2015 року працювала на посаді асистента кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
З 16 вересня 2015 року – старший лаборант кафедри.

Методичні матеріали

Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг : методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / Укл. Н. Кремінь, Г. Бучацька. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!