Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛЕм-11БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо основ менеджменту та геомаркетингу щодо сфери екологічного туризму. Дисципліна надає загальне уявлення про основні категорії науки управління, функції управління і процеси прийняття управлінських рішень, методи використання базових інструментів управління організація-ми; дозволяє вивчити вплив різних факторів на ефективність системи управління екотуристичною організацією; зрозуміти основні принципи геомаркетингу під час ведення екотуристичної діяльності.

Мета дисципліни “ Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг ” – є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту та геомаркетингу, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу середовища функціонування організації, прийняття раціональних та логічних управлінських рішень, які спираються не на інтуїцію, а на фактичні аналітичні значення роботи підприємства. Цілі дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо сучасних аспектів сфери управління у екотуристичній галузі та геомаркетингових досліджень.

Рекомендована література

Основна література

  • Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с
  • Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологічного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
  • Книш І. Кремінь Н. Геоінформаційне картографування. Основи картографі : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія та інших природничих спеціальностей) / І. Книш, Н. Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 91–98.
  • Книш І. Кремінь Н. Картографічні ресурси й сервіси інтернету. Геопортали. Основи картографі : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 101 – Екологія та інших природничих спеціальностей) / І. Книш, Н. Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – С. 98–104.
  • Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н., Цепенда М.В. та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 440 с.
  • Смирнов І. Маркетинг у туризмі: навч. посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 251 с.

Додаткова література

  • Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / П. Волошин, Є. Сливко, І. Книш, Н. Кремінь, І. Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.
  • Волошин П. Комплексна геотуритична пам’ятка природи “Бірки” як об’єкт геотуризму // П. Волошин, А. Богуцький, Н. Кремінь [та ін.] // V Міжнар. конфер “Геотуризм: практика і досвід” : зб. статей 20–22 жовтня 2022 р. – Львів : Каменяр, 2022. – С. 40–42. – Режим доступу : https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Conference-Geotourism-2022.pdf
  • Книш І. Застіноченське та Буданівське родовища пісковику – потенційні геотуристичні об’єкти Тернопільської області / І. Книш, Н. Кремінь // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2021. – Вип. 35. – С. 41–52. – Режим доступу : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11475

Інтернет ресурси

Матеріали

Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг : методичні рекомендації до практичних занять і виконання самостійної роботи для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія / Укл. Н. Кремінь, Г. Бучацька. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 35 с.

Силабус: Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг 2021

Завантажити силабус