Спеціальна інженерна геологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31БУЧАЦЬКА Г. М., МАРУСЯК В. П.
ГЛГ-32БУЧАЦЬКА Г. М., МАРУСЯК В. П.

Опис курсу

Дисципліна “ Спеціальна інженерна геологія ” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю”, яка викладається в шостому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення спеціалізованих інженерно-геологічних досліджень з метою вивчення умов будівництва різноманітних споруд (міські та промислові споруди, автомобільні дороги, мости, естакади, залізничні дороги та ін.) в різних геологічних умовах.

Мета дисципліни “ Спеціальна інженерна геологія ” – формування компетентностей щодо вміння застосовувати спеціалізовані методи інженерно-геологічних досліджень при різних видах будівництва.

Головні завдання – навчити здобувача досліджувати природні інженерно-геологічні умови зведення та експлуатації споруд, отримувати матеріали для розробки комплексних схем освоєння природних ресурсів, здійснювати інженерні роботи та заходи щодо охорони геологічного середовища

Рекомендована література

Основна література

 1. Борзяк О. С. Інженерно-геологічні дослідження для будівництва: Навч. посібник / О. С. Борзяк, В. А. Лютий, О. В. Романенко та ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 100 с.
 2. Волошин П. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 3. ДБН А.21-1-2008Інженерні вишукування для будівництва..-К.: Мінрегіонбуд, – 76 с.
 4. ДБН В.1.1-45-17.-Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Заг. положення. К.: Мінрегіонбуд, 2017.- 29 с.
 5. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.. – К.: Мінрегіонбуд 2009. – 104 с.
 6. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва (Друга редакція ) – К., 2014. – 126 с.
 7. ДБН А.2.2-3:2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. – Київ, 2014.– 40 с.
 8. ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
 9. ДСТУ Б А.2.4-13:2009. СПДБ. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукувань – К., 2009. – 37 с.
 10. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво у сейсмічних районах України.. Мінрегіонбуд, 2014.-84 с.
 11. ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT) –  К., 2021. – 23 с.
 12. Ратушняк Г. С., Панкевич О. Д., Лялюк О. Г. Інженерні вишукування. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009 – 150 с.
 13. Рокочинський А.М., Дупляк В.Д., Антонов О.Д., Шалай С.В. Інженерні вишукування для водогосподарського та природоохоронного будівництва: Навч. посібник / За редакцією А.М. Рокочинського. – Рівне: НУВГП, 2010. – 173 с.

Додаткова література

 1. Антонов О.Д. Інженерні вишукування для будівництва: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 250 с.
 2. Бакулін Є.А. Інженерний захист та підготовка територій : навч.посіб.; за ред. канд. техн. наук Бакуліна Є.А. / Є.А. Бакулін, І.А. Яковенко,В.М. Бакуліна. – К. : НУБіП України, 2020. – 212 с.
 3. Богуцький А., Волошин П., Томенюк О., Кремінь Н. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Пронятин (Подільська височина) // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. Вип. 54. С. 3–11. http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2020.54.11818
 4. Валовой О.І. Проектування та інженерні вишукування в будівництві / О.І. Валовой, М.О. Валовой. – Кривий Ріг : видавничий центр КТУ, 2012. – 372 с.
 5. Волошин П. Склад і фізико-механічні властивості Урицьких скель як чинник їхньої стійкості / Петро Волошин, Надія Кремінь // V Міжнар. наук.-практ. конф. до 50-ліття експедиції в Тустані “Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат” : матер доп., 30 вересня – 1 жовтня 2021 р.. – Львів : Урич, 2021. – C. 6–8.

Інтернет ресурси

 1. Інженерно-геологічна розвідка [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://esu.com.ua/article-12293
 2. Закон України Про будівельні норми [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1704-17#Text
 3. Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1156-13#Text
 4. Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakononline.com.ua/documents/show/346504___743828
 5. Geotechnical Engineering. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/geotechnical-engineering

Силабус: Спеціальна інженерна геологія

Завантажити силабус