Рекреаційні ресурси і курортологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116КРЕМІНЬ Н. Ю.ГЛЕм-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГЛЕм-21КРЕМІНЬ Н. Ю., БУЧАЦЬКА Г. М.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з основ рекреалогії та курортології, ефективного функціонування підприємств, які належать до сфери рекреації та туризму. Розглядаються проблеми формування та функціонування територіальних рекреаційних систем, рекреаційної мережі в регіонах, рекреаційної інфраструктури, методи оцінки рекреаційних ресурсів, визначення соціально-економічної ефективності їх використання у сучасних умовах, маркетингові підходи щодо формування задоволеності споживачів рекреаційно-курортних послуг.

Рекомендована література

Основна література

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001.- 395 с.
 2. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: Навч. посіб.. – Харків: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с.
 3. Волошин П. “Сколівська нафтуся”: перспективи розвитку бальнеологічного туризму на Сколівщині / П. Волошин, Є. Кондратюк, Н. Кремінь, І. Книш, Г. Бучацька // Всеукр. конф. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 28–32.
 4. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія / В.В. Гуменюк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 372 с.
 5. Заваріка Г.М. Курортна справа: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 264 с..
 6. Кравець О.М. Курортологія : підручник / О.М. Кравець, А.А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с.
 7. Кушнірук Ю.С. Рекреалогія: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2015. – 148 с.

Додаткова література

 1. Волошин П. Геотуристичний потенціал околиць Львова / П. Волошин, Є. Сливко, І. Книш, Н. Кремінь, І. Бубняк // Зелені Карпати. – 2017. – № 1–4. – С. 82–85.
 2. Волошин П. Комплексна геотуритична пам’ятка природи “Бірки” як об’єкт геотуризму // П. Волошин, А. Богуцький, Н. Кремінь [та ін.] // V Міжнар. конф. “Геотуризм: практика і досвід” : зб. статей 20–22 жовтня 2022 р. – Львів : Каменяр, 2022. – С. 40–42. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Conference-Geotourism-2022.pdf
 3. Книш І. Застіноченське та Буданівське родовища пісковику – потенційні геотуристичні об’єкти Тернопільської області / І. Книш, Н. Кремінь // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2021. – Вип. 35. – С. 41–52. – URL : http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11475

Інтернет ресурси

 1. http://kurort.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=130&lang=uk (Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України)
 2. http://www.confcontact.com/20101224/3_kraev.php (Краєвська А.С. Менеджмент діяльності санаторно-курортного закладу)
 3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text (Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 р. № 2026–ІІІ )
 4. https://moz.gov.ua/ (Міністерство охорони здоров’я України)
 5. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text (Розпорядження КМУ Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року)
 6. www.world-tourism.org  (Всесвітній туризм)

Силабус: Рекреаційні ресурси і курортологія 2021

Завантажити силабус