Рекреаційні ресурси і курортологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124КРЕМІНЬ Н. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1112КНИШ І. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практич-них навичок з основ рекреалогії та курортології, ефективного функціону-вання підприємств, які належать до сфери рекреації та туризму. Розгляда-ються проблеми формування та функціонування територіальних рекреацій-них систем, рекреаційної мережі в регіонах, рекреаційної інфраструктури, методи оцінки рекреаційних ресурсів, визначення соціально-економічної ефективності їх використання у сучасних умовах, маркетингові підходи щодо формування задоволеності споживачів рекреаційно-курортних послуг.

Рекомендована література

1. Байлик С.І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / С. І. Байлик, О. М. Кравець. – Харків : ХНАМГ, 2009. – 197 с.
2. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та
методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київський уні-верситет», 2001.- 395 с.
3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекре-аційної географії. — К.: Палітра, 1997.
4. Величко В.В. Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник. – Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2013. – 202 с.

Силабус: Рекреаційні ресурси і курортологія

Завантажити силабус