Основи еколого-інженерного проектування

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ВОЛОШИН П. К.ГЛЕм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛЕм-11доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Основи еколого-інженерного проектування» є складова циклупрофесійної і практичної підготовки спеціальності 101 «Екологія» для освітньої програми другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається
першому семестрі, в обсязі 3 кредити (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS). Дисципліна спрямована на засвоєння методів еколого-інженерного проектування об’єктів господарського комплексу України.
Еколого-інженерне проектування — процес обґрунтування і оцінка впливу на навколишнє природне середовище об’єктів господарювання чи обґрунтування створення природоохоронних об’єктів (проекти створення заповідників, національних парків, заказників тощо).

Рекомендована література

1.Екологія в архітектурі і містобудуванні : навч. посібник / С. П. Цигичко;Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х : ХНАМГ, 2012. – 146 с.
2.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища«1264- 25.06.1999 р.
3.Закон України Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 № 2059
4.Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» №2354-VIII від 20березня 2018 р.
5.Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”
6.Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”
7.Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 07.02. 2011 3038.
8.ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудови територій
9.ДБН Б.1.1-15:2012. Склад та зміст генерального плану населеного пункту
10.ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010.Настанова з виконання розділів ―Охорона навколишнього природного середовища― у складі містобудівної документації. Склад та вимоги.
11.ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)
12.ДБН А.2.1-1:2008 “Інженерні вишукування для будівництва”

Силабус: Основи еколого-інженерного проектування

Завантажити силабус