Гідрогеологічні проблеми розробки родовищ корисних копалин

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132доцент ВОЛОШИН П. К.
1114доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Гідрогеологічні   проблеми розробки родовищ корисних копалин» є ознайомлення, з головними сучасними проблемами пов’язаними з розробкою різних типів корисних копалин відкритим, шахтним способом та нафти і газу у різних геолого-гідрогеологічних умовах.

До завдань курсу належать наступні:

-розгляд методів виконання гідрогеологічних досліджень в районах розміщення  родовищ  корисних копалин з різними  гідрогеологічними умовами;

-ознайомлення з  головними чинниками водопритоків у гірничі виробки;

-розгляд методів боротьби з водопритоками у кар’єри та шахти;

-розгляд методів прогнозування водопритоків у гірничі виробки;

-ознайомлення з гідрогеологічними проблемами нафтових та газових родовищ;

-ознайомлення з гідрогеологічними проблемами охорони навколишнього середовища при розробці корисних копалин

Рекомендована література

Основна

 1. Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних та пошукових задач. – К.: 1ГН НАН України, 2003. – 152 с.
 2. Гайдін А. М. Техногенний карст /А. М. Гайдін, Г. І. Рудько. – Київ-Чернівці: Букрек,2016. – 200 с.
 3. Дриженко А.Ю. Відкриті гірничі роботи/ Дриженко А.Ю. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – 590 с.
 4. Колодій, В. В. Гідрогеологія : підручник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 368 с.
 5. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Колодій, І.В. Колодій, Й.Б. Маєвський. – Ів.-Франк.: Симфонія, 2009. – 183 с.
 6. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень. – К., 2001.
 7. Костюченко М.М. Шабатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія: Підручник. – К.: Видавничо-полігр. Центр «Київський університет», 2005.- 144 с.
 8. Кошляков О.Є. Гідрогеологічне моделювання: Підручник – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003.-79с.

Додаткова

 1. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ Карпатської нафто-газоносної провінції. Ч.1. /Колодій В., Медвідь Г.,Гарасимчук В., Паньків Р., Величко Н., Добущак М. // Геологія і геохімія горючих копалин, 2006.–№ 3-4.– С.140-159.
 2. Гідрогеологія нафтових і газових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції. Ч.2./Колодій В., Медвідь Г., Спринський М., Гарасимчук В., Паньків Р.,Величко Н., Добущак М. // Геологія і геохімія горючих копалин, 2007.–№1.–С. 65-84.
 3. Зеленська Л. І. Еколого-гідрогеологічні проблеми територій, прилеглих до хвостосховищ Кривлрізького залізорудного басейну та шляхи їх вирішення /Л. І. Зеленська, Г. П. Євграшкіна. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія «Геологія. Географія», 2011.  Вип. 13. – С. 23-27.
 4. Книш І.Б. Можливість захоронення стічних вод вугільних шахт Львівщини / І.Б Книш // Матер. 4 міжн. наук.-практ. Конференції “Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології і раціонального природокористування”, (19-21 березня 2009 р., м. Кривий Ріг). Кривий Ріг , 2009, – С. 43-45.
 5. Паньків Р. Особливості гідрогеохімії мікроелементів у зоні впливу Яворівського сірчаного родовища / Р. Паньків, О. Майкут, І. Сахнюк, М. Кость, Р. Козак, І. Березовський // Збірник наук. статей «Ресурси природних вод Карпатського регіону. Проблеми охорони та раціонального використання», Львів, ЛвЦНТЕІ, 2009р. с. 123-127.
 6. Семчук Я. М. Екологічні наслідки розробки калійних руд на Калуш-Голинському родовищі /Я. М. Семчук, Г. В. Бондар, І. Є. Хмара, Г. М. Цимбаліста // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 6. – С. 12-16.

Силабус: Гідрогеологічні проблеми розробки родовищ корисних копалин

Завантажити силабус