Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114доцент ВОЛОШИН П. К.
1132доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст» є вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Навчальна дисципліна «Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст» має прикладний професійно-орієнтований характер. Курс спрямовано на отримання та використання галузевих гідрогеологічних та інженерно-геологічних знань при вирішенні практичних проблемних питань при виконанні гідрогеологічних та інженерно-геологічних  розвідувань для будівництва. В програмі дисципліни розглядаються не лише  головні інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст, але й основні шляхи їхнього подолання з врахування зарубіжного досвіду.

Метою вивчення  дисципліни  є  підготовка майбутніх фахівців до  кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, ознайомлення студентів з сучасними проблемами гідрогеології та інженерної геології міст та основними  напрямками їхнього подолання.

Головним завданням навчального курсу є: розгляд сучасних теоретичних, методичних та прикладних проблем гідрогеології та інженерної геології міст.

Рекомендована література

Основна

 1. Актуальні проблеми гідрогеології. Матер. ІІ наук. конф. (Харків 4-6 листопада 2015 р.). – Харків, 2015. – 158 с.
 2. Міжнародний Геологічний форум «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології:наука і виробництво  (Геофорум 2014). 18-22 травня, Одеса. – Одеса, 2014. – 137 с.
 3. Павлунь М. Еколого-геологічні проблеми видобутку і переробки мінеральної  сировини / М. Павлунь, П. Волошин // Матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування»( 6-10 листопада 2017 року. Україна, м. Трускавець). – Київ, 2017.- С.  309-312.
 4. Бондаренко М. Д., Волошин П.К., Книш І. Б. Особливості підготовки фахівців-екологів на геологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Проблеми і перспективи розвитку екологічної науки: Матер. Міжнар.наково-практ. семінару (м. Львів, 11-12 червня 2009 р.).- Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. С. 28-30.
 5. Волошин П. К. Інженерно-екологічні розвідування: стан і перспективи. Матер. Міжнар. семінару «Сучасні проблеми інженерних вишукувань для будівництва (19-21 жовтня 2004 р. м. Харків. –Харків, 2004. – С.37-40.
 6. Волошин П. К., Наконечний М. В. Роль інженерно-геологічних розвідувань у попередженні природно-техногенних аварій і катастроф // Техногенно-екологічна безпека регіонів як умова сталого розвитку України. – К., 2000. –  С. 36-40.

Додаткова

 1. Волошин П. К. Антропогенні зміни вод підземної гідросфери центральної частини Львова. Вісник Львів ун-ту. Серія географічна, 2003. Вип. 29. С. 407–412.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності 101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 3. Волошин П, Кремінь Н. Просторово-часові зміни хімічного складу підземних вод центральної частини Львова / Вісник Львівського університету. Серія геол. 2021. Вип. 35. С. 33–40 https://doi.org/10.30970/vgl.35.04
 4. Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика: матеріали матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 123 с.
 5. Сучасний стан та перспективи розвитку інженерних вишукувань для будівництва в Україні (29.09.2013, м. Ялта).- Ялта-Київ, 2013. -113 с.
 6. Павлунь М. Інженерна геологія – актуальна спеціальність підготовки фахівців напрямку “Геологія” /М. Павлунь, П. Волошин, В. Михайлов  //Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології. Матер. Міжнар .наукової конфер. Ч. 1. – К., 2014. – С. 10-12.

Силабус: Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст (2023)

Завантажити силабус

Силабус: Інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми міст (2022)

Завантажити силабус