Моніторинг довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
664доцент ВОЛОШИН П. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
664доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб забезпечити можливість використання галузевих геологічних знань у вирішенні проблем взаємодії людини і природи.

Основна мета дисципліни ―Моніторинг довкілля‖ полягає у формуванні комплексу теоретичних знань, вмінь та навичок у галузі одержання, обробки і збереження інформації про поточний стан різних складових довкілля, а також оцінювання рівнів антропогенного впливу на ці компоненти, прогнозування можливих змін стану довкілля і забезпечення науково-інформаційної підтримки природоохоронних управлінських рішень.

Головними завданнями навчального курсу є: ознайомлення з особливостями організації, проведення моніторингу небезпечних ендогенних та екзогенних геологічних процесів, підземних вод та грунтів на регіональному, локальному та об’єктовому рівнях, одержання інформації щодо поточного стану різних компонентів довкілля; оцінка рівнів шкідливого впливу на них техногенних навантажень; прогнозування стану довкілля на перспективу; розробка науково-обгрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних заходів.

Рекомендована література

1. Аніщенко В. О., Боровий В. О. Моніторинг і охорона земель : навч. посіб. Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. 208 с
2. Кубланов С.Х., Шпаківський Р.В. Моніторинг довкілля. Навч.-метод. посіб. – Київ: ДІПКта ПК Мінекобезпеки. – 1998.- 92
3.Моніторинг довкілля: підручник / [Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мокін В. Б. та ін.]; за ред. проф. В.М. Боголюбова. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ: НУБіПУ, 2018
4. Полетаєва Л.М., Сафранов Т.А. Моніторинг навколишнього природного середовища: Навчальний посібник  Одеса: ОДЕКУ: Вид-во ―Екологія‖, 2005. –171 с.
5. Моніторинг та охорона земель. Практикум : навчальний посібник / В. С. Мошинський, Т. В. Бухальська, А. Г. Ліщинський, Ж. В. Наконечна. Вид. 2-ге, перероб. та доповн. [Електронне видання]. – Рівне : НУВГП, 2019. – 202 с.

Силабус: Моніторинг довкілля

Завантажити силабус