Екологічна гідрогеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ВОЛОШИН П. К.
1114доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Екологічна гідрогеологія» є дисципліною вільного вибору студента циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 4,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). В програмі дисципліни розглядаються теоретичні та прикладні питання оцінки природної захищеності, екологічного стану підземних вод, його змін під впливом природних та антропогенних чинників, розробки заходів їхнього захисту від забруднення та виснаження їхніх запасів.

Метою викладання дисципліни “Екологічна гідрогеологія” є  ознайомлення студентів, що навчаються за освітнім ступенем магістр з основними екологічними проблемами підземної гідросфери, причинами забруднення підземних вод, методами оцінки їх екологічного стану, його змін під впливом природних та антропогенних чинників

До завдань курсу належить розгляд проблем формування якості підземних вод, ознайомлення з основними видами забруднення, оцінка їх природної захищеності, впив різних видів господарської діяльності на екологічний стан вод. Важливим завданням є вивчення питань нормування якості підземних вод як в Україні так і за кордоном, організація системи режимних спостережень за їхнім станом у процесі використання  водних ресурсів.

Рекомендована література

Основна

 1. Андрейчук Ю., Трансформація і забруднення водних обʼєктів. Геоекологія Львівської області : монографія / Ю. Андрейчук, П. Волошин,  Р. Дідула і ін. та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. С. 250–273.
 2. Волошин П. К. Гідрогеологія / П. К. Волошин // Грунти Львівської області : наук. зб. ; за ред. С. П. Позняка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С.55-62.
 3. Гідроекологічний моніторинг: навчальний посібник/І. П. Ковальчук, Л. П. Курганевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 292 с.
 4. ДСТУ 7525: 2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 25 с.
 5. Екологічна геологія: підручник. / За ред. д.г.-м.н. М.М.Коржнева – Київ: ВПЦ “Київський університет”. – 2005. – 257 с.
 6. Колодій В. В. Екологічна гідрогеологія. Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 94 с.
 7. Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу. Львів: Вид-во «Світ», 1999 – 230 с.
 8. Кукурудза С.І. , Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Львів Видавн. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2009. 302 с.
 9. Методи досліджень мінеральних підземних вод: навчальний посібник / О. Л. Шевченко, Є.І. Кондратюк, В.В. Гудзенко, Т. Ю. Заверталюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. 239 с.
 10. Петровська М.. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 20010 . 419 с.
 11. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища (наукові та методичні основи) / Г. І. Рудько; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 360 c.

Додаткова

 1. Волошин П. К. Антропогенні зміни вод підземної гідросфери центральної частини Львова. Вісник Львів ун-ту. Серія географічна, 2003. Вип. 29. С. 407–412.
 2. Волошин П. К. Навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни “Урбоекологія” студентами спеціальності 101 – Екологія / П. К. Волошин, І. Б. Книш, П. М. Ніколенко – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 124 с.
 3. Волошин П, Кремінь Н. Просторово-часові зміни хімічного складу підземних вод центральної частини Львова / Вісник Львівського університету. Серія геол. 2021. Вип. 35. С. 33–40 https://doi.org/10.30970/vgl.35.04

Силабус: Екологічна гідрогеологія 2023

Завантажити силабус

Силабус: Екологічна гідрогеологія 2022

Завантажити силабус