Навчальна магістерська (польова) практика ОПП Інженерна геологія та гідрогеологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
109Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10270доцент ВОЛОШИН П. К., доцент Дяків В. О.
10180професор КРУПСЬКИЙ Ю. З., доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Навчальна магістерська (польова) практика є обов’язковим компонентом освітньої програми  для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 103 Науки про Землю (ОПП “Інженерна геологія і гідрогеологія”), яка викладається у другому семестрі обсягом 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) та тривалістю 6 тижнів для денної форми навчання і обсягом 6 кредитів та тривалістю 4 тижні – для заочної форми.

Мета практики: поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок польових робіт, що передбачають гідрогеологічні, інженерно-геологічні та екогеологічні дослідження, або в наукових установах та організаціях, що виконують дослідження у сфері гідрогеології, інженерної геології

Завдання практики:

 • формування навичок щодо виконання комплексних гідрогеологічних та інженерно-геологічних спостережень на місцевості, в тому числі інженерно-геологічного опису порід, польового спостереження за процесами, які розвиваються при взаємодії інженерних споруд з геологічним середовищем, а також за змінами геологічного середовища (забруднення, порушення стійкості споруд та ін.);
 • оволодіння студентами методиками проведення польових гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт, практичними прийомами гідрометричних робіт на малих річках, джерелах тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист [Електронний ресурс]: підручник для студ. спеціальностей з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерно-комунікаційних технологій / О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 10,2 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с
 2. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Лисогора (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2019. – Вип. 53. – С. 47–58. Режим доступу: – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10683
 3. Волошин П. Інженерна геологія : навч.-метод. посіб. до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 4. Волошин П., Кремінь Н. Деформаційні властивості міоценових глин околиць Львова (за показниками набрякання та зсідання) / Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Вип. 36. 2022.– С. 15–24 doi.org/10.30970/vgl.36.02
 5. Волошин П. Геоекологічні ризики освоєння підземного простору центральної частини Львова / П. Волошин, Н. Кремінь, Ю. Андрейчук // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : наук. зб. ; за ред. Є. Іванова. – Львів : Простір-М, 2020. – С. 15-20.
 6. Дяків В. Карстова гідрогеологічна система Солотвинського родовища, ефект самотампонування карстового  каналу  та перспективи відновлення спелеолікарні у шахті № 9 / В. Дяків, А. Гайдін // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. – 2021. – Вип. 35. – С. 91-110. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.07 Режим доступу в мережі Internet: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11473/11825
 7. Дяків В. Мінеральний склад, геохімічні особливості і вплив на довкілля відвалу фосфогіпсу Новороздільського заводу складних мінеральних добрив (Львівська обл.) / В. Дяків, Е. Джумеля, М. Ковальчук, В. Мокрий, І. Петрушка // Мінералогічний збірник Львівського університету. – 2022. – № 72. – Вип.1. – С.93-106. Режим доступу в мережі Internet: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/mineralogy/article/view/3787/4157
 8. Дяків В. Оцінка закарстованості та стану гірничого масиву затопленого рудника № 2 Стебницького ГХП “Полімінерал” за результатами експериментального та матеріально-балансового моделювання / В. Дяків, З. Хевпа // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. – 2021. – Вип. 35. – С. 72-90. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.08 Режим доступу в мережі Internet: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/geology/article/view/11474/11826
 9. Крупський Ю.З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України. / / Геологічний журнал. – 2018 – №2 (363) –С. 5–13.
 10. Крупський Ю. Марусяк В. Конструкції нафтогазових свердловин та їх вплив на результати буріння. Вісник Львів. ун-ту. Сер геол. Вип.№36., 2022. – С.68 – 76. п.
 11. Крупський Ю. З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України / Ю. З. Крупський. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 254 с.
 12. Крупський Ю. Пошуки і розвідка вуглеводнів: приповерхневі дослідження та їх інтерпретація. / Навчальний посібник. – Друк ФОП Корпан Б.І., Львів-2022. – 95 с.
 13. Крупський Ю. Чивчинська ділянка Мармароського кристалічного масиву як можливий наукововиробничий полігон пошуків родовищ золота і вуглеводнів / Ю. Крупський, В. Марусяк // ХІ Всеукр. наук. конф. “Проблеми геології фанерозою України”: матер. доп., 4-6 листопада 2020 р. – Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2020. – С. 25- 26.
 14. Крупський Ю. Опорні, параметричні та профільні свердловини пробурені в зоні насунутих структур з моласами і флішем (Бориславсько-Покутська зона) Передкарпатського прогину і в Скибовій зоні і Складчастих Карпат / Ю. Крупський // Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка – 2021. – Ч. 2. – С. 13–24
 15. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. «Безпека життєдіяльності»: навч. посібник / Т.Є Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. – Харкiв: ХНУРЕ, 2018. – 336 с.
 16. Bernatska Web-Based Information and Analytical Monitoring System Tools – Online Visualization and Analysis of Surface Water Quality of Mining and Chemical Enterprises / N. Bernatska, E. Dzhumelia, V. Dyakiv, O. Mitryasova, I. Salamon // Ecological Engineering & Environmental Technology 2023, 24(3), P. 99–108. DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/159885 Режим доступу в мережі Internet: https://www.researchgate.net/publication/366811540_Information_Supply_of_Hydrotechnical_Reconstruction_Concept_of_Stebnyk_Tailings_Storage_Ukraine
 17. Haydyn A. Physicochemical and biological parameters of Dombrovske pit lake – legacy of opencast potassium salt mine (Kalush, Ukraine) / A. Haydyn, V. Dyakiv, N. Romanyuk, V. Kozlovskyy // Biol. Stud. 2020: 14(2); P.57–68. UDC: 574.5: 556:502.3/.7 – DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1402.623 Режим доступу в мережі Internet: https://www.researchgate.net/publication/342482386_Physicochemical_and_biological_parameters_of_Dombrovske_Pit_Lake_-_legacy_of_opencast_potassium_salt_mine_Kalush_Ukraine
 18. Mokryi V. Information Supply of Hydrotechnical Reconstruction Concept of Stebnyk Tailings Storage (Ukraine) / V. Mokryi, I. Petrushka, V. Dyakiv, E. Dzhumelia, I. Salamon // Ecological Engineering & Environmental Technology 2023, 24 (2), P. 120–130. DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/156977 Режим доступу в мережі Internet: https://www.researchgate.net/publication/366811540_Information_Supply_of_Hydrotechnical_Reconstruction_Concept_of_Stebnyk_Tailings_Storage_Ukraine
 19. Żurek R. Unique Pit Lake Created in an Opencast Potassium Salt Mine (Dombrovska Pit Lake in Kalush, Ukraine) / Roman Żurek, Vasyl Diakiv, Ewa Szarek‑Gwiazda, Joanna Kosiba,  Agata Z. Wojtal // Mine Water and the Environment. 2018.  https://doi.org/10.1007/s10230-018-0527-z P.1-14. Режим доступу в мережі Internet: https://link.springer.com/article/10.1007/s10230-018-0527-z
 20. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert / [A. Богуцький, П. Волошин, М. Бомбель, А. Яцишин, О. Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s.

Додаткова література:

 1. ДБН B. 1.1 -24:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.- К.: Укрархбудінформ. 2010. – 89 с.
 2. ДБН А.2.1-1 -2008. Інженерні вишукування для будівництва. У крархбудінформ. – 2008. – 76 с.
 3. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва.
 4. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва (Друга редкція ) – К., 2014. – 126 с.
 5. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
 6. ДБН В.1.1-12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України.
 7. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування.
 8. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
 9. ДСанПін 2.2.4-171-10. Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». – К., 2010.
 10. ДСТУ ISO 14688-1:2021 Геотехнічні дослідження та випробування. Ідентифікація та класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2017, IDT) –  К., 2021. – 23 с.
 11. ДСТУ Б А.2.4-13-97. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань.
 12. ДСТУ Б В.2.1-16:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення вмісту органічних речовин
 13. ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей.
 14. ДСТУ Б В.2.1-19:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу.
 15. ДСТУ Б В.2.1-1-95 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод польових випробувань палями.
 16. ДСТУ Б В.2.1-21:2009 Ґрунти. Визначення щільності грунтів методом заміщення об’єму.
 17. ДСТУ Б В.2.1-22:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення властивостей просідання.
 18. ДСТУ Б В.2.1-23:2009 Ґрунти. Методи лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації
 19. ДСТУ Б В.2.1-2-96. Ґрунти. Класифікація.
 20. ДСТУ Б В.2.1-3-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Лабораторні випробування. Основні положення.
 21. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань.
 22. ДСТУ Б В.2.1-7:2000 Ґрунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості.
 23. ДСТУ Б В.2.1-8-2001 Ґрунти. Відбирання, упакування, транспортування і зберігання зразків. – К. : Укрархбудінформ. 2002. – 24

Матеріали

Відоролик з базою практик у смт Верхнє Синьовидне

Силабус: Навчальна магістерська (польова) практика 2023

Завантажити силабус