Дяків Василь Олексійович

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (067) 750-38-61

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

екологічна, біологічна та медична мінералогія, онтогенез, закономірності формування та дезінтеграції патогенних біолітів, теорія фракталів, рентгенографія мінеральної сировини, геологія калійних, соляних, сірчаних, вугільних, титанових, цирконієвих родовищ, екологічна геологія, гідрологія та гідрогеохімія кар’єрних озер, карстологія, експериментальне моделювання екзогенних геологічних процесів, геохімія довкілля, рекультивація порушених земель.

Вибрані публікації

Автор та співавтор 140 наукових публікацій, у тому числі 1 монографії, 3 навчальних посібників, 76 статей.
Борняк У.І., Дяків В.О., Матковський О.І. Кінетика тріщиноутворен¬ня жовчевих камінців в умовах механічного стиснення. // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2005. – № 55. – Вип. 1-2. – С.168-179.
Дяків В. Експериментальне моделювання кінетики розчинення (дезінтеграції) галопелітових мінеральних асоціацій в агресивній ропі з рудника № 2 Стебницького калійного родовища // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2007. – № 57. – Вип. 2. – С.110-121.
Білоніжка П., Дяків В. Хімічний та мінеральний склад відходів збагачення калійних руд Стебницького родовища та їхній вплив на довкілля // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. 2009. Вип. 23. С. 162–174.
Дяків В.О., Білоніжка П.М. Особливості геологічної будови та сучасний геоекологічний стан Солотвинського родовища кам’яної солі (Закарпаття) // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – 2010. – Вип. 24. – С.62-79.
Гайдін А.М., Дяків В.О. Умови формування прісноводної товщі в озері на місці соляного кар’єру // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – № 7. Природа Західного Полісся та прилеглих територій – Луцьк, 2010. – С.50-64.
Дяків В., Цар Х. Модель вилуговування, закарстовування та самоізоляції легкорозчинних солей з приповерхневих соляно-глинистих відкладів хвостосховищ і солевідвалів калійних родовищ Передкарпаття // Мінералогічний збірник Львівського університету. – 2010. – № 60. – Вип.2. – С.136-147.
Павлишин В.І., Дяків В.О., Цар Х.М., Кицмур І.І. Онтогенічні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття // Мінералогічний журнал. – 2012. – 34. № 2. – C.17-25.
Кицмур І.І., Дяків В.О. Геохімічні умови формування карстових озер та засолених інфільтратів хвостосховища № 1 (м. Калуш, Івано-Франківська область) // Збірн. наук. праць присвяч..130-річчю від дня народження академіка О.Є. Ферсмана. – К., 2013. – С.316-323.
Кицмур І., Дяків В. Оцінка впливу солевідвалів та хвостостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. 2013. Вип. 27. С. 69-80.
Дяків В., Кицмур І., Матковський О. Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 1. – С.166-183.
Чікова І., Борняк У., Дяків В. Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С.104-115.
Гайдін А., Дяків В., Чікова І. Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит) // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 132-143.
Бучацька Г., Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання (Червоноградський гірничо-промисловий район) // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 176-195.
Боруцька Ю., Дяків В. Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар’єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 195-214.

Біографія

Народився 14 лютого 1970 р. у м Львові.
У 1977-1987 рр. навчався у середній школі № 64 м.Львова.
У Львіський державний університет імені Івана Франка поступив у 1987 р. і закінчив з відзнакою у 1993 р.
У 1988-1989 рр. проходив службу у лавах Збройних сил.
1993–1996 рр. – навчався в аспірантурі.
1996–1997 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ.
1997–2001 рр. – інженер міжкафедральної лабораторії рентгеноструктурного аналізу геологічного факультету та математичних методів у геології
1999 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мікроструктурна будова жовчевих камінців та роль фрактальної кристалізації у їх формуванні”, науковий керівник проф. О.І.Матковський
2001 р. – завідувач міжкафедральною лабораторією рентгеноструктурного аналізу геологічного факультету.
1998–2000 рр. – асистент кафедри мінералогії (за сумісництвом).
2000–2002 рр. – асистент кафедри екологічної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
З 2002 р. і дотепер – на посаді доцента кафедри екологічної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
2004–2007 рр. – навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2005 р. і дотепер – працюю за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника Наукового Центру Інституту гірничо-хімічної промисловості.
2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри екологiчної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
2012 р. –присвоєно звання члена-кореспондента Академії гірничих наук України.
Науковий керівник кандидатської дисертації Боруцької Ю.З. «Природні води р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти)» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 та успішно захищена 11 листопада 2015 р.
Працюю над докторською дисертацією «Експериментальне моделювання процесів дезінтеграції соляно-глинистих мінеральних асоціацій та умов розвитку техногенно-активізованого карсту Карпатського регіону», науковий консультант проф. В.І. Павлишин.
Сім’я: з дружиною Христиною виховую доньку Ольгу (2010 р.н.)

Проекти

Розробник вихідних даних та наукових обгрунтувань, відповідальний за моніторинг та авторський нагляд наступних проектів, розроблених Інститутом гірничо-хімічної промисловості:
1. «Відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського ДГХП «Сірка»;
2. «Проект ліквідації сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП «Сірка»;
3. Проект «Закриття сірчаних кар’єрів і відновлення ландшафту в зоні діяльності ДГРП «Подорожненський рудник»;
4. “Комплексний проект консервації рудника №2 і рекультивації порушених земель Стебницького ДГХП “Полімінерал”;
5. “Комплексний проект консервації шахт, рекультивації порушених земель та відновлення екологічної рівноваги в зоні впливу Солотвинського солерудника”;
6. “Комплексний проект рекультивації солевідвалів, ліквідації хвостосховищ, консервації шахт та Домбровського кар’єру в зоні впливу ДП “Калійний завод” ВАТ Оріана. м.Калуш”;
7. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту рекультивації порушених земель в зоні впливу Бориславської озокеритової шахти”;
8. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту рекультивації порушених земель в зоні впливу ліквідованих шахт ДП “Львіввугілля”;
9. “Еколого-геологічне вивчення та розробка концепції рекультивації Хмельницького полігону твердих побутових відходів”;
10. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту поетапного закриття і рекультиваці Львівського полігону твердих побутових відходів”;
11. «Захист водного басейну в зоні впливу Стремигородского апатит-ільменітового родовища. Створення цифрової геофільтраційної моделі Стремигородського апатит-ільменітового родовища»;
12. «Прогнозування впливу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевского родовища на гідрогеологічні умови території діяльності рудника».

Нагороди

Медаль «20-річчя Академії гірничих наук» (2011)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!