Дяків Василь Олексійович

Посада: доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (мобільний): (067) 750-38-61

Електронна пошта: vasyl.dyakiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

екологічна, біологічна та медична мінералогія, онтогенез, закономірності формування та дезінтеграції патогенних біолітів, теорія фракталів, рентгенографія мінеральної сировини, геологія калійних, соляних, сірчаних, вугільних, титанових, цирконієвих родовищ, екологічна геологія, гідрологія та гідрогеохімія кар’єрних озер, карстологія, експериментальне моделювання екзогенних геологічних процесів, геохімія довкілля, рекультивація порушених земель.

Курси

Вибрані публікації

 1. Bernatska Web-Based Information and Analytical Monitoring System Tools – Online Visualization and Analysis of Surface Water Quality of Mining and Chemical Enterprises / N. Bernatska, E. Dzhumelia, V. Dyakiv, O. Mitryasova, I. Salamon // Ecological Engineering & Environmental Technology 2023, 24(3), P. 99–108. DOI: https://doi.org/10.12912/27197050/159885
 2. Buchatska H. Geochemistry of fluorine in the hydrogeological system of Chervonohrad Mining and Industrial Region (Western Ukraine) according to the data of experimental and geofiltration modeling // Hanna Buchatska, Vasyl Dyakiv, Miroslav Kovalchuk // Modern Science – Moderni vêda Praga. Česká republika, Nemoros. – 2015. – № 4.– C.150–166.
 3. Dyakiv V. Prospects for the Development of Solar Energy in Ukraine / V. Dyakiv, V. Pohrebennyk, O. Mitryasova, [at all] // Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development “New Challenges of the Century” : аbst. September 9−11, 2021., Mykolaiv : ЧНУ, 2021. – P. 21–22.
 4. Haydyn A. Physicochemical and biological parameters of Dombrovske pit lake – legacy of opencast potassium salt mine (Kalush, Ukraine) / A. Haydyn, V. Dyakiv, N. Romanyuk, V. Kozlovskyy // Studia biologica. – 2020. – 14 (2). – P. 57–68. Режим доступу: –  https://doi.org/10.30970/sbi.1402.623
 5. Kytsmur I. The influence of sorption-crystallization and sorption geochemical barriers on the formation of chemical composition of water in the technogenesis zone of Kalush-Holyn potassium salts deposit / I. Kytsmur, V. Dyakiv, Y. Slyvko // Moderní věda. – 2015. – № 5. – P. 151-162.
 6. Żurek R. Unique Pit Lake Created in an Opencast Potassium Salt Mine (Dombrovska Pit Lake in Kalush, Ukraine) / Roman Żurek, Vasyl Diakiv, Ewa Szarek‑Gwiazda, Joanna Kosiba, Agata Z. Wojtal // Mine Water and the Environment. – 2018. – №37. – Р. 456–469 https://doi.org/10.1007/s10230-018-0527-z
 7. Білоніжка П., Дяків В. Хімічний та мінеральний склад відходів збагачення калійних руд Стебницького родовища та їхній вплив на довкілля // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геол. 2009. Вип. 23. С. 162–174.
 8. Борняк У.І., Дяків В.О., Матковський О.І. Кінетика тріщиноутворення жовчевих камінців в умовах механічного стиснення. // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2005. – № 55. – Вип. 1-2. – С.168-179.
 9. Боруцька Ю., Дяків В. Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар’єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 195-214.
 10. Бучацька Г. М. Геофільтраційне моделювання території Червоноградського ГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ наук. конф. «Актуальні проблеми гідрогеології» : тез доп., 4–6 листопада 2015 р – Харків. ХНУ, 2015. – С. 10-15.
 11. Бучацька Г. М. Глибинне дренування підземних вод гірничими виробками Червоноградських вугільних копалень та чинники формування їхньої якості у зоні активного водообміну (на прикладі забруднення фтором) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 362-367.
 12. Бучацька Г. М. Еволюція хімічного складу природних вод у зоні техногенезу Червоноградського гірничопромислового району за даними моделювання процесів змішування відвальних інфільтратів з підземними та поверхневими водами / Г. Бучацька, В. Дяків // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 157-158.
 13. Бучацька Г. М. Пірометаморфічні перетворення вугільних відвалів як потужний чинник закислення, амонійного та сульфатного забруднення підземних вод в межах ЧГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків, О. М. Чоба // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017. – C.13–18.
 14. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові гідро геохімічні чинники забруднення підземних вод Червоноградського ГПР фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства, Європейський досвід і перспективи” : тези доп., 4-6 листопада 2015 р. – Львів : Сполом, 2015.– C.193-194.
 15. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові гідрогеохімічні чинники забруднення підземних вод Червоноградського ГПР фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи“ : тези доп., 4–6 листопада 2015 р.– Львів: ЛДУ БЖД, 2015. – С. 9-13.
 16. Бучацька Г. М. Причинно-наслідкові зв’язки забрудненості фтором підземних вод Червоноградського гірничо-промислового району за результатами гідрогеологічного моделювання / Г. Бучацька, В. Дяків// Всеукр. наук. конф. «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи» : тези доп., 14 – 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C. 65-70.
 17. Бучацька Г. М. Сегрегаційно-кольматаційна модель внутрішньої будови та оцінка гідрогеологічних умов формування статичних запасів і хімічного складу вод техногенного водоносного горизонту вугільних відвалів ЧГПР / Г. М. Бучацька, Н. Ю. Дворянська, В. О. Дяків // Матеріали наукової конференції студентів і аспірантів «Актуальні питання наук про землю: погляд молоді», Харків, 6-7 квітня 2017 р. – 2017.– C.18–23.
 18. Бучацька Г. М., Геофільтраційне моделювання території Червоноградського ГПР / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // ІІ наук. конф. “Актуальні проблеми гідрогеології” : тези доп., 4-6 листопада 2016 р. – Харків : Мрія, 2015.– C.75-77.
 19. Бучацька Г. Мінеральні форми акумулювання фтору у крейдових відкладах та геохімічні умови його міграції у зоні техногенезу Червоноградського гірничо-промислового району / Г. Бучацька, В. Дяків // VI наукова геологічна конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С.  25-
 20. Бучацька Г. Сірчанокислотна обробка тріщинуватих мергелів інфільтратами вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району як головний чинник збагачення підземних вод фтором (за результатами експериментального та геофільтраційного моделювання) / Г. Бучацька, В. Дяків // ІІ міжнар. науково-практична конференція „Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування”: тези доп. 2-6 вересня 2015 р. – Трускавець, 2015. – С.  419-424.
 21. Бучацька Г., Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання (Червоноградський гірничо-промисловий район) // Мiн. збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 176-195.
 22. Бучацька Г.М. Гідрогеологічні умови вугільних відвалів відповідно до сегрегаційно-кольматаційної моделі та їхній вплив на малополіські ландшафти Червоноградського гірничопромислового району / Г. М. Бучацька, В. О. Дяків // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки – № 14. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 1. Географія. – Луцьк, 2017. – С. 92–97.
 23. Гайдін А. Гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівского родовища (Дніпропетровська обл.) / А. Гайдін, В. Дяків, І. Чікова // Вісник Львівського університету. Серія геол. – 2014. Вип. 28. – С. 93-106.
 24. Гайдін А. М. Знешкодження джерел забруднення довкілля в зоні впливу Калуського промислового району / А. М. Гайдін, І. І. Зозуля, В. О. Дяків // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспек тиви інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 8-15.
 25. Гайдін А. М. Частота формування кратерів метеоритного походження та ймовірна роль імпактних подій на формування озерних котловин Шацьких озер Волинської області (із постастроблемною карстово-суфозійною і льодовиковою трансформацією) / А. М. Гайдін, В. О. Дяків, Ф. В. Зузук // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 84-90.
 26. Гайдін А. Розробка і організація системи та проведення комплексних моніторингових досліджень в зоні впливу гірничо-хімічних підприємств Львівщини/ А. Гайдін, В. Дяків, І. Чікова // Матеріали Форуму «Екологічні проблеми від діяльності гірничо-хімічних підприємств на території Львівської області». м.Львів, 4 грудня 2014 р. – Організатори: Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА та Львівська торгово-промислова палата. – Львів, 2014. – С. 2-5.
 27. Гайдін А., Дяків В., Чікова І. Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит) // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 132-143.
 28. Гайдін А.М., Дяків В.О. Умови формування прісноводної товщі в озері на місці соляного кар’єру // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – № 7. Природа Західного Полісся та прилеглих територій – Луцьк, 2010. – С.50-64.
 29. Дяків В. Геотуристичний та спелеотерапевтичний потенціал рудника №1 Стебницького ГХП “Полімінерал” / В. Дяків, З. Хевпа // IV Міжнар. наук.-практ. конфер. “Геотуризм: практика і досвід” : матер. доп. 22-24 жовтня 2020, – Львів : Каменяр, 2020. – С. 35–37.
 30. Дяків В. Експериментальне моделювання впливу процесів фільтрації та взаємодії розсолів з осадовими товщами на геохімічні умови зони техногенезу Калуш-Голинського родовища калійних солей / В. Дяків, І. Кицмур // Всеукр. наук. конф. «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи» : тези доп., 14 – 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C.  81-85.
 31. Дяків В. Експериментальне моделювання кінетики розчинення (дезінтеграції) галопелітових мінеральних асоціацій в агресивній ропі з рудника № 2 Стебницького калійного родовища // Мiн. збiрник Львів. ун-ту. – 2007. – № 57. – Вип. 2. – С.110-121.
 32. Дяків В. Експериментальне моделювання процесів взаємодії соляних і глинистих аерозолів / В. Дяків, Н. Білик, Ю. Дацюк // Фундаментальне значення і прикладна роль геологічної освіти і науки: наук. зб. ; за ред. М. Павлуня. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 120-122.
 33. Дяків В. Мінералогічна оцінка придатності до спелеотерапевтичного лікування виробленого простору рудника № 1 Стебницького ГХП «Полімінерал» за результатами експериментального моделювання процесів взаємодії соляних та глинистих аерозолів / В. Дяків,  Н. Білик// Всеукр. наук. конф. «Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи» : тези доп., 14 – 15 травня 2015 р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – C.  136-140.
 34. Дяків В. О. Геоекологічна характеристика та гідрохімічний склад водних товщ карстового озера, що формується на місці провалу № 27 над рудником № 2 Стебницького ГХП «Полімінерал». / В. О. Дяків, З. З. Хевпа, М. М. Ковальчук // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 219-225.
 35. Дяків В. О. Гідрогеологічні та гідрогеохімічні умови формування мінеральних вод у курортному парку м. Трускавця: зони санітарної охорони, реальні та вигадані загрози / В. О. Дяків // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 192-200.
 36. Дяків В. О. Гідрогеологічні умови, постмайнінгові чинники змін гідрохімічних параметрів природних вод та їх сольового забруднення в зоні впливу Калуш-Голинського родовища калійних солей / В. О. Дяків, І. І. Кицмур // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 196-205.
 37. Дяків В. О. Гірничо-геологічні передумови та перспективи відновлення солевидобутку і спелеолікування у затопленій шахті № 9 Солотвинського солерудника / В. Дяків // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 159-160.
 38. Дяків В. О. Гірничо-гідрогеологічні умови ділянок соленосних відкладів, перспективних для будівництва спелеотерапевтичних об’єктів на території Львівщини / В. О. Дяків, Р. М. Пукало // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки – № 14. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 1. Географія. – Луцьк, 2017. – С.106–111.
 39. Дяків В. О. Деформації бортів при затопленні соляного кар’єру / В. О. Дяків, А. М. Гайдін // Міжнар. наук-практ. конф. “Визначення концепції розв’язання екологічних проблем м. Калуша” : тези доп 18 лютого 2016 р. – Калуш : Калуська міська рада, 2016. – С. 84-114.
 40. Дяків В. О. Джерела забруднення гідросфери у зоні впливу Роздільського ДГХП «Сірка» // В. О. Дяків, В. Д. Погребенник // V спеціалізований міжнар. Запорізький екологічний форум “Еко Форум – 2021” : матер. доп., 14 – 16 вересня 2021 р., – Запоріжжя : ЗТПП, 2021. – С.275–277.
 41. Дяків В. О. Дисипативні системи соляно-глинистих мінеральних асоціацій в умовах агресивних середовищ (на прикладі соляних родовищ Карпатського регіону) / В. О. Дяків // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 292-296.
 42. Дяків В. О. Еволюція постмайнінового ландшафту та карстової гідрогеологічної системи Солотвинського родовища кам’яної солі за результатами аерокосмічного моніторингу методами постійних відбивачів (PS) та малих базових ліній (SBAS) / В. О. Дяків, М. Ю. Пакшин // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 122-133.
 43. Дяків В. О. Експериментальне моделювання взаємодії соляних і глинистих аерозолей та мінералогічна оцінка придатності атмосфери рудника № 1 Стебницького ГХП “Полімінерал” для спелеотерапевтичного лікування / В. Дяків, Н. Білик, Ю. Дацюк // ІІ міжнародна науково-практична конференція „Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування”: тези доп. 2-6 вересня 2015 р. – Трускавець, 2015. – С. 270-275.
 44. Дяків В. О. Застосування методу «водорозчинних таблеток» для оцінки та прогнозу стану міжкамерних ціликів в процесі затоплення рудника № 2 Стебницького ГХП «Полімінерал» / В. Дяків // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств : наук. зб. ; за ред. Р. А. Козлова – Кривий Ріг : КНУ, 2015. – С. 160-161.
 45. Дяків В. О. Матеріально-балансове моделювання донасичення агресивних водопритоків у рудник № 2 Cтебницького ГХП «Полімінерал» та прогноз активізації карсту / В. О. Дяків // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2018. – Т. 1. – № 15. – С. 29-34.
 46. Дяків В. О. Мінералого-геохімічні закономірності самоорганізації й еволюції карстових гідрогеологічних систем зони техногенезу соляних родовищ Карпатського регіону / В. О. Дяків // Мінералогічний збірник. – 2018. – № 68. – Вип. 1. – С.181–183.
 47. Дяків В. О. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар’єру (м. Калуш) / В. О. Дяків // Мінералогічний збірник Львівського університету. – 2016. – № 66. – Вип. 2. – С.128–138.
 48. Дяків В. О. Моделювання впливу самоізоляції бортів, гравітаційної диференціації та хвильового змішування на формування хімічного складу озерних вод в процесі затоплення Домбровського соляного кар’єру (м. Калуш) / В. Дяків // Наукові записки Тернопільського. національного. пед. ун-ту. – Сер. Біол., 2015. – № 3-4 (64) – С. 211-215.
 49. Дяків В. О. Оцінка впливу будівництва вітроенергетичних установок на інженерно-геологічні, гідрологічні та гідрогеологічні умови полони Боржава (Закарпаття) / В. О. Дяків, М. В. Яремович, А. М. Дворянський // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 134-146.
 50. Дяків В. О. Оцінка впливу будівництва об’єктів вітроелектростанції на ризики активізації ерозійних процесів у Західній частині Полони Боржава (Закарпаття) / В. О. Дяків, М. В. Яремович, А. М. Дворянський // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 329-343.
 51. Дяків В. О. Оцінка впливу вітроенергетичних установок ВЕС 120 МВт у Західній частині Полони Боржава на якість поверхневих та підземних вод (Закарпаття) / В. О. Дяків, М. В. Яремович // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 344-356.
 52. Дяків В. О. Передумови створення спелеотерапевтичного підземного відділення на базі рудника № 1 Стебницького ГХП “Полімінерал” / В. Дяків, С. Оринчак, Р. Пукало // ІІ міжнародна науково-практична конференція „Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування”: тези доп. 2-6 вересня 2015 р. – Трускавець, 2015. – С.304-309.
 53. Дяків В. О. Провал 30 вересня 2017 р. над рудником № 2 Cтебницького ГХП «Полімінерал»: причини, наслідки та сучасний стан (за результатами матеріально-балансового моделювання та моніторингових спостережень) / В. О. Дяків, А. В. Драновська, З. З. Хевпа // V міжнар. науково-практ. конфер. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” : тези доп., 8-12 жовтня 2018 р. – К. : Салон софт, 2018. – Т.2. – С. 103-115.
 54. Дяків В. О. Ретроспективний геоекологічний аналіз гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Стебницькому хвостосховищі та геохімічних наслідків катастрофічного виливу розсолів у басейн верхнього Дністра / В. О. Дяків, І. І. Кицмур // III наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування“ : тези доп. 4-7 жовтня 2016 р. – Трускавець : ДСГіН України, 2016. – С. 297-302.
 55. Дяків В. О. Фільтраційно-сорбційне знесолення інфільтратів солевідвалів та хвостосховищ у зоні техногенезу Калуш-Голинського родовища калійних солей (за результатами експериментального моделювання) / В. Дяків, І. Кицмур // ІІ міжнародна науково-практична конференція „Надрокористування в Україні. Перспективи Інвестування”: тези доп. 2-6 вересня 2015 р. – Трускавець, 2015. – С. 276-281.
 56. Дяків В. О. Формування хімічного складу озерних вод в процесі самозатоплення Домбровського кар’єру / В. О. Дяків, А. М. Гайдін // Міжнар. наук-практ. конф. “Визначення концепції розв’язання екологічних проблем м. Калуша” : тези доп 18 лютого 2016 р. – Калуш : Калуська міська рада, 2016. – С. 63-83.
 57. Дяків В. Оцінка впливу будівництва вітроенергетичних установок на гідрогеологічні та геоекологічні умови Полонини Боржава (Закарпаття) / В. Дяків, М. Яремович, А. Ковальчук, М. Іванська // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2018. – № 3-4 (176-177). – C. 110-125.
 58. Дяків В. Природно-техногенні причини та еколого-геохімічні наслідки гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Cтебницькому хвостосховищі / В. Дяків, І. Кицмур // Вісник Львівського університету. Серія геол. – 2016. – Вип. 30. – С. 106-124.
 59. Дяків В. Розвиток прибортового соляного карсту як головний чинник формування стійкого гідроізоляційного прошарку в процесі затоплення Домбровського кар’єру (м. Калуш) / В. Дяків // X наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка : зб. наук. праць ; за ред. О. Матковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 34-36.
 60. Дяків В. Сольове забруднення природних вод у зоні техногенезу Калуш-Голинського родовища калійних руд та динаміка його змін на прикінцевій стадії затоплення Домбровського кар’єру / В. Дяків, І. Кицмур // Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2021. – Ч. 2. – С. 77–83 – Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiia-problemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-2021
 61. Дяків В., Кицмур І., Матковський О. Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 1. – С.166-183.
 62. Дяків В., Цар Х. Модель вилуговування, закарстовування та самоізоляції легкорозчинних солей з приповерхневих соляно-глинистих відкладів хвостосховищ і солевідвалів калійних родовищ Передкарпаття // Мінералогічний збірник Львівського університету. – 2010. – № 60. – Вип.2. – С.136-147.
 63. Дяків В.О., Білоніжка П.М. Особливості геологічної будови та сучасний геоекологічний стан Солотвинського родовища кам’яної солі (Закарпаття) // Вісник Львів. ун-ту. Серія геол. – 2010. – Вип. 24. – С.62-79.
 64. Зузук Ф. В. До питання інтерпретації речовинного складу уламків «кераміки» виявлених у руслі річки Стир у Волинській області / Ф. В. Зузук, Ю. М. Мазурик, В. О. Дяків // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 147-151.
 65. Зузук Ф. В. Рецензія на монографію Рудька Г. І., Гайдіна А. М. «Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами»  / Ф. В. Зузук,  В. О. Дяків // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 152-154.
 66. Кицмур І. І. Оцінка впливу хвостосховищ та солевідвалів на стан підземних і поверхневих вод м. Калуша та його околиць / І. І. Кицмур, А. М. Гайдін, В. О. Дяків // Міжнар. наук-практ. конф. “Визначення концепції розв’язання екологічних проблем м. Калуша” : тези доп 18 лютого 2016 р. – Калуш : Калуська міська рада, 2016. – С. 49-62.
 67. Кицмур І., Дяків В. Оцінка впливу солевідвалів та хвостостосховищ Калуш-Голинського родовища калійних солей на геохімічні характеристики річкових вод // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. 2013. Вип. 27. С. 69-80.
 68. Кицмур І.І., Дяків В.О. Геохімічні умови формування карстових озер та засолених інфільтратів хвостосховища № 1 (м. Калуш, Івано-Франківська область) // Збірн. наук. праць присвяч..130-річчю від дня народження академіка О.Є. Ферсмана. – К., 2013. – С.316-323.
 69. Наумко І. М. Bключення з вуглеводнями у “мармароських діамантах” з жил у відкладах флішової формації району будівництва нового Бескидського тунелю як показник нафтогазоперспективності геологічних розрізів Кросненської зони Українських Карпат / І. М. Наумко, Г. О. Занкович, Я. Д. Куземко, В. О. Дяків // Всеукр. наук. – практ. конф. “Сучасні проблеми нафтогазової  геології” : тези доп. 16–17  червня  2016 р., –  Київ : Інститут  геологічних наук НАН України, 2016. – С. 124-127.
 70. Павлишин В.І., Дяків В.О., Цар Х.М., Кицмур І.І. Онтогенічні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття // Мінералогічний журнал. – 2012. – 34. № 2. – C.17-25.
 71. Чікова І., Борняк У., Дяків В. Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С.104-115.
 72. Яремович М. В. Найважливіші еколого-геологічні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми Львівської області / М. В. Яремович, В. О. Дяків, Г. М. Бучацька // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2019. – № 16. – С. 22-26.

Біографія

Народився 14 лютого 1970 р. у м Львові.
У 1977-1987 рр. навчався у середній школі № 64 м.Львова.
У Львіський державний університет імені Івана Франка поступив у 1987 р. і закінчив з відзнакою у 1993 р.
У 1988-1989 рр. проходив службу у лавах Збройних сил.
1993–1996 рр. – навчався в аспірантурі.
1996–1997 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ.
1997–2001 рр. – інженер міжкафедральної лабораторії рентгеноструктурного аналізу геологічного факультету та математичних методів у геології
1999 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему: “Мікроструктурна будова жовчевих камінців та роль фрактальної кристалізації у їх формуванні”, науковий керівник проф. О.І.Матковський
2001 р. – завідувач міжкафедральною лабораторією рентгеноструктурного аналізу геологічного факультету.
1998–2000 рр. – асистент кафедри мінералогії (за сумісництвом).
2000–2002 рр. – асистент кафедри екологічної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
З 2002 р. і дотепер – на посаді доцента кафедри екологічної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
2004–2007 рр. – навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2005 р. і дотепер – працюю за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника Наукового Центру Інституту гірничо-хімічної промисловості.
2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри екологiчної та iнженерної геологiї i гiдрогеологiї.
2012 р. –присвоєно звання члена-кореспондента Академії гірничих наук України.
Науковий керівник кандидатської дисертації Боруцької Ю.З. «Природні води р. Стрий (еколого-гідрогеохімічні аспекти)» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.02 та успішно захищена 11 листопада 2015 р.
Працюю над докторською дисертацією «Експериментальне моделювання процесів дезінтеграції соляно-глинистих мінеральних асоціацій та умов розвитку техногенно-активізованого карсту Карпатського регіону», науковий консультант проф. В.І. Павлишин.
Сім’я: з дружиною Христиною виховую доньку Ольгу (2010 р.н.)

Проекти

Розробник вихідних даних та наукових обгрунтувань, відповідальний за моніторинг та авторський нагляд наступних проектів, розроблених Інститутом гірничо-хімічної промисловості:
1. «Відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського ДГХП «Сірка»;
2. «Проект ліквідації сірчаних кар’єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП «Сірка»;
3. Проект «Закриття сірчаних кар’єрів і відновлення ландшафту в зоні діяльності ДГРП «Подорожненський рудник»;
4. “Комплексний проект консервації рудника №2 і рекультивації порушених земель Стебницького ДГХП “Полімінерал”;
5. “Комплексний проект консервації шахт, рекультивації порушених земель та відновлення екологічної рівноваги в зоні впливу Солотвинського солерудника”;
6. “Комплексний проект рекультивації солевідвалів, ліквідації хвостосховищ, консервації шахт та Домбровського кар’єру в зоні впливу ДП “Калійний завод” ВАТ Оріана. м.Калуш”;
7. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту рекультивації порушених земель в зоні впливу Бориславської озокеритової шахти”;
8. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту рекультивації порушених земель в зоні впливу ліквідованих шахт ДП “Львіввугілля”;
9. “Еколого-геологічне вивчення та розробка концепції рекультивації Хмельницького полігону твердих побутових відходів”;
10. “Вихідні дані для розробки комплексного проекту поетапного закриття і рекультиваці Львівського полігону твердих побутових відходів”;
11. «Захист водного басейну в зоні впливу Стремигородского апатит-ільменітового родовища. Створення цифрової геофільтраційної моделі Стремигородського апатит-ільменітового родовища»;
12. «Прогнозування впливу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевского родовища на гідрогеологічні умови території діяльності рудника».

Нагороди

Медаль «20-річчя Академії гірничих наук» (2011)

 

Сертифікат учасника конференції “Надрокористування в Україні: перспективи інвестування” (2023)

 

Подяка від Департаменту освіти Львівської ОДА

Подяка від Департаменту освіти Львівської ОДА (2023)

 

Грамота від Департаменту освіти Львівської ОДА (2023)

Грамота від Департаменту освіти Львівської ОДА (2023)

 

Подяка від департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2021)

 

Подяка від Львівської обласної державної адміністрації (2019)

 

Сертифікат про участь у конференції "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування" (2016)

Сертифікат про участь у конференції “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування” (2016)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!