Медична геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Дяків В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Дисципліна «Медична геологія» це галузь знань, що вивчає геологічне середовище та його вплив на здоров’я людини, закономірності геологічної будови територій та поширення ендемічних захворювань, вплив ресурсів надр на курортно-рекреаційні, саногенні, лікувальні, геопатогенні та токсикологічні властивості геологічного середовища, а також наслідки його антропогенних змін на якість довкілля та комфортність середовища проживання людської популяції.

«Медича геологія» є вибірковою дисципліною з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для студентів 3-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку викладають у 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Рекомендована література

Основна література:

  1. Вступ до медичної геології у 2 т. / За ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – К.: “Академпрес”, 2010. – Т. 1.– 735 с.
  2. Буравльов Є. П.  Безпека навколишнього середовища. —  К., 2004. – 320 с.
  3. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно-безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — К., 2002. – 104 с.
  4. Рудько Г.І. Медична геологія – новий напрямок розвитку [Текст] / Г. Рудько // Геолог України. – 2012. – № 4. – С. 48-51.
  5. Хижняк М.І, Нагорна А. Здоров’я людини та екологія. – К.: “Здоров’я”, 1995.– 299с.

Додаткова література:

  1. Борняк У.І., Дяків В.О., Нірода М.Б. Сучасні та перспективні об’єкти досліджень медичної мінералогії та їх роль з’ясуванні патогенезу деяких захворювань // Тези допов. Першої Київськ. міжнар. наук. конф. «Наукові і методологічні основи медичної геології» (Київ,  17–18 квітня 2013 р.).  – Київ, ВЦ Київекспоплаза: 2013. –  С. 10.
  2. Гайдін А.М., Дяків В.О., Зозуля І.І., Чонка Я.В. Спелеотерапевтичний та бальнеологічний потенціали соляних родовищ на Заході України // Тези допов. Першої Київськ. міжнар. наук. конф. «Наукові і методологічні основи медичної геології» (Київ, 17–18 квітня 2013 р.).  – Київ, ВЦ Київекспоплаза: 2013. –  С. 11-12.
  3. Дяків В.О. Медична геологія: сучасний стан та перспективи розвитку / В.О. Дяків // Тези допов. Першої Київськ. міжнар. наук. конф. «Наукові і методологічні основи медичної геології» (Київ, 17–18 квітня 2013 р.).  – Київ, ВЦ Київекспоплаза: 2013. –  С. 25-26.
  4. Дяків В.О. Навчальний посібник з курсу «Екологічна безпека» для студентів 2-го курсу спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища” // Укладач Дяків В.О. – Львів: Вид-во ПП «Кварт», 2011. – 90 с.

Силабус: Медична геологія

Завантажити силабус