Управління якістю довкілля

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Дяків В. О.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Дисципліна «Управління якістю довкілля» це галузьзнань у природоохоронній діяльності, яка передбачає управління станом природних ресурсів, якістю навколишнього середовища, наповнення будь-якої господарської та іншої діяльності екологічними цінностями, ефективний елемент економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища, а також комплексна система спостережень, оцінки та прогнозування стану навколишнього середовища та окремих його складових виходячи з діючих нормативно-правових актів.

Метою навчальної дисципліни «Управління якістю довкілля» є сформувати загальні уявлення про державну систему природо охоронної діяльності, створення інформаційної системи, що дозволяє отримувати достовірні відомості про стан довкілля та зміни окремих складових під дією природних та антропогенних факторів для забезпечення управління якістю довкілля та екологічної безпеки.
Завдання курсу: отримання базових знань з основних елементів в управлінні якістю: спостереження – визначення, та реєстрація окремих параметрів та показників елементів довкілля, що включає збір первинної інформації, її
накопичення, систематизацію, формування баз даних; оцінку – порівняння отриманих величин окремих параметрів
та показників з нормативними, середніми, фоновими значеннями із візуалізацією даних у вигляді таблиць, графіків, карт; аналіз – отримання комплексної оцінки щодо стану всіх складових довкілля із застосуванням експертної системи оцінки стану багатокомпонентних систем; прогнозування – визначення тренду у часі та (або) просторі змін окремих параметрів та (або) загального стану довкілля; науково-інформаційною підтримкою прийняття управлінських рішень – вибір засобів та заходів по контролю за станом довкілля із прогнозом параметрів та загального стану довкілля за умов реалізації тих чи інших заходів.

Рекомендована література

1. ДСТУ ІСО 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – К. : Держстандарт, 1998.
2. Кирич Н.Б. Екологічний менеджмент: еколого-економічні засади раціонального природокористування: навч.пос. / Н.Б.
Кирич, І.А. Кінаш, О. Б. Погайдак. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2011. – 268 с.
3. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: Навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.
4. Кожушко Л.Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л.Ф.Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : «Академія», 2007. – с. 432.
5. Мельник Л.М. Конспект лекцій з дисципліни «Екологічне управління інноваційним розвитком підприємства» для студентів спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Л.М. Мельник. – Тернопіль : ПП Паляниця В.А., 2015. – 74 с.
6. Рибалов О.О. Основи моніторингу екологічного простору: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 240 с.
7. Шапоренко О.І. Екологічний менеджмент / О.І. Шапоренко. –Донецьк : вид-во Норд-Прес, 2004. – 312 с.
8. Шлемко В. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення / Шлемко В. Бінько І. – К., 2012. – 144 с.

Силабус: Управління якістю довкілля

Завантажити силабус