Кваліфікаційна (магістерська) робота (ОПП Інженерна геологія та гідрогеологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1112Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11360доцент ВОЛОШИН П. К., доцент СЛИВКО Є. М.
доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Кваліфікаційна (магістерська) робота як самостійна науково-дослідницька робота виконує кваліфікаційну функцію, тобто, її пишуть з метою публічного захисту і отримання ступеня магістра. Головне завдання її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Ця випускна кваліфікаційна робота
наукового змісту має внутрішню єдність і відображає перебіг та результати розробки обраної теми.

Метою кваліфікаційної роботи є систематизація, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних навичок аналізу й узагальнення здобутих під час вивчення профільних дисциплін знань, а також застосування їх у разі вирішення теоретичних або прикладних проблем.

Головні завдання кваліфікаційної роботи такі:
– систематизувати отримані теоретичні знання з вивчених дисциплін, перевірити якість цих знань;
– оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень;
– виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо і критично її дослідити;
– оцінити вміння збирати, аналізувати й систематизувати літературні й електронні джерела;
– визначити володіння методами й методиками досліджень, які використано в процесі роботи;
– оцінити здатність застосовувати отримані знання під час вирішення практичних завдань;
– навчитись формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмета дослідження;
– проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

 

Рекомендована література

 1. Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України. – 2018. – 20 лип. (№ 132). – С. 10.
 2. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Гуткевич С. О. Магістерська робота: методика написання і захисту : посібник для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня повної вищої освіти “магістр”. – Київ : Європейський ун-т, 2004. – 80 с.
 3. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 20 с.
 4. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с.
 5. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 20 с.
 6. Методичний посібник з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів геологічного факультету за спеціальністю 7.04010601 та 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища / укл.: Петро Волошин, Іван Книш, Євгенія Сливко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 68 с.
 7. Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційної роботи для студентів геологічного факультету за спеціальністю 8.04010306 – Геохімія і мінералогія. – Львів, 2013.
 8. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня бакалавр освітньої програми “Геологія. Комп’ютерні технології в геології” для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. М. М. Павлунь, Л. В. Генералова, С. І. Ціхонь, А. В. Іваніна, І. В. Побережська, Г. І. Гоцанюк. – Львів 34 : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.
 9. Закон України “Про вищу освіту”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/conv#Text
 10. Лист Міністерства освіти і науки України “Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти” (від 26.10.2017 р. № 1/9-565). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/npa/5a1fe9d9b7112.pdf
 11. Методичні рекомендації з підготовки дипломних/магістерських робіт для студентів географічного факультету / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с. URL: .indd (lnu.edu.ua)
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” (2017, редакція від 12.07.2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88
 13. Нестеровський В. А., Огар В. В. Методичні вказівки з підготовки та оформлення магістерських робіт зі спеціальності 8.04010305 “Геологія нафти і газу”. – Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2014. URL: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/method_mag_GNG.pdf
 14. Положення про екзаменаційну комісію у Львівському національному університеті імені Івана Франка. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
 15. Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2019). URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
 16. Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університету імені Івана Франка (2018). URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C6e18062115060-1.pdf 35
 17. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2008. – 310 с. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/SHejko-V.M.- ta-inshi-Organizatsiya-ta-metodika-naukovo-doslidnitskoyidiyalnosti.pdf

Матеріали

Методичні матеріали з підготовки та оформлення кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології / Укл. П. Волошин, Є. Сливко, У. Борняк. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 45 с.