Виробнича (переддипломна) практика 101 Магістр

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГЛЕм-21доцент Дяків В. О.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 101 Екологія для освітньо-професійної програми “Екологічний менеджмент і геотуризм”, яка викладається у третьому семестрі обсягом 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) та тривалістю 4 тижні.

Мета практики:

 • поглиблення та закріплення теоретичних знань, які студенти набули при вивченні обов’язкових та вибіркових освітніх компонент;
 • формування у студентів фахових здібностей, особистістно-індивідуального стилю поведінки необхідних для професії еколог в оптимально наближених до виробництва умовах.

Завдання практики: узагальнення й удосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, оволодіння професійним досвідом з метою підготовки до самостійної трудової діяльності, а також збір матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи магістра.

 

Рекомендована література

Основна література:

 1. Адаменко О., Зоріна Н. Методологія та організації наукових досліджень в екології : підручник. – Івано-Франківськ, 2015. 169 с.
 2. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. -304 с.
 3. Клименко М.О. Методологія та організація наукових досліджень в екології : Підручник / М.О. Клименко, В.Г. Петрук, В.Б. Мокін, Н.М. Вознюк. Херсон : ПП «Олді-плюс», 2012. 475 с
 4. Мельник А. В. Основи регіонального еколого-ландшафтнознавчого аналізу. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.
 5. Солошенко О.В. та ін. Оцінка екологічної ситуації: Методичні рекомендації до виконання індивідуального науково – дослідного завдання з основ екології. – Х.: ХНТУСГ, 2011. – 54 с.
 6. Стандарт вищої освіти підготовки магістра з спеціальності 101 «Екологія». СВО-2018. – К.: МОН України, 2018. – 15 с.
 7. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2009. – 240 с.
 8. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 9. Пилипчук М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень: підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.
 10. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Словенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посібник / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак., Е. І. Словенко. – Київ : Лібра, 2004. – 344 с.
 11. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с.

Додаткова література:

 1. Виробнича практика. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / Харк. нац. аграр. ун-т. – Xарків: ХНАУ, 2019. – 33 с.
 2. ДСТУ 3008-2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.
 3. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 416 с.
 4. Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» . Документ z0035-93. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text
 5. Основи наукових досліджень: навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / за ред. В.С. Марцина. – Л. : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.
 6. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – Київ : Видавничій Дім “Слово”, 2004. – 240 с.
 7. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.