Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дяків В. О.
118доцент Дяків В. О.

Опис курсу

«Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в третьому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

«Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг» є спеціалізованою навчальною дисципліною з вивчення найважливіших аспектів спостережень, оцінки та прогнозування стану геологічного середовища, підземних вод та окремих їх складових: грунтів (гірських порід) як ймовірні основи для фундаментів споруд, їх властивостей, змін від  природних і штучних чинників, а також геодинамічних (інженерно-геологічних) процесів та гідрогеологічних умов, що впливають на стійкість геологічного середовища.

Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг  мають важливе значення для практики. Вони тісно пов’язані з суміжними галузями знань – інженерною геологією та гідрогеологією геологією і грунтознавством, гідрологією і метеорологією, гідравлікою і гідротехнікою, хімією і механікою грунтів, будівельною і гірничою справою, водопостачанням і меліорацією.

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні моніторингові дослідження виконуються в широких масштабах для спостереження ділянками будівництва найрізноманітніших  споруд, що зводяться в різних природних умовах, змін грунтових масивів, рівнів та хімічного складу підземних вод у часі.

Предметом навчальної дисципліни «Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг» є геологічне середовище та підземні води, їхні зміни у часі вивчення, методично-обгрунтовані та нормативно-стандартизовані методи визначення параметрів грунтів (гірських порід) як геологічних основ будівель та споруд,  водоносні горизонти підземних вод, водоносні та водотривкі товщі, інженерно-геологічні елементи, геодинамічні геологічні процесі, які використовуються у практиці гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень для потреб моніторингу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Адаменко О. Екологічна геологія : Підручник / О. Адаменко, Г. Рудько. – К., 1998. – 340 с.
 2. Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія: навч. посібник / Н.В. Дубей. – Івано-Франківськ: «Факел», 2010. – 262 с.
 3. Зоценко М.Л. Основи гідрогеології та інженерної геології: навч. посібник / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников. – Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. – 258 с. http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/11561
 4. Костюченко М.М. Гідрогеологія та інженерна геологія: Підручник / М.М. Костюченко, В.С. Шабатін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 144 с.
 5. Кошляков О.Є. Практикум з динаміки підземних вод / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко. – К.: КНУ, 2006. – 76 с.
 6. Новасад Я.О. Гідрогеологія: навч. посібник / Я.О. Новосад. – Рівне: НУВГП, 2005. – 136 с.
 7. Tafesse N.T. Basic principles of hydrogeology: basic concepts and methods / N.T. Tafesse. – VDM Verlag Dr. Müller, 2010. – 188 p.
 8. Паранько І. С. Основи екології геологічного середовища : Конспект лекцій / І. С. Па-ранько, Г. Я. Смірнова. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.
 9. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / [За ред. Г. І. Рудька]. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 480 с.

Додаткова література:

 1. Бучацька Г., Дяків В. Схематизація гідрогеологічних та гідрогеохімічних умов в межах Червоноградського гірничопромислового району // Матеріали V-ї Всеукраїнс. наук. конф. «Проблеми геології фанерозою України». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 8-10 жовтня 2014 р. – С. 22-26.
 2. Бучацька Г.М. Геофільтраційне моделювання території Червоноградського ГПР / Г.М.Бучацька, В.О. Дяків // Матеріали ІІ-ої наукової конференції «Актуальні проблеми гідрогеології», Харків, 4-6 листопада 2015 р. – 2015.– C.75-77.
 3. Гайдін А., Дяків В., Чікова І. Гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівского родовища (Дніпропетровська обл.) // Вісник Львівського ун-ту. Серія геол. – 2014. Вип. 28. – С. 93-106.
 4. Гайдін А., Дяків В., Чікова І. Розробка і організація системи та проведення комплексних моніторингових досліджень в зоні впливу гірничо-хімічних підприємств Львівщини // Матеріали Форуму «Екологічні проблеми від діяльності гірничо-хімічних підприємств на території Львівської області». м.Львів, 4 грудня 2014 р. – Організатори: Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА та Львівська торгово-промислова палата. – Львів, 2014. – С. 2-5.
 5. Гайдін А., Дяків В., Чікова І. Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит) // Мiнералогiчний збiрник Львів. ун-ту. – 2014. – № 64. – Вип. 2. – С. 132-143.
 6. Дяків В.О. Закономірності розвитку техногенно активізованого соляного карсту в процесі затоплення шахт № 8 та № 9 Солотвинського солерудника / В.О. Дяків // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – № 9. Природа Західного Полісся та прилеглих територій – Луцьк, 2012. – С.69-79.
 7. Дяків В.О. Еволюція постмайнінового ландшафту та карстової гідрогеологічної системи Солотвинського родовища кам’яної солі за результатами аерокосмічного моніторингу методами постійних відбивачів (PS) та малих базових ліній (SBAS) / В.О.Дяків, Пакшин М.Ю. // Матеріали П’ятої міжнародної науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» у 2 т. (8–12 жовтня 2018 р., м. Трускавець). – К.: 2018. – Т.2. – С. 122-133.
 8. Дяків В.О. Сучасний стан рудника № 2 Стебницького ГХП «Полімінерал» та його вплив на карстологічну ситуацію (за результатами моніторингових спостережень, експериментального та матеріально-балансового моделювання) / В.О. Дяків, З.З. Хевпа, А.В. Драновська // Матеріали Cьомої міжнародної науково-практичної конференції: «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» у 2 т. (2021 р., м. Львів). – К.: 2021. – Т.2. – С. 169-181.
 9. Дяків В.О. Гірничо-гідрогеологічні умови ділянок соленосних відкладів, перспективних для будівництва спелеотерапевтичних об’єктів на території Львівщини / В.О. Дяків, Р.М.Пукало // Збірник наукових праць Волинського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – № 14. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 1. Географія. – Луцьк, 2017. – С.106-111.
 10. Погребенник В.Д. Реалізація комплексного оперативного моніторингу небезпечних промислових відходів / Погребенник В.Д., Мітрясова О.П., Дяків В.О., Джумеля Е.А., Крайківський Р.С. // Еко Форум – 2021: Збірка тез доповідей V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 14 – 16 вересня 2021 р. / Запорізька міська рада, Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя: Запорізька торгово-промислова палата, 2021. – С.292-294.
 11. Яремович М. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови будівництва об’єктів Воловецької ВЕС у Східній частині Полони Боржава (Закарпатська область) / М.Яремович, В.Дяків // Матеріали Всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка (19–21 вересня 2019 р., м. Львів). – Львів: 2019.  – С. 101-105
 12. Яремович М. В. Найважливіші еколого-геологічні, інженерно-геологічні та гідрогеологічні проблеми Львівської області / М.В. Яремович, В.О. Дяків, Г.М. Бучацька // Збірник наукових праць Східноєвропейського нац. ун-ту ім..Лесі Українки – № 16. Природа Західного Полісся та прилеглих територій – Луцьк, 2019. – С.22-26

Силабус: Інженерно-геологічний та гідрогеологічний моніторинг

Завантажити силабус