Нафтогазова гідрогеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Дяків В. О.
118доцент Дяків В. О.

Опис курсу

«Нафтогазова гідрогеологія» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”, яка викладається в третьому семестрі обсягом 3,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

«Нафтогазова гідрогеологія» є спеціалізованою навчальною дисципліною з вивчення гідрогеологічних умов нафтогазових родовищ, що досліджує флюїди (нафту, газ, підземні (пластові) води), їх вплив на формування, міграцію, акумуляцію та руйнування покладів вуглеводнів. Вивчення підземних вод родовищ  нафти і газу почалося одночасно з геологічним вивченням цих родовищ. Часто нафтогазову гідрогеологію називають гідрогеологією глибоких структур осадових відкладів.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Колодій В.В. Нафтогазова гідрогеогеологія: підручник / В.В. Колодій, І.В. Колодій, Б.Й. Маєвський. Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 141 с.
 2. Колодій В.В. Гідрогеологія: підручник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. / В.В. Колодій. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 368 с.
 3. Ляху М. В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія : підручник / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів, М. І. Манюк. – Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 306 с.
 4. Терещенко В.О. Нафтогазова гідрогеологія: навчальний посібник /В.О. Терещенко. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2006. – 28 с.
 5. Нафтогазопромислова геологія: підручник / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, В. Г. Омельченко, О. М. Трубенко, М. І. Чорний [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005. – 432 с.
 6. Терещенко В.О. Нафтогазова гідрогеологія: навчальний посібник /В.О. Терещенко. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2006.

Додаткова література

 1. Бойко В.С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ. К.: Реал-Принт, 2004.– 693 с.
 2. Войтенко В. Є., Вітрик В. Г., Яремійчук Р. Є., Яремійчук Я. С. Технологія і техніка буріння: узагальнювальна довідкова книга. – Львів: Центр Європи, 2012. – 708 с.
 3. Волович О. О. Перспективи та проблеми видобування метану із газогідратів в українському секторі Чорного моря. Національний інститут стратегічних досліджень. Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1259/
 4. Карпатська нафтогазоносна провінція /В.В. Колодій, Г.Ю. Бойко, Л.Т. Бойчевська та ін. – Львів-Київ: Український видавничий центр. – 390 с.
 5. Манюк О.Р., Семчук Я.М. Підземне захоронення високомінералізованих розсолів та основні заходи захисту від забруднень навколишнього середовища. – Кременчук: КДПУ, 2008.– Вип.1. – с.37-42
 6. Наукові і практичні основи пошуків родовищ вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря /П.Ф. Гожик, І.І. Чебаненко, М.І. Євдощук та ін.– Київ-Львів, 2007. – 232 с.
 7. Пилипів Л. Д. Основи нафтогазової справи: навч. посіб. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 312 с.
 8. Попадюк Р. М., Солончак Я. В. Збір і підготовка нафтопромислової продукції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 194 с.
 9. Прогнозування, пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ / Б. Маєвський, О. Лозинський, В. Гладун, П. Чепіль.– К.: Наук. думка, 2004.– 446 с.
 10. Топільницький П. І. Первинна переробка природних і нафтових газів та газоконденсатів: навч. посіб. – Львів: Львівська політехніка, 2008. – 260 с.
 11. Яремійчук Р. Є., Яремійчук Я. С. Освоєння свердловин: Довідникове видання. – Львів: Центр Європи, 2007. – 368 с.

Силабус: Нафтогазова гідрогеологія

Завантажити силабус