Методи оцінки геологічної небезпеки та ризику

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ВОЛОШИН П. К.
1112доцент ВОЛОШИН П. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент ВОЛОШИН П. К.
118доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Методи оцінки геологічної небезпеки та ризику» є нормативною дисципліною циклу дисциплін освітньо-професійної програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 3,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). В програмі дисципліни розглядаються методи оцінки геологічних небезпек та ризиків отримання економічних та екологічних збитків за умови їхньої реалізації. Оволодіння цими методами дозволить майбутнім випускникам при виконанні інженерно-геологічних досліджень оцінювати геологічні небезпеки та ризики господарського освоєння територій, забезпечувати проектні інституції інформацією та брати участь у розробці заходів захисту об’єктів і територій.

Метою вивчення дисципліни «Методи оцінки геологічної небезпеки і ризику» є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, отримання студентами знань з теорії і навичок з практики налізу та оцінювання геологічних небезпек та ризиків.
Головними завданнями навчального курсу є: вивчення теоретичних основ оцінки геологічних небезпек та ризиків, засвоєння методів виявлення головних ризикофомувальних чинників різних за ґенезою геологічних процесів, і особливостей прояву геологічних небезпек та методів оцінки диференціальних та інтегральних геологічних ризиків.

Рекомендована література

Основна

 1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): Навч. посібник / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К.: 2011, – 344 с.
 2. Биченок, М. М. Ризики життєдіяльності у природно-техногенному середовищі [Текст] / М. М. Биченок, С. П. Іванюта, Є. О. Яковлєв; Ін-т пробл. нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 160 с.
 3. Бондар, М. О. Оцінювання ризиків небезпечних геологічних процесів. Вісн. Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського, (3 (1)), 2015 – С. 123-128.
 4. Волошин П. К. Геологічні чинники екологічного ризику на території Львова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2015. – Вип. 49. – С. 10-15.
 5. Волошин П. Небезпечні геологічні процеси на території Львова – важлива складова техногенно-екологічної безпеки міста / П. Волошин // Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і пер спективи : ІІ міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. Львів : ЛДУ БЖД, 2015. С. 129–131.
 6. Волошин П.К. Аналіз природних та природно-техногенних ризиків на території Львова // Геодинаміка. – 2004. – Вип 1(4). – С. 1-5.
 7. Волошин П.К. Просторовий аналіз сейсмічного ризику на території Львова //Наук. Записки Терн. пед. ун-ту. Серія геогр. – 2004. № 1. – С. 5-10.
 8. Дорогунцов С.І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно-динамічного вирішення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук. – К.: Наукова думка, 2001. –172 с.
 9. Дубінін О. В. Методи оцінки та прогнозування ризику геологічних процесів та явищ / О. В. Дубінін, С. В. Кулик В. М. Бойко та ін.. // Гірнича електротехніка та автоматика. № 107. 2019. -– С. 72-78
 10. Лисиченко, Г. В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління: монографія [Текст] / Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Г. А. Хміль. – К.: Наукова думка, 2008. – 537 с.
 11. Приходько М.М. Екологічна безпека природних і антропогенних модифікованих геосистем / М.М. Приходько; Івано-Франківський нац. тех. ун-т нафти і газу. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – 201с
 12. Рудько Г. І. Моніторинг процесонебезпечних територій та розрахунок ризику техноприродних аварій і катастроф / Г. І. Рудько, Є. О. Яковлєв, О. Л. Рагозін. – К., 1997. – 79 с.
 13. Рудько Г. І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища (наукові та методологічні основи). – Львів: Видав. центр ЛН У імені Івана Франка, 2001. – 359 с.
 14. Тарасова В. В. Геоекологічний ризик [навч. посібн.] / В.В. Тарасова, В. П. Дубровський, І. М. Ковалевська та ін.; за наук ред. В. В. Тарасової. – Життомир, ЖНАУ. – 2008. 419 с.
 15. Триснюк, В. Розробка методу комплексного оцінювання ризиків життєдіяльності // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, (1 (21)), 2020 – С. 70–78.

Додаткова

 1. Азаров С.І. Проблеми аналізу ризику проявлення небезпечних процесів та оцінка економічного збитку в межах сельбищної території / С.І. Азаров, В.Л. Сидоренко, О.С. Задунай // Математичне моделювання в економіці. № 2(11). – 2018. – С. 84–92
 2. Андронов В.А. Комплексні показники оцінювання стану природно-техногенної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України / В.А. Андронов, Ю.П. Бабков, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко //Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2010. – Вип. 12. – С. 9 – 20.
 3. Волошин П. Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.
 4. ДБН В. 1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. Мінрегіонбуд України. – К., 2010. – 69 с
 5. Ращенко А., Диптан Т. Маламан А. Активізація техногенних процесів при різкій зміні рівня водойм та ґрунтових вод внаслідок техногенних катастроф гідротехнічних споруд // Основи і фундаменти, (46), 2023 – С. 123–132. https://doi.org/10.32347/0475-1132.46.2023.123-132
 6. Рудаков, Л.. Екологічна та експлуатаційна безпека хвостосховищ: аналіз аварій, причин та методів діагностики технічного стану // Екологічна безпека та природокористування, 46(2), 2023 – С. 66–84. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.2.66-84
 7. Чепурна, Т. Б., Кузьменко, Е. Д., Чепурний, І. В., Гайдейчук, А. В. Геоінформаційний аналіз селевої небезпеки та оцінка загроз для мостових споруд в межах території Закарпаття // Вісн. Одеського нац. ун-ту. Географічні та геологічні науки, 28(1(42), 2023 – С. 148–161. https://doi.org/10.18524/2303-9914.2023.1(42).282243

Силабус: Методи оцінки геологічної небезпеки та ризику 2023

Завантажити силабус