Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ВОЛОШИН П. К.
1014доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Навчальний курс «Гідрогеологічне та інженерно-геологічне  моделювання і прогнозування» є нормативним курсом, який спрямовано на отримання теоретичних знань і практичних навичок з гідрогеологічного та інженерно-геологічного моделювання і прогнозування. Навчальний курс вміщує загальні уявлення про моделювання та прогнозування, класифікацію прогнозів і моделей, фундаментальні властивості геологічного середовища, методи прогнозування небезпечних геологічних процесів, динаміки підземних вод та механічних властивостей грунтів під впливом природних і антропогенних чинників.

Метою вивчення дисципліни «Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування» є підготовка майбутніх фахівців до кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, отримання студентами знань з теорії і навичок з практики наукового моделювання та прогнозування розвитку небезпечних ендогенних та екзогенних геологічних та гідрогеологічних процесів.

Головними завданнями навчального курсу є: вивчення  теоретичних основ гідрогеологічного та інженерно-геологічного моделювання і прогнозування, основних законів розвитку небезпечних процесів, алгоритму системного прогнозування, оцінки точності і достовірності прогнозів їх верифікація принципів і методів моделювання і прогнозування процесів геологічного середовища.

Рекомендована література

Основна

 1. Волошин П. Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.
 2. Диняк О. В. Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Інженерно-геологічне моделювання» /О.В Диняк – Інтернет-ресурс Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – geol.univ.kiev.ua – 149 c.
 3. Заграй Я.А., Ковтенко О.М. Моделювання і прогнозування довкілля. навч. посібник. – Київ, 2007. – 117 с.
 4. Книш І. Основи картографії : навч.-метод. посіб. (для студ. спеціальності 101 – “Екологія” та ін. природничих спец.) / І. Книш, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 236 с.
 5. Ковальчук П. І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: навч. посібник. / П. І. Ковальчук. – Київ : Либідь, 2003. – 208 с.
 6. Кошляков О.Є. Гідрогеологічне моделювання : Підручник.- К.: ВПЦ “ Київський університет”, 2003. – 113 с.
 7. Рудаков Д. В. Моделювання в гідрогеології [Текст]: навч. посіб. / Д. В. Рудаков. – Д.: Нац. гірничий університет, 2011. – 88 с.

Додаткова

 1. Богобоящий В. В., Курбанов К. Р., Палій П. Б., Шмондій В. М. Принципи моделювання та прогнозування в екології: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.
 2. Вижва З.О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів у науках про Землю. Математичні моделі в природознавстві: Навч. посіб. з дисц. «Математичні моделі в природознавстві» для студ. мех.-мат. ф.-ту / К.: ВГЛ «Обрії», 2007. – 160 с.
 3. Іванік О.М., Назаренко М.В., Хоменко С.А. Моделювання геологічних процесів і структур. Практикум. Київ: ВПЦ Київ. ун-ет;, 2014. – 119 с.
 4. Кілінська К.Й. Основи географічного прогнозування. Навч –метод. Посібник. Чернівці: “Рута”. 2003. – 486 с.
 5. Мелконян Д. В. Методичні основи застосування натурного моделювання у геологічних дослідженнях: метод. вказівки. Одесса: ПЕРСЕЙ, 2010. – 44 с.

Матеріали

Гідрогеологічне та інженерно-геологічне моделювання і прогнозування : конспект лекцій (для студентів спеціальності 103 – “Науки про Землю”) / Укл. П. Волошин, Н. Кремінь. [Електронний ресурс] – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 116 с.

Посилання на електронний курс https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2847

 

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: 2023

Завантажити силабус