Військова геологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ВОЛОШИН П. К.
106МАРУСЯК В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент ВОЛОШИН П. К.
106МАРУСЯК В. П.

Опис курсу

«Військова геологія» є дисципліною вільного вибору для студентів, що навчаються за спеціальністю 103 Науки про Землю магістерського рівня вищої освіти, яка викладається у другому семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Дисципліна «Військова геологія» спрямована на формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок дослідження геологічного середовища з огляду на сучасні потреби Збройних Сил України, у тому числі водопостачання, вивчення властивостей грунтів, як основ фортифікаційних споруд тощо.

Мета навчальної дисципліни «Військова геологія»надати здобувачам теоретичні знання і практичні навички аналізу інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов середовища у контексті військових потреб.

Завдання курсу навчити здобувачів: оцінювати водно-фізичні, деформативні та міцнісні властивості грунтів; навикам аналізу та пошуку водоносних горизонтів; аналізувати картографічний матеріал різного призначення; аналізувати наслідки розвитку екзогенних геологічних процесів.

Рекомендована література

Основна:

  1. Колодій В.В. Гідрогеологія. – підручник .- Львів. Вид-во ЛНУ ім. І Франка, 2010. − 368с.
  2. Мельничук В.Г. Інженерна геологія / навч. посібнник. –Рівне: НУВП,  2013. − 351с.
  3. Костюченко М.М, Шабатин  В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія: Підручник, −К. Видавничо-ополіграф. Центр «Київський університет», 2009, −144с.
  4. Суярко В.Г. Інженерна геологія (з основами геотектоніки): підручник / В.Г.Суярко та ін.: заг. ред. В.Г.Суярко − Харків: ХНУ, 2019, −278с.
  5. Навігаційне забезпечення військ / А.П. Багмет, О.В. Кравчук, О.Г. Міхно, М. С. Пастушенко та ін. //Довідник. −К.: ЦУВТН ГУОЗ КСП ЗСУ, 2006. −416с.
  6. Шмаль С. Г. Військова топографія: – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003. − 280с.
  7. Іванік О.М.,Мєнасова А.Ш.,Крочак М.Д., Загальна геологія. Навчальний посібник − Київ. −2020.− 205с.

Інформаційні ресурси

  1. Lawrence U. (2019) Military use of geologists and geology: a historical overview and introduction URL : https://www.academia.edu/84932573/Military_use_of_geologists_and_geology_a_historical_overview_and_introduction?f_ri=406
  2. Military Geology URL : https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/military-geology

Силабус:

Завантажити силабус