Польові методи гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1012доцент ВОЛОШИН П. К.
1032доцент ВОЛОШИН П. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
108доцент ВОЛОШИН П. К.
1016доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Польові методи гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень» є нормативною дисципліною циклу дисциплін освітньо-професійної програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 3,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). У програмі дисципліни розглядаються сучасні методи випробування грунтів і підземних вод «in situ» види обладнання, та способи опрацювання отриманих результатів.

Метою вивчення дисципліни  є  надання теоретичних і практичних знань видів і прийомів вивчення  гідрогеологічних параметрів підземних вод, та фізико-механічних властивостей грунтів.

Головним завданням навчального курсу є: надання теоретичних і практичних знань стосовно методики виконання  польових досліджень, особливостей використання тих чи інших методів у різних гідрогеологічних та інженерно-геологічних умовах і для вирішення різних завдань, засвоєння способів опрацювання отриманих результатів

Рекомендована література

Основна

 1. Борзяк. О. С. Інженерно-геологічні дослідження для будівництва: Навч.посіб. / О. С. Борзяк, В. А. Лютий, О. В. Романенкота ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 100 с.
 2. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 3. Інженерна геологія (з основами геотехніки) : підручник для студентів вищих навчальних закладів /кол. авт.; заг. ред.. проф. В.Г. Суярка. – Харрків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 296 с.
 4. Колодій, В. В. Гідрогеологія : підручник для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 368 с.
 5. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень. – К., 2001.
 6. Максимова-Гуляєва Н.О. Побудова інженерно-геологічних розрізів. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю»/ Н.О. Максимова-Гуляєва, Є.А. Шерстюк; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 17 с.
 7. Мельничук В.Г., Новосад Я. О., Міхницька Т. П. Інженерна геологія /Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП. 2013. – 351 с.

Додаткова

 1. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Лисогора (Подільська височина) / А. Богуцький, П. Волошин, О. Томенюк // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2019. – Вип. 53. – С. 47–58. Режим доступу: – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10683
 2. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва. Мінрегіонбуд України. К.: 2014. – 128 с.
 3. ДСТУ БВ.1.1-6-2000. Грунти. Польові випробування. Загальні положення. –Держбуд України, К., 2000.-9 с.
 4. ДСТУ Б В.2.1-1-1995. Основи і підвалини Будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями. К., Держбуд України. 1995. – 57 с.
 5. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Грунти. Класифікація. Держбуд України.. Київ, 1997. -42 с.
 6. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості.– К.: Держбуд,1997. – 99 с.
 7. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. Держбуд України. Київ, 1997. – 25 с.
 8. ДСТУ Б В.2.1-7-2000(ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і деформованості. Держбуд України. 2001. – 114 с.
 9. ДСТУ Б В.2.1-9:2016. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням. К., ДП «УкрНДНЦ», 2017.- 24 с.
 10. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних досліджень“ для студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-гідрогеологія). – К., 2001.
 11. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти : підручник / Л. М. Шутенко, О. Г. Рудь, О. В. Кічаєва та ін. ; за ред. Л. М. Шутенка ; пер. з рос. ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 563 с.
 12. Kuplovskyi B.Ye., Bubniak І.M., Voloshyn P.K., Pavlyuk О., Kruk О., Trevoho І. Influence of local seismotectonic and engineering-geological conditions on seismic danger of territories (exemplified by a construction site in Uzhgorod city) / B.Ye. Kuplovskyi, І.M. Bubniak, P.K.Voloshyn, О. Pavlyuk, О.Kruk, І. Trevoho //Geodynamics JGD. 2020; Volume 1(28)2020, Number 1(28) p. 29-37 https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.029
 13. Wietrzenie anhydrytów i gipsów ; Red. Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert, Krzysztof Nejbert / [A. Богуцький, П. Волошин, М. Бомбель, А. Яцишин, О. Томенюк] – Warszawa : GIMPO, 2020. – 294 s. (215–223)
 14. Woloshyn P. Geologiczno–inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabudowy Lwowa /P. Woloshyn // Przeglad Geologiczny. Numer 10/2 Pazdziernik 2017. Tom 65. – S. 890 – 894.

Силабус:

Завантажити силабус