Спеціальні гідрогеологічні розрахунки

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ВОЛОШИН П. К.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1110доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки» є вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 4,5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Спеціальні гідрогеологічні розрахунки» спрямований  на отримання теоретичних знань і практичних навичок щодо вирішення багатьох важливих гідрогеологічних проблем з оцінки природної захищеності підземних вод, визначення розмірів зон санітарної охорони, опрацювання результатів дослідно-фільтраційних досліджень, водопритоків у гірничі виробки тощо. В програмі дисципліни розглядаються теоретичні та прикладні питання  з  визначення розмірів зон санітарної охорони, опрацювання результатів дослідно-фільтраційних досліджень, водоприпливів до гірничих виробок, кількісної оцінки захищеності підземних вод, техногенної підтоплюваності та  оцінці запасів підземних вод.

Метою викладання дисципліни “Спеціальні гідрогеологічні розрахунки” є ознайомлення студентів, з основними особливостями та можливостями вирішення багатьох ключових гідрогеологічних задач, пов’язаних з особливостями їхнього руху, екологічного стану, формування запасів та захисту від забруднення.

До завдань навчальної дисципліни належить розгляд теоретичних передумов формування підземних вод, визначення розмірів зон санітарної охорони, опрацювання результатів дослідно-фільтраційних досліджень, водоприпливів до гірничих виробок, кількісної оцінки захищеності підземних вод, техногенної підтоплюваності та  оцінці запасів підземних вод

Рекомендована література

Основна

 1. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 2. Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод. – К.:Видавн. Центр «Київський університет», 2005. – 383 с.
 3. Дубей, Н. В. Гідрогеологія та інженерна геологія : підручник / Н.В. Дубей. – ІваноФранківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 244 с.
 4. Зоценко М.Л. Основи гідрогеології та інженерної геології: Навч. посібник / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников. – Полтава: НУ «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2023. – 258 с.
 5. Колодій В. В. Гідрогеологія: Підручник / В. В. Колодій. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 368 с.
 6. Корнєєнко С.В. Методика гідрогеологічних досліджень: підручник. /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: geol.univ@kiev.ua, 2015. – 275 с.
 7. Мандрик Б.М., Чомко Д.Ф.,Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К.: Видавництво «Київський університет», 2005. – 220 с.
 8. Методи досліджень мінеральних підземних вод: навчальний посібник / О. Л. Шевченко, Є.І. Кондратюк, В.В. Гудзенко, Т. Ю. Заверталюк. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 239 с.
 9. Федоренко О.О. Гідрогеологічні розрахунки недосконалих свердловин. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Динаміка підземних вод» для студентів напряму підготовки 6.040103 / О.О. Федоренко, Є.А. Шерстюк. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 28 с.

Додаткова

 1. Волошин П.К. Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення. Вісник Львів. ун-ту. Серія геогр. 2012.-Вип. 40. Ч.1. –С. 149-155.
 2. Доценко В.І., Коваленко В.В., Рудаков Л.М., Ткачук Т.І. Розрахунок і проектування дренажу на зрошувальних системах: Навчальний посібник. – Дніпро: ДДАЕУ, 2018. – 270 с
 3. Корнєєнко С.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних досліджень“ для студентів 3 курсу геологічного факультету (спеціальність 0703-гідрогеологія). – К., 2001.

Силабус: Спеціальні гідрогеологічні розрахунки

Завантажити силабус