Методика обробки інженерно-геологічної інформації

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ВОЛОШИН П. К.

Опис курсу

Дисципліна «Методика обробки інженерно-геологічної інформації» є дисципліною вільного вибору студента циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 103 «Науки про Землю» освітньої програми «Інженерна геологія і гідрогеологія» другого (магістерського) рівня освіти обсягом 4,0 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). В програмі дисципліни розглядаються методи обробки графічної інформації та результатів лабораторних досліджень з використанням комп’ютерних технологій (AutoCAD, CorelDRAW  Excel).

Метою вивчення дисципліни є: засвоєння способів опрацювання  результатів документування бурових робіт, даних лабораторних досліджень, та польових дослідних робіт (статичного зондування, випробування штампами тощо), використання для обробки інформації комп’ютерних технологій.

Рекомендована література

Основна

 1. Борзяк. О. С. Інженерно-геологічні дослідження для будівництва: Навч.посіб. / О. С. Борзяк, В. А. Лютий, О. В. Романенкота ін. – Харків: УкрДУЗТ, 2022. – 100 с.
 2. Волошин П. Інженерна геологія : навчально-методичний посібник до виконання лабораторних робіт (для студентів спеціальностей 101 – “Екологія” і 103 – “Науки про Землю”) / П. Волошин, Г. Бучацька, Н. Кремінь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 110 с.
 3. Максимова-Гуляєва Н.О. Побудова інженерно-геологічних розрізів. Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Інженерна геологія» для студентів спеціальності 103 «Науки про Землю»/ Н.О. Максимова-Гуляєва, Є.А. Шерстюк; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 17 с.
 4. Мельничук В.Г., Новосад Я. О., Міхницька Т. П. Інженерна геологія /Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП. 2013. – 351 с.

Додаткова

 1. ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва. Мінрегіонбуд України. К.: 2014. – 128 с.
 2. ДСТУ Б В.2.1-1-1995. Основи і підвалини Будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями. К., Держбуд України. 1995. – 57 с.
 3. ДСТУ Б В.2.1-2-96 Грунти. Класифікація. Держбуд України.. Київ, 1997. -42 с.
 4. ДСТУ Б В.2.1-4-96. Грунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності і деформованості.– К.: Держбуд,1997. – 99 с.
 5. ДСТУ Б В.2.1-5-96. Грунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань. Держбуд України. Київ, 1997. – 25 с.
 6. ДСТУ Б А. 2.4-13-97. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічного вишукувань. – К.: Держбуд України, 1997. – 24 с.
 7. ДСТУ Б В.2.1-7-2000(ГОСТ 20276-99). Грунти. Методи польового визначення характеристик міцності і реформованості. Держбуд України. 2001. – 114 с.
 8. ДСТУ Б В.2.1-17:2009. Грунти. Методи визначення фізичних властивостей. – К.: Мінрегіонбуд, 2010. – 31 с.
 9. ДСТУ Б В.2.1-9:2016. Грунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням.К., ДП «УкрНДНЦ», 2017.- 24 с.

Internet-ресурси

 1. AutoCAD Web App – Online CAD Editor & Viewer | Autodesk. URL : https://web.autocad.com/login
 2. Autodesk AutoCAD: Trusted by millions, built to accelerate your creativity URL : https://www.autodesk.com/products/autocad/overview?term=1-YEAR&tab=subscription
 3. CorelDRAW Learning Center URL : https://www.coreldraw.com/en/learn/
 4. Microsoft Excel URL : https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-365/excel

Силабус: Методика обробки інженерно-геологічної інформації 2023

Завантажити силабус