Основи петрографії

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГЛГ-31ВОЙТОВИЧ С. П., доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.
ГЛГ-32БІЛИК Н. Т., доцент БОРНЯК  У. І.

Опис курсу

Петрографія є фундаментальною наукою про гірські породи, які представляють геологічно самостійні частини земної кори. Предметом навчальної дисципліни “Основи петрографії” являється всебічне вивчення мінерального складу гірських (магматичних, метаморфічних, осадових) порід, деталей їх будови (структура, текстура), характеру і ступеню вторинних змін, а також особливостей їх хімічного складу. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи петрографії. На лабораторних заняттях розглядаються методики аналізу мінерального складу порід, а також проводиться інтерпретація петрохімічних аналізів різноманітних порід.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 50 с.
 2. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Костюк О.В. Петрографія кристалічних порід (магматичні породи). Ч.2: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
 3. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Степанов В.Б., Костюк О.В. Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи). Ч.3: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
 4. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Ч.4: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.
 5. Костюк О.В., Побережська І.В., Борняк Ю.І. Літологічні методи досліджень.Ч.2 (карбонатні породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103- Науки про Землю та інших природничих спеціальностей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.- 112 с.
 6. Молявко В.Г., Павлов Г.Г. Петрографія магматичних гірських порід. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 210 с.
 7. Павлов Г.Г. Петрографія: підручник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 527 с.
 8. Павлов Г.Г., Гожик А.П. (2006). Основи літології.

http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib.

 1. Побережська І.В., Костюк О.В. Літологічні методи досліджень.Ч.1 (уламкові породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- 96 с.
 2. Свєшніков К.І., Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення: петрографія, петрологія, методи досліджень. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с.
 3. Степанов В.Б., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г.

Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.- 64 с.

 1. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія: Літогенез.

Осадові породи: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.- 536 с.

 1. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія. Седиментогенез

: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.- 220 с.

 1. Хмелевський В.О., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Петрографія осадових порід. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт. – Львів: Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 106 с.

Додаткова література

1.Білик Н.Т. Мінералого-петрографічні особливості ендербітів Гайворонського комплексу (смт. Завалля, Кіровоградська область)/Білик Н.Т., Побережська І.В., Шваєвський О.В.// The 2nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science (May 15-17,2022) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. 630-635 с.

2.Єсипчук К.Ю., Бобров О.Б., Степанюк Л.М. та ін. Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита (поясннювальна записка). – К.: УкрДГРІ, 2004. – 30 с.

 1. Лазарєва І.І. (2015) Вулканологія: Навчальний посібник Інтернет-ресурс Київського університету, 455. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Vulkanology.pdf
 2. В.А.Михайлов. Основи геотектоніки: Навчальний посібник. – К.: Видавничополіграфічний ”Київський університет”, 2002 р. 168 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/geotectonics.pdf
 3. Побережська І. Мінералого-петрографічні особливості вулканічних порід Вигорлат-Гутинського пасма (околиці смт. Кольчино та с. Клиновець Закарпатської області). / І. Побережська, Н. Білик, В. Степанов, І. Яценко, Н. Давидович//. Мінерал. збірник. – 2017. – № 67. Вип. 2. С. 48 – 57.
 4. Побережська І. В. Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу / І. В. Побережська, Н. Т. Білик, А. В. Бучинська, Т. Г. Королишин // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : наук. зб. ; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021. – С. 209–215.
 5. Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита. Довідник – навчальний посібник / Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Костенко Н.В., Гожик А.П., Шабатура О.В. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003
 6. Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Гожик А.П., Кадурін В.М., Костенко Н.В., Чепіжко О.В. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовиннопетрофізична оцінка //К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 356 с.
 7. Хаін В. Е., Халілов Е. М. Просторово-часові закономірності сейсмічної і вулканічної активності, Bourgas, Bulgaria, SWB, 2008. – 304 c.
 8. Blatt H., Tracy R.J., Owens B. (2005). Petrology: igneous, sedimentary, and metamorphic. 3rd Edition, New York: W.H. Freeman & Company, 529 p.
 9. 1 Best M.G. (2003). Igneous and metamorphic petrology. Oxford Blackwell Publishing, 752 p.
 10. 1 Frost B.R., Frost C.D. (2014). Essentials of Igneous and Metamorphic petrology. Cambridge University Press, 303 p.
 11. Sen G. (2014). Petrology: Principles and Practice. Springer, 368 p.
 12. 1 Gautan Sen Petrology, American University –Sptinger-Verlag, 2014.
 13. 1 Gill, Robin, Igneous rocks and processes, 2010.
 14. Iryna Poberezhska, Nataliia Bilyk, Yevheniia Slyvko, Albertyna Buchynska, Anzhela ShevchukPetrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian shield). Мінералогічний збірник. 2021. №71. С. 28-46.
 15. 1 Liz Parfitt, Lionel Wilson (2008) Fundamentals of Physical Volcanology, Wiley-Blackwell, 252. https://www.wiley.com/en-us/Volcanoes%3A+Global+Perspectives-p-9781405162494
 16. Ray Cas, Guido Giordano, John V. Wright (2021) Volcanology: Processes, Deposits, Geology and Resources, 1524. https://www.amazon.com/Volcanology-Processes-Deposits-GeologyResources/dp/3319666126
 17. Ross A. The Earths Mantle Remodelled // Nature. 1997. Vol. 385, N 6616. P. 490.
 18. Thompson A.B. Water in the EarthХs Upper Mantle // Nature. 1992. Vol. 358, N 6384. P. 295-302.
 19. 2 Wohletz K., Heiken G Volcanology and Geothermal Energy.University of California press, Berkeley • Los Angeles • Oxford, 1992

22. Wolfgang Frisch , Martin Meschede , Ronald C. Blakey (2011) Plate Tectonics Continental Drift and Mountain Building, Springer Berlin, Heidelberg, 212.

Інформаційні ресурси

 1. Geokem – lgneous Geochemistry (http://www.geokem.com/)
 2. GEOROC A global geochemical database (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/Start.asp)
 3. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/ cgi-bin/germ-s()-main.cgi)
 4. M.White Geochemistry 2006 (http://imwa.info/geochemistry/)
 5. lgneous and Sedimentary Rock Compositional Databases (http:// www.ige.csic.es/sdbp/)

Силабус: Основи петрографії

Завантажити силабус