Геологія та мінералогія родовищ діамантів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ВОЙТОВИЧ С. П.ГЛГ-41, ГЛГ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
764ГЛГ-41ВОЙТОВИЧ С. П.
ГЛГ-42ВОЙТОВИЧ С. П.

Опис курсу

Геологія та мінералогія родовищ діамантів” – є дисципліною, яка сформувалася під впливом практичної геології для вирішення завдання розшуків та виявлення родовищ діамантів, попит на які в останні роки різко зростає в усьому світі. В програмі курсу послідовно освітлюються морфологія та фізико-механічні властивості діамантів, механізми їх формування, геолого-генетичні типи корінних родовищ, охарактеризовані петрографічні та мінералогічні особливості кімберлітів та лампроїтів. Розглянуті основні діамантоносні провінції світу.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Дорогоцінне каміння: посібник продавця споживача. Державний гемологічний центр України.

http://gems.org.ua/ukr/img/pdf/Handbook_DGCU_c.pdf

  1. Лукієнко О.І. Структурна геологія : Підручник. – К.: Видавництво ТОВ «КНТ», 2008р., 294 с.
  2. Матковський О. Основи мінералогії України: підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
  3. Неметалічні корисні копалини України: Підручник / В. А. Михайлов, Г. Ф. Виноградов, М. В. Курило, Л. С. Михайлова, В. В. Шунько, В. І. Шевченко, О. В. Грінченко, О. Л. Гелета, Д. М. Щербак. Видання 2-е, виправлене і доповнене. К.: ВЦ «Київський університет», 2007. – 507 с.
  4. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: Підручник: МихайловВ.А., Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. К.: ВПЦ «Київський університет», 2023. 207 С.
  1. Шевченко С.В. Родовища природного каміння : навч. посіб. / С.В. Шевченко, І.С. Нікітенко, Є.В. Косарєва; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Електрон. текст. дані. – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 118 с.

Додаткова література:

  1. Ільченко К.О., Квасниця В.М., Таран М.М. Мікроалмази із кімберлітів і розсипні алмази України: їх особливості за даними інфрачервоної спектроскопії. Зап. Укр. мінерал. тов-ва. 2007. 4. С. 13-37.
  2. Квасниця В.М. Діаманти України: здобутки та завдання. Мінерал. журн. 2021. 43, №3. С. 25-42.
  3. Квасниця В. Особливості метаморфічних діамантів. Мінералогічний збірник. 2022. №72. С. 45 – 63.

Силабус: Геологія та мінералогія родовищ діамантів

Завантажити силабус