Навчальна магістерська (польова) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
109Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10ГЛХм-11доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.

Опис курсу

Навчальна (польова) практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 103 Науки про Землю та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття, удосконалення практичних навичок і формування компетенцій проведення геологічних досліджень (документування природних і штучних відслонень, аналіз геологічної будови тіл, опробування (мінералогічне, петрологічне, геохімічне), ведення документації та ін.).

Під час проходження практики студентами збирається та опрацьовується матеріал, який буде використаний при написанні магістерської роботи.

Рекомендована література

Література:.

 1. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
 2. Євтушенко М.Ю., Хижняк М.І. Методологія та організація наукових досліджень [Навчальний посібник]. Київ: Центр учбової літератури. 2021. 350 с.
 3. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.
 4. Костюк В. П. Геолого-петрографічний нарис магматизму Карпат / В. П. Костюк. -К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 157 с.
 5. Костюк О.В., Побережська І.В., Борняк Ю.І. Літологічні методи досліджень.Ч.2 (карбонатні породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103- Науки про Землю та інших природничих спеціальностей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.- 112 с.
 6. Лазаренко Є.К., Матковський О.І., Винар О.М., Шашкіна В.П., Гнатів Г.М. Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині // Львів. – Вид-во Львівського ун-ту. – 1960. – 509 с.
 7. Ляшкевич З. Деякі мінералого-петрохімічні дані про генезис кайнозойських магм Карпатського регіону / З. Ляшкевич // Мінерал. зб. – 2011. – № 61, вип. 2. – С. 44-51.
 8. Матковський О.І. Мінерали Українських Карпат. Силікати / О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П.Білоніжка, О.Гречановська, І.Квасниця, В.Мельников, І.Попп, Л.Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, Р. Бондар, Б. Манчур, З. Матвіїшин, Т. Шемякіна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
 1. Мідь Волині. Наукові праці Інституту фундаментальних досліджень / Відп. ред. Л.В. Шумлянський // К. – Логос. – 2006. – 200 с.
 2. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
 3. Побережська І.В., Костюк О.В. Літологічні методи досліджень.Ч.1 (уламкові породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- 96 с.
 4. Побережська І.В., Шевчук А.О., Свідрак І.Г., Білик Н.Т. Кристаломорфологічні та фізичні властивості апатиту з карбонатитів Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. – 2021. – Т. 23. – № 95.            https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9505
 5. Побережська І.В., В. Гулій, С. Бекеша Особливості використання традиційних мінералів-індикаторів у процесі прогнозування й розшуків потенційно алмазоносних об’єктів.
 6. Побережська І.В., Білик Н.Т., Бучинська А.В.,  КоролишинТ.Г. Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : наук. зб.; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021
 1. Сіворонов А.О. Польові геологічні практики.: навч.посіб./А.О. Сіворонов, Л.В. Генералова, Т.С. Дворжак, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.- 225с.
 2. Ровеrezhska I.V., Bilyk Т, MatkovskyiO.I., Slyvko Ye.M., Dubrovskyi I.M. Pumpellyite from metabasalts of the Ukrainian Carpathians Mineral. Journ. (Ukraine). – 2023. – Т. 45. – №. 2.
 3. Ровеrezhska I.V., Bilyk Т, Yevheniia Slyvko [et al.] Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian shield) Мінералогічний збірник. – 2021. – № 71. – С. 28–46. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.45.02.003
 4. Ровеrezhska I., Bilyk N, Skakun, Slyvko Ye. Peculiarities of the composition and thermodynamic conditions of formation of enderbites of the haivoronskyi complex (south-western part of the ukrainian shield) Мінералогічний збірник. – 2022. – № 72. http://dx.doi.org/10.30970/min.72.06.

 

Інформаційні ресурси

Сайт ДНВП «Геоінформ України» https://geoinf.kiev.ua/

Інтерактивні карти України https://geoinf.kiev.ua/

QField for QGIS – Режим доступу

FieldMove Clino – Режим доступу

Webmineral: Mineral Database by David Barthelmy http://webmineral.com/

Mindat.org – the mineral and locality database http://www.mindat.org/

American Mineralogist Crystal Structure Database

http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php

Силабус: Навчальна магістерська (польова) практика

Завантажити силабус