Мікропалеонтологічний аналіз

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГЛГм-11доцент ГОЦАНЮК Г. І.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для набуття навичок використання мікропалеонтологічних даних для вирішення прикладних завдань, а саме для: наддетального розчленування та кореляції
розрізів, визначення палеотемператур, батиметрії, солоності водного басейну, визначення відносного віку порід, зіставлення і кореляції відкладів, вміння виконувати кількісний підрахунок таксонів, визначення співвідношень мікрорешток різних угрупувань, створення відомостей і баз данних фактичного матеріалу, графічне оформлення результатів досліджень.

Метою вивчення дисципліни «Мікропалеонтологічний аналіз» є вивчення можливостей мікропалеонтологічних методів для коректного застосування їх в практиці геологічних робіт. Для досягнення мети необхідно опанувати питання геологічного значення мікропалеонтологічних об’єктів, знати закономірності розвитку мікробіоти, екологію, походження, стратиграфічне значення головних мікрогруп і шляхів застосування їх для вирішення широкого кола наукових і прикладних проблем геології, палеокліматології, палеогеографії, екології тощо, оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення

Рекомендована література

1. Вальц И. Е. Методика спорового анализа для целей синхронизации угольных пластов. – М.: Гостоптехиздат, 1941. – 44 с.
2. Жижченко Б.П. Методы стратиграфических исследований нефтегазоносных областей. – М.: Недра, 1969. – 373 с.
3. Зональная стратиграфия фанерозоя России / Науч. ред. Т.Н.Корень. – СПб: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 с.
4. Iванiна А.В. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну: Автореф. дис… канд. геол.-мін. наук. – К., 1995. – 22 с.
5. Іваніна А.В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. Зб. наук. праць УкрДГРІ .– Львів, 1997–1998. – C. 129–135.
6. Іваніна А.В. Нерозчинна дисперсна органіка як показник нафтогазоносності девонсько-кам’ яновугільних відкладів Волино-Поділля // Палеон. зб. – 2003. –№ 35. – C. 56–61.
7. Iванiна А.В., Шульга В.Ф. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну // Геол. ж. – № 3–4. – 1996. – С. 108–114.
8. Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. –Львів, 2002. – 92 с.

Силабус: Мікропалеонтологічний аналіз

Завантажити силабус