Мікропалеонтологічний аналіз (ОПП “Геологія нафти і газу”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ІВАНІНА А. В.ГЛГм-21

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для набуття навичок використання мікропалеонтологічних даних для вирішення прикладних завдань, а саме для: наддетального розчленування та кореляції розрізів, визначення палеотемператур, батиметрії, солоності водного басейну, визначення відносного віку порід, зіставлення і кореляції відкладів, вміння виконувати кількісний підрахунок таксонів, визначення співвідношень мікрорешток різних угрупувань, створення відомостей і баз данних фактичного матеріалу, графічне оформлення результатів досліджень.

Метою вивчення дисципліни «Мікропалеонтологічний аналіз» є вивчення можливостей мікропалеонтологічних методів для коректного застосування їх в практиці геологічних робіт. Для досягнення мети необхідно опанувати питання геологічного значення мікропалеонтологічних об’єктів, знати закономірності розвитку мікробіоти, екологію, походження, стратиграфічне значення головних мікрогруп і шляхів застосування їх для вирішення широкого кола наукових і прикладних проблем геології, палеокліматології, палеогеографії, екології тощо, оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

Рекомендована література

 1. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): навч.-метод. Посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 310 с.
 2. Іваніна А. В., Узіюк В. І., Гоцанюк Г. І. та ін. Визначник решток палеоорганізмів. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 152 с.
 3. Iванiна А. В. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну: Автореф. дис… канд. геол.-мін. наук. – К., 22 с.
 4. Іваніна А. В. Новий підхід до вивчення палінологiчних решток древніх осадочних товщ // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України. Зб. наук. праць УкрДГРІ . Львів, 1997–1998. C. 129–135.
 5. Іваніна А. В. Нерозчинна дисперсна органіка як показник нафтогазоносності девонсько-кам’яновугільних відкладів Волино- Поділля // Палеон. зб. 2003. № C. 56–61.
 6. Iванiна А. В., Шульга В. Ф. Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну // Геол. ж. № 3–4. С. 108–114.
 7. Лещух Р. Й., Іваніна А. В. Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. Львів, 92 с.
 8. Ольштинська О. П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посібник. К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 132 с.
 9. Палеонтологія. Палеоекологія. Еволюційна теорія. Стратиграфія. Словник-довідник / за ред. В. П. Макридіна, І. С. Баскова. Харків: Око, 288 с.
 10. Савельєв О. Г., Олійник М. О., Янущенко Д. В. Палеонтологічні дослідження: методичні рекомендації. Запоріжжя, 40 с.
 11. Стратиграфічний кодекс України. Київ, 66 с.
 12. Staplin F .L. Sedimentary organic matter, organic metamorphism and oil and gas occurrence // Can. Petrol. Geol. N 17. 1969. P. 47–66.
 13. Staplin F. L. Interpretation of thermal history from colour of particulate organic matter – a review // N 1. 1977. P. 9–18.

Силабус: на 2021-2022 навчальний рік

Завантажити силабус

Силабус: на 2022-2023 навчальний рік

Завантажити силабус

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус