Методологія геологічних наук

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ХОМ’ЯК Л. М.ГЛГм-21

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам необхідний обсяг відомостей про суть, форми і методологію наукових досліджень в геології, необхідних для успішного використання здобутих знань у майбутній виробничій чи науково-виробничій діяльності в галузі, підготовки наукової продукції та написання кваліфікаційної роботи магістра.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методологія геологічних наук» є ознайомлення студентів із змістом, порядком виконання і методологією наукових досліджень в геології та набуття ними базових навиків його проведення і оформлення результатів.

Головними завданнями вивчення дисципліни є формування в студентів магістратури достатньої обізнаності про:

 • специфіку наукового пізнання;
 • сутність понять і категорій методології наукових досліджень;
 • організації процесу наукового дослідження, види теоретичних, емпіричних та спеціальних геологічних методів дослідження;
 • методики дослідження, її змісту і принципів розробки;
 • розробки етапів та форм процесу наукового дослідження в геологічних науках;
 • вимоги до змісту та оформлення результатів наукових досліджень.

Рекомендована література

 1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 142 с.
 2. Грабченко А.І. Методи наукових досліджень : навч. посібник / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
 3. Добронравова І. С. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / І. С. Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової (ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2018. – 607 с.
 4. Кирильчук А. Методологія та організація досліджень в науках про Землю : навчальний посібник / А. Кирильчук, Ю. Наконечний. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 496 с.
 5. Основи наукових досліджень: [Навч.-метод. посібник] / Р. Крохмальний та ін. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – 464 с.

Силабус: на 2023-2024 навчальний рік

Завантажити силабус