ХОМ’ЯК Леонід Миколайович

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

регіональна геологія, геологія та історія формування альпід Європи, геотектоніка, геодинаміка, тектонофізика, комп’ютерне моделювання геологічних структур та процесів.

Курси

Вибрані публікації

Навчально-методичні праці:
Основи топографії : навч. посібник для студ. геол. спец. / Л.М. Хом’як. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 96 с.
Статті:
1. Хом’як Л. М. Ранньокрейдовий етап формування покривів Українських Карпат / Л. М. Хом’як // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2003. – Вип. 17. – C. 121–127.
2. Хом’як Л. М. Комп’ютерне моделювання початкових етапів утворення насувних структур / Л. М. Хом’як, М. М. Хом’як // Сучасні проблеми гео¬логічної науки : [зб. наук. праць ІГН НАН України] / [відп. ред. П. Ф. Гожик]. – К., 2003. – С. 64–67.
3. Хом’як Л. М. Відображення ранньопалеогенових тектонічних порухів у фундаменті Закарпатського прогину / Л. М. Хом’як // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2006. – № 1. – С. 47–53.
4. Хом’як Л. М. Проста математична модель поля напружень стиснутої товщі в зоні субдукції / В. В. Фурман, Л. М. Хом’як, М. М. Хом’як // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2006. – Вип. 20. – C. 60–66.
5. Хом’як Л. М. Числове моделювання фактора тертя ковзання в процесах насувоутворення / В. В. Фурман, М. М. Хом’як, Л. М. Хом’як // Геодинаміка. – 2007. – № 1 (6). – С. 85–94.
6. Хом’як Л. М. Методика комплексного аналізу деформацій та напру¬жень скінченно-елементних моделей насувоутворення / В. В. Фурман, М. М. Хом’як, Л. М. Хом’як // Геодинаміка. – 2008. – № 1 (7). – С. 116–127.
7. Хом’як Л. Ранньопалеогеновий етап формування насувів Українських Карпат / Леонід Хом’як // Праці НТШ. Геологічний збірник. – 2011. – Т. ХХ. – С. 89–99.
8. Хом’як Л. Комп’ютерне моделювання траєкторій напружень для дослідження тектонічних процесів у літосфері Землі / Віталій Фурман, Микола Хом’як, Леонід Хом’як // Електроніка та інформаційні технології. – 2011. – № 1. – С. 229–240.
9. Хом’як Л.М. Уточнені дані щодо палеогенових відкладів Пєнінського покрову Українських Карпат в районі Перечина / В.Є. Шлапінський, Д.В. Мачальський, Л.М. Хом’як // Тектоніка і стратиграфія. – 2013. – Вип 40.– С. 125–135.
10. Хом’як Л.М. Моделювання напружено-деформованого стану осадового комплексу автохтону в зоні динамічного впливу насувного клину / Л.М. Хом’як, М.М. Хом’як // Геодинаміка. – 2014. – № 1(15).– С. 58–71.

Біографія

Родом із села Галичани Горохівського району Волинської області. У 1999 році закінчив геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка”. Впродовж 1999-2002 років навчався в аспірантурі на кафедрі загальної геології геологічного факультету. У 2002-2004 роках працював інженером, а з 2004 року – асистентом цієї ж кафедри. 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Насуви в геологічній еволюції Українських Карпат та динамічні умови їх формування за даними комп’ютерного моделювання” за спеціальністю 04.00.01 – загальна та регіональна геологія. З 2011 р. працює на посаді доцента кафедри загальної та регіональної геології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!