Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180ГЛГм-21доцент ВІХОТЬ Ю. М.
ГЛНм-21доцент ХОМ’ЯК Л. М.

Опис курсу

Виробнича (переддипломна) практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з напряму підготовки 103 Науки про Землю та має на меті набуття студентом професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, набуття, удосконалення практичних навичок і формування компетенцій проведення геологічних досліджень.

Під час проходження практики студентами збирається та опрацьовується матеріал, який використовуватиметься для написання магістерської роботи.

Рекомендована література

Основна:

  1. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
  2. Євтушенко М. Ю., Хижняк М. І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури. 2021. 350 с.
  3. Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 2000. 348 с.
  4. Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І., Шайнога І. В. Регіональний прогноз нафтогазоносності за паліногеохімічними даними – іноваційний підхід до пошуків вуглеводнів // Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. М-ли Сьомої міжна. наук.-практ. конф. (2021 р., Львів). Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ). Київ. Львів. 2021. 2. C. 38-42.
  5. Іваніна А. В. Колектори девонських відкладів Волино-Подільської нафтогазоносної області // Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2021. Ч. 2. С. 5–12. https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiia-problemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-202

Силабус:

Завантажити силабус