Геоекологічний аудит

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СЛИВКО Є. М.
106доцент СЛИВКО Є. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016
106

Опис курсу

Дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною циклу загальної підготовки магістра зі спеціальності 103 Науки про Землю для освітньо-професійної програми “Інженерна геологія та гідрогеологія”. Її викладають у другому семестрі; обсяг за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS – 3 кредити.

Предметом навчальної дисципліни є дослідження еколого-економічних відносин, що виникають у процесі використання природо-ресурсного потенціалу і природоохоронної діяльності, знання (система даних) про зміст, форми й методи організації та проведення геоекологічного аудиту як сучасного інструмента, що дає змогу оцінювати стан геосистем аудитованої території для прийняття збалансованих управлінських рішень.

Мета дисципліни – ознайомлення студентів з сучасним інструментом управління, за допомогою якого оцінюють екологічну ефективність управління підприємством з метою збереження природного геологічного середовища та підтримки конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості підприємства. Студент повинен засвоїти, що аудит загалом як елемент системи забезпечення прав власності надзвичайно важливий для економіки, оскільки дає змогу зменшити інформаційний і комерційний ризик, пов’язаний із прийняттям управлінських рішень. Він дає змогу оцінювати стан геосистем досліджуваної території, прогнозувати їхній подальший розвиток та розробляти різноманітні запобіжні та стабілізаційні заходи.

Завдання:

1) ознайомлення з нормативно-законодавчими актами України та розвинутих країн стосовно екологічного аудиту;

2) вивчення методологічних засад геоекологічного аудиту як нового науково-практичного виду діяльності з оцінки механізму коадаптації природних і господарських підсистем;

3) засвоєння методичних аспектів проведення геоекологічного аудиту;

4) оволодіння методикою складання аудиторського висновку; 5) набуття умінь і навичок практичної реалізації геоекологічного аудиту.

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Адаменко О. М., Міщенко Л. В. Екологічний аудит територій : підручник для студентів екол. спеціальностей вищих навчальних закладів. – Ів.-Франківськ : Факел, 2000. – 232 с.
 2. Екологічний менеджмент : навч. посібник / за ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – Київ, 2004. – 516 с.
 3. Андрусенко Н. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища. – Львів, 2004. – 192 с.
 4. Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища : навч. посібник. – Львів, 2004. – 256 с. Електронна версія: http://epl.org.ua/images/pdf/people/EUROPEAN_UNION_ENVIRONMENTAL_LAW.pdf
 5. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Білявський Г. Л. та ін. Екологічне управління : підручник для студентів екол. спеціальностей. – Київ : Либідь, 2004. – 432 с.
 6. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. та ін. Екологічний аудит : посібник з екологічного менеджменту і екологічного аудиту. – Київ : Символ-Т, 1997. – 221 с.
 7. Шевчук В. Я., Саталкін Ю. М., Навроцький В. М. Екологічний аудит. – Київ : Вища школа, 2000. – 244 с.

Додаткова література

 1. Бачала К. Екологічний аудит. – Київ, 1995. – 27 с.
 2. Декалюк О. В., Стасюк І. В. Впровадження екологічного менеджменту та аудиту для забезпечення екологічної безпеки підприємства // Вісн. Хмельницького НУ. – 2010. – № 2, т. 1. – С. 235–242.
 3. Жовтюк В. Я. ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем // І Всеукр. з’їзд екологів : міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп. – Вінниця, 2006. – С. 92.
 4. Кушнір Ю. В. Перспективи впровадження системи екологічного аудиту на промислових підприємствах // Науковий вісник НЛГУ. – 2005. – Вип. 15.7. – С. 251–254.
 5. Малахов І. М. Техногенез у геологічному середовищі. – Кривий Ріг, 2003. – 252 с.
 6. Міщенко Л. В. Екологічний аудит територій // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2000. – № 37, т. 1. – С. 113–121.
 7. Міщенко Л. В. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля (на прикладі регіону Покуття) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук. – Чернівці, 2003. – 21 с.
 8. Огородник М. М., Новак У. П. Тенденції розвитку екологічного аудиту як інструмента системи екологічного менеджменту // Вісн. НУ “Львівська політехніка”. – 2009. – № 647 (76). – С. 440–444.
 9. Скоробогатий Я. П., Ощаповський В. В., Василечко В. О., Кусковець С. Л. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив. Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 222 с.
 10. Сливко Є., Сасюк К. Розвиток екологічного аудиту в Україні // Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки : наук. конф., присвячена 65-річчю геол. ф-ту ЛНУ імені Івана Франка : тези доп. – Львів : ВЦ ЛНУ, 2010. – С. 188–190.
 11. Рудько Г. І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища. – Львів, 2001. – 359 с.
 12. Фекета І. Ю. Методичні рекомендації з курсу “Екологічна експертиза і аудит” (для студентів спеціальності 7.04010401 «Географія»). – Ужгород : Видавництво ФОП Бреза А.Е., –70 сс.

Інтернет-ресурси

 1. ДСТУ ISO 14001:2015 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64015
 2. ДСТУ ISO 14004:2016 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування (ISO 14004:2016, IDT). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71632
 3. Екологічний аудит. Сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. URL: https://mepr.gov.ua/biznesu/pryrodoohoronnyj-naglyad/
 4. Геологічний аудит. URL: https://geogroup.com.ua/geologichnyj-audyt/
 5. Закон України “Про екологічний аудит” (2004, редакції від 16.10.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1862-15#Text
 6. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991, редакція від 09.07.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1264-12#Text
 7. Звіт комплексного екологічного аудиту території Єлизаветівської сільради (18.04.2017). URL: https://ecorada.dp.ua/2017/звіт-комплексного-екологічного-ауди
 8. Кодекс України “Про надра” (1994, редакція станом на 28.03.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text
 9. Методичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит (2017). URL: https://menr.gov.ua/content/ metodichni-rekomendacii-shchodo-pidgotovki-zdiysnennya-ta-oformlennya-zvitu-pro-ekologichniy-audit.html
 10. Охременко І. В. Геоекологічний аудит як інструмент забезпечення сталого розвитку регіону. URL: http://ekhsuir.kspu.edu › bitstream
 11. Положення про сертифікацію екологічних аудиторів. Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища (2007, редакція від 09.03.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0295-07#Text
 12. СОУ 71.2-20077720-079:2017 “Захист довкілля. Аудит екологічних аспектів діяльності в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України”. Основні положення”. URL: https://ecolog-ua.com/news/ekologichnyy-audyt-pokrokovyy-algorytm-vprovadzhennya-na-pidpryyemstvi

Силабус:

Завантажити силабус